Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Pharmacology

General data

Course ID: WMCM-PG-FR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Pharmacology
Name in Polish: Farmakologia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 OR 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza z zakresu biologii, fizyki i chemii na poziomie licealnym; wiedza z zakresu biochemii, biofizyki, genetyki, patologii, zdobyta podczas I roku studiów na kierunku pielęgniarstwo

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studenta z formami leków, mechanizmami działania leków, metabolizmem leków, działaniami niepożądanymi, interakcjami między lekami, zasadami farmakoterapii, zapisem recepturowym substancji leczniczych

Full description: (in Polish)

Zapoznanie studenta z formami leków, mechanizmami działania leków, metabolizmem leków, działaniami niepożądanymi, interakcjami między lekami, zasadami farmakoterapii, zapisem recepturowym substancji leczniczych.

Bibliography: (in Polish)

1. Meszaros J., Meszaros - Gajewska S., Podstawy farmakologii. PZWL, Warszawa 2001.

2. Petrusewicz J., Gągało I., Hać E., Strzałkowska – Grad H.: Farmakologia. PZWL, Warszawa 2005.

3. Neal M. J.: Farmakologia w zarysie. PZWL, Warszawa 2005.

4. Kostowski W., Herman Z. S.(red,): Farmakologia, tom 1 i 2, PZWL Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Nazywa poszczególnych grupy środków leczniczych, wyjaśnia główne mechanizmy ich działania i powodowane przez nie przemiany w ustroju i działania uboczne.

Wyróżnia podstawowe zasady farmakoterapii.

Wskazuje poszczególne grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach, zastosowanie leków oraz postacie i drogi ich podania.

Wyjaśnia wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków.

Wyjaśnia ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z nich interakcje, procedury zgłaszania działań niepożądanych.

Sporządza recepty w ramach realizacji zleceń lekarskich.

Posługuje się krwią i środkami krwiozastępczymi z zastosowaniem zsad bezpiecznej famrakologii.

Klasyfkuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w różnych stanach klinicznych.

Posługuje się poszczególnymi informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych.

Umie wystawiać recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich

Dobiera prawidłowy zapis form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach realizacji zleceń lekarskich.

Poddaje krytyce działania własne i działania współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych.

Sporządza opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej i zasięga porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Dowodzi dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową

Rozwiązuje złożone problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazuje priorytety w realizacji określonych zadań

Ponosi odpowiedzialność za realizowane świadczenia zdrowotne

Poddaje krytyce profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklam jego produktów.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład:

egzamin pisemny w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz punktowanych pytań otwartych z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń i seminariów. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Ćwiczenia:

kończą się zaliczeniem z oceną. Uzyskanie pozytywnej oceny warunkują:

obecność na co najmniej 90% wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena z kolokwiów cząstkowych w formie testowej, przeprowadzanych po każdym ćwiczeniu, obejmujących pytania z zakresu materiału z poprzednich ćwiczeń; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

51 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń.

Seminarium:

zaliczenie bez oceny

W trakcie każdych zajęć stosowane jest ocenianie formujące: obserwacja i ocena dyskusji na zajęciach, pracy w grupie, pracy z tekstem naukowym, zaangażowania, umiejętności posługiwania się poprawną terminologią; student ma możliwość uzyskania oceny pozytywnej lub negatywnej; ocena jest odnotowywana przez wykładowcę po każdych zajęciach w specjalnie prowadzonym dzienniczku seminaryjnym.

Ocenianie podsumowujące: zaliczenie ustne bez oceny. Warunek uzyskania oceny pozytywnej: obecność na co najmniej 90% wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena uzyskana po ukończeniu co najmniej 80% zajęć.

Samokształcenie: zaliczenie bez oceny.

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej na wybrany temat i uzyskanie oceny pozytywnej. W ocenie szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł.

Kryteria oceny pracy pisemnej/ prezentacji/ innych materiałów:

1. Zgodność sformułowanych poglądów ze stanem wiedzy pielęgniarskiej.

2. Niezależność i oryginalność myślenia, umiejętność analizy literatury, właściwe cytowanie autorów.

3.Logiczny układ treści, plan pracy, osobista refleksja oraz obrona własnego punktu widzenia w postaci argumentów w przypadku eseju polemicznego.

4. Dobór literatury i poprawny jej zapis.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 2 hours more information
Lectures, 2 hours more information
Coordinators: Anna Waksmundzka-Walczuk
Group instructors: Anna Waksmundzka-Walczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zapoznanie studenta z formami leków, mechanizmami działania leków, metabolizmem leków, działaniami niepożądanymi, interakcjami między lekami, zasadami farmakoterapii, zapisem recepturowym substancji leczniczych

Full description: (in Polish)

Zapoznanie studenta z formami leków, mechanizmami działania leków, metabolizmem leków, działaniami niepożądanymi, interakcjami między lekami, zasadami farmakoterapii, zapisem recepturowym substancji leczniczych.

Bibliography: (in Polish)

1. Meszaros J., Meszaros - Gajewska S., Podstawy farmakologii. PZWL, Warszawa 2001.

2. Petrusewicz J., Gągało I., Hać E., Strzałkowska – Grad H.: Farmakologia. PZWL, Warszawa 2005.

3. Neal M. J.: Farmakologia w zarysie. PZWL, Warszawa 2005.

4. Kostowski W., Herman Z. S.(red,): Farmakologia, tom 1 i 2, PZWL Warszawa 2005.

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak wymagań wstępnych

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 8 hours more information
Lectures, 28 hours more information
Coordinators: Anna Waksmundzka-Walczuk
Group instructors: Piotr Merks, Anna Waksmundzka-Walczuk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Merks
Group instructors: Piotr Merks
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Classes, 20 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Seminar, 10 hours more information
Coordinators: Adam Kobayashi
Group instructors: Maciej Kierzkiewicz, Adam Kobayashi, Piotr Merks, Jacek Nasiłowski, Aleksander Wiśniewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
(in Polish) Samokształcenie - credit
Classes - graded credit
Lectures - examination
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)