Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Genetics

General data

Course ID: WMCM-PG-GE
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Genetics
Name in Polish: Genetyka
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 OR 1.50 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza z genetyki z zakresu szkoły średniej

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu genetyki człowieka i genetyki medycznej

Full description: (in Polish)

W ramach zajęć z przemiotu "Genetyka" student powinien nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu genetyki, przydatne w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Genetyka. Krótkie wykłady; H.L. Fletcher, G.I. Hickey, P.C. Winter; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

2. Genetyka molekularna; red. Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006).

3. Genomy. T. A. Brown. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

4. Genetyka ogólna – skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. A. Sadakiewicz-Chudy, G. Dabrowska, A. Goc, , Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

5. Orzeszko-Rywka A., Rochalska M., Przewodnik do ćwiczeń z genetyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

6. Genetics, Revised Edition. Vipond, Karen. Lantern Publishing. 2013

7. Kapur & Suri'S Basic Human GeneticsPaperback – 2016 by Trivedi Dipali J (Author) Jaypee Brothers Medical Publishers; third edition (2016) ISBN-13: 978-9352500277

8. Human Genetics Paperback – Import, 23 Nov 2009 by S. D. Gangane (Author) ISBN-13: 978-8131211281

Literatura uzupełniająca:

Artykuły w czasopismach naukowych/ witryny internetowe sugerowane przez wykładowcę (linki do artykułów podawane są w trakcie wykładów)

Genetyka. Friedman JM, Dill FJ, Hayden MR, McGillivary BC. Wyd.ang. II, Urban I Partner, Wrocław, 1997.

Genetyka medyczna; Connor, Ferguson, Tobias Edward. Wydawnictwo: PZWL; 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza A.W10.

omawia funkcje genomu, transkryptomu i proteomu człowieka oraz podstawowe koncepcje regulacji ekspresji genów, w tym regulacji epigenetycznej;

A.W11.

opisuje budowę chromosomów oraz molekularne podłoże mutagenezy; zna profile metaboliczne podstawowych narządów;

A.W12.

wymienia zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech oraz dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej;

Umiejętności

A.U6.

szacuje ryzyko ujawnienia się danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpływ czynników środowiskowych;

A.U13.

wykorzystuje wiedzę na temat chorób uwarunkowanych genetycznie w profilaktyce nowotworów oraz diagnostyce prenatalnej

PUNKTY ECTS

- Wykład

Udział w zajęciach 15 h

- Ćwiczenia

Udział w zajęciach 15

Liczba ECTS: 1

- Samokształcenie

Udział w zajęciach: 15 h

Liczba ECTS 0,5

Suma ECTS

1,5

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie samokształcenia

Wykład:

egzamin pisemny w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz punktowanych pytań otwartych z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń i seminariów. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Ćwiczenia:

zaliczenie z oceną

W trakcie ćwiczeń stosowane jest ocenianie formujące:

1. Obserwacja i ocena umiejętności studenta podczas wykonywanych zajęć

2. Konwersacja – ocena swobodnej wypowiedzi, ocena aktywności i przygotowania merytorycznego

3. Ocena dyskusji na zajęciach.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną.

Uzyskanie pozytywnej oceny warunkują:

obecność na co najmniej 90% wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena z kolokwiów cząstkowych w formie testowej, przeprowadzanych po każdym ćwiczeniu, obejmujących pytania z zakresu materiału z poprzednich ćwiczeń; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

51 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych.

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z egzaminu oraz z zaliczenia ćwiczeń.

Samokształcenie:

zaliczenie bez oceny.

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej na wybrany temat. W ocenie szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Grażyna Gromadzka
Group instructors: Grażyna Gromadzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu genetyki człowieka i genetyki medycznej. Realizowany jest w formie wykładu, ćwiczeń i samokształcenia.

Full description: (in Polish)

W ramach zajęć z przemiotu "Genetyka" student powinien nabyć wiedzę z zakresu: funkcji genomu, transkryptomu i proteomu człowieka oraz podstawowych metod stosowanych w ich badaniu; procesów replikacji, naprawy i rekombinacji DNA, transkrypcji i translacji, oraz degradacji DNA, RNA i białek; koncepcji regulacji ekspresji genów; podstawowych pojęć z zakresu genetyki; zjawisk sprzężenia i współdziałania genów; prawidłowego kariotypu człowieka oraz różnych typów determinacji płci; budowy chromosomów oraz molekularnego podłoża mutagenezy; zasad dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech oraz dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej; uwarunkowań genetycznych grup krwi człowieka oraz konfliktu serologicznego w układzie Rh; aberracji autosomów i heterosomów będących przyczyną chorób, w tym nowotworów, ontogenezy; czynników wpływających na pierwotną i wtórną równowagę genetyczną populacji; podstaw diagnostyki mutacji genowych i chromosomowych odpowiedzialnych za choroby dziedziczne oraz nabyte, w tym nowotworowe; przyczyn, objawów, zasad diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci: zespołów genetycznych; podstawowych sposobów diagnostyki i terapii płodu; rodzajów materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań.

Student powinien umieć: posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak analiza jakościowa, miareczkowanie, amplifikacja i elektroforeza kwasów nukleinowych; analizować krzyżówki genetyczne

oraz rodowody cech i chorób człowieka oraz oceniać ryzyko urodzenia się dziecka z aberracjami chromosomowymi; identyfikować wskazania do wykonania badań prenatalnych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Genetyka. Krótkie wykłady; H.L. Fletcher, G.I. Hickey, P.C. Winter; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

2. Genetyka molekularna; red. Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006).

3. Genomy. T. A. Brown. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

4. Genetyka ogólna – skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. A. Sadakiewicz-Chudy, G. Dabrowska, A. Goc, , Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

5. Orzeszko-Rywka A., Rochalska M., Przewodnik do ćwiczeń z genetyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

6. Genetics, Revised Edition. Vipond, Karen. Lantern Publishing. 2013

7. Kapur & Suri'S Basic Human GeneticsPaperback – 2016 by Trivedi Dipali J (Author) Jaypee Brothers Medical Publishers; third edition (2016) ISBN-13: 978-9352500277

8. Human Genetics Paperback – Import, 23 Nov 2009 by S. D. Gangane (Author) ISBN-13: 978-8131211281

Literatura uzupełniająca:

Artykuły w czasopismach naukowych/ witryny internetowe sugerowane przez wykładowcę (linki do artykułów podawane są w trakcie wykładów)

Genetyka. Friedman JM, Dill FJ, Hayden MR, McGillivary BC. Wyd.ang. II, Urban I Partner, Wrocław, 1997.

Genetyka medyczna; Connor, Ferguson, Tobias Edward. Wydawnictwo: PZWL; 2013.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z genetyki z zakresu szkoły średniej

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Grażyna Gromadzka
Group instructors: Grażyna Gromadzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu genetyki człowieka i genetyki medycznej

Full description: (in Polish)

W ramach zajęć z przemiotu "Genetyka" student powinien nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu genetyki, przydatne w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Genetyka. Krótkie wykłady; H.L. Fletcher, G.I. Hickey, P.C. Winter; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

2. Genetyka molekularna; red. Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006).

3. Genomy. T. A. Brown. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

4. Genetyka ogólna – skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. A. Sadakiewicz-Chudy, G. Dabrowska, A. Goc, , Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

5. Orzeszko-Rywka A., Rochalska M., Przewodnik do ćwiczeń z genetyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

6. Genetics, Revised Edition. Vipond, Karen. Lantern Publishing. 2013

7. Kapur & Suri'S Basic Human GeneticsPaperback – 2016 by Trivedi Dipali J (Author) Jaypee Brothers Medical Publishers; third edition (2016) ISBN-13: 978-9352500277

8. Human Genetics Paperback – Import, 23 Nov 2009 by S. D. Gangane (Author) ISBN-13: 978-8131211281

Literatura uzupełniająca:

Artykuły w czasopismach naukowych/ witryny internetowe sugerowane przez wykładowcę (linki do artykułów podawane są w trakcie wykładów)

Genetyka. Friedman JM, Dill FJ, Hayden MR, McGillivary BC. Wyd.ang. II, Urban I Partner, Wrocław, 1997.

Genetyka medyczna; Connor, Ferguson, Tobias Edward. Wydawnictwo: PZWL; 2013.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Grażyna Gromadzka
Group instructors: Grażyna Gromadzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Classes - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) - Wykład

Udział w zajęciach 15 h


- Ćwiczenia

Udział w zajęciach 15

Liczba ECTS: 1


- Samokształcenie

Udział w zajęciach: 15 h

Liczba ECTS 0,5


Suma ECTS

1,5


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu genetyki człowieka i genetyki medycznej

Full description: (in Polish)

W ramach zajęć z przemiotu "Genetyka" student powinien nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu genetyki, przydatne w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Genetyka. Krótkie wykłady; H.L. Fletcher, G.I. Hickey, P.C. Winter; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

2. Genetyka molekularna; red. Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006).

3. Genomy. T. A. Brown. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

4. Genetyka ogólna – skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. A. Sadakiewicz-Chudy, G. Dabrowska, A. Goc, , Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

5. Orzeszko-Rywka A., Rochalska M., Przewodnik do ćwiczeń z genetyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

6. Genetics, Revised Edition. Vipond, Karen. Lantern Publishing. 2013

7. Kapur & Suri'S Basic Human GeneticsPaperback – 2016 by Trivedi Dipali J (Author) Jaypee Brothers Medical Publishers; third edition (2016) ISBN-13: 978-9352500277

8. Human Genetics Paperback – Import, 23 Nov 2009 by S. D. Gangane (Author) ISBN-13: 978-8131211281

Literatura uzupełniająca:

Artykuły w czasopismach naukowych/ witryny internetowe sugerowane przez wykładowcę (linki do artykułów podawane są w trakcie wykładów)

Genetyka. Friedman JM, Dill FJ, Hayden MR, McGillivary BC. Wyd.ang. II, Urban I Partner, Wrocław, 1997.

Genetyka medyczna; Connor, Ferguson, Tobias Edward. Wydawnictwo: PZWL; 2013.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (future)

Time span: 2024-02-01 - 2024-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Classes - credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)