Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Microbiology

General data

Course ID: WMCM-PG-MB
Erasmus code / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medicine The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Microbiology
Name in Polish: Mikrobiologia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

medical science

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej

Short description: (in Polish)

Celem zajęć (wykłady, ćwiczenia ) z przedmiotu Mikrobiologia jest zapoznanie studenta z:

- podstawowymi pojęciami dotyczącymi: struktury, biologii, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, bakterii, mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów;

- uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości oraz mechanizmów obronnych człowieka.

- z klasyfikacją i chorobotwórczość bakterii i grzybów

- zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją

- budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest: zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi struktury, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości bakterii mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów oraz mechanizmów obronnych człowieka. Dodatkowo celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z klasyfikacją i chorobotwórczość wybranych bakterii, zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją oraz budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

Wiedza – Student zna i rozumie:

- drobnoustroje, z uwzględnieniem chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej epidemiologię zarażeń wirusami i bakteriami oraz zakażeń grzybami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania wpływ abiotycznych i biotycznych (wirusy, bakterie) czynników środowiska na organizm człowieka i populację ludzi oraz drogi ich wnikania do organizmu człowieka

- konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki

- objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich rozprzestrzeniania się i patogeny wywołujące zmiany w poszczególnych narządach

- podstawy diagnostyki mikrobiologicznej

- podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania aseptycznego

- genetyczne mechanizmy nabywania lekooporności przez drobnoustroje

- korzyści i zagrożenia wynikające z obecności w ekosystemie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)

Umiejętności – Student potrafi:

- przygotowywać preparaty i rozpoznawać patogeny pod mikroskopem

interpretować wyniki badań mikrobiologicznych

- posługiwać się reakcją antygen – przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych,

- analizować zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik etiologiczny

Kompetencje społeczne – Student jest gotów do:

formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

korzystania z obiektywnych źródeł informacji

propagowania zachowań prozdrowotnych

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

• Mikrobiologia - Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, red. wyd. pol. Anna Przondo-Mordarska, Urban & Partner.

Literatura uzupełniająca:

• Mikrobiologia lekarska Piotr B. Heczko, Marta Wróblewska, Agata Pietrzyk , PZWL Wydawnictwo, Warszawa 2014, wyd.1

• Antybiotykoterapia praktyczna. D. Dzierżanowska. Wyd. XXI. Alfa Medica Press, 2017

• Diagnostyka bakteriologiczna. Red. E. Szewczyk. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

• Choroby wirusowe w praktyce klinicznej. Red. M. Wróblewska, T. Dzieciątkowski. Wyd. I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017

• Mykologia medyczna Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski

Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018, wyd.1

Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

http://antybiotyki.edu.pl/rekomendacje/rekomendacje-diagnostyki-i-terapii-zakazen/

Rostkowska O., Kuthan R., Burban A., Salińska J., Ciebiera M., Młynarczyk G.,

Durlik M. Analysis of Susceptibility to Selected Antibiotics in Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Causing Urinary Tract Infections in Kidney Transplant Recipients over 8 Years: Single-Center Study. Antibiotics. 2020; 9(6): 1-19.

Rostkowska O., Zgliczyński W. S., Jankowski M., Kuthan R. , Pinkas J., Durlik. Hand Hygiene Among Doctors in Transplant Departments in Poland: A Cross-sectional Survey. Transplantation Proceedings. 2020; :1-13.

Kuthan R., Sikora M., Domański D., Swoboda-Kopeć E. Trzy siostry –

Candida glabrata kompleks. Gabinet Prywatny. 2019; 26(3): 9-12.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza absolwent zna i rozumie:

CMP_A.W17 klasyfikację drobnoustrojów z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych w mikrobiocie fizjologicznej człowieka;

CMP_A.W18 podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii oraz metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej;

CMP_A.W19 poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy ich działania i powodowane przez nie przemiany w ustroju i działania uboczne;

CMP_B.W23 ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji, i procedurę zgłaszania działań niepożądanych leków;

CMP_C.W36 pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku pozaszpitalnym i szpitalnym, w tym dróg ich szerzenia;

CMP_C.W37 sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;

CMP_C.W38 mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca operowanego;

Umiejętności absolwent potrafi:

CMP_C.U9 wystawiać recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;

CMP_C.U48 wdrażać standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym;

CMP_C.U49 stosować środki ochrony własnej, pacjentów i współpracowników przed zakażeniami;

CMP_D.U13 wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych;

Kompetencje społeczne

absolwent jest gotów do:

CMP_K03 samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;

CMP_K04 ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;

CMP_K05 zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

CMP_K07 dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egamin online (MsTeams): test jednokrotnego wyboru. Punktacja /ocena z egzaminu

Egzamin: uzyskanie nie mniej niż 15punktów z egzaminu pisemnego złożonego z 30pytań testowych jednokrotnego wyboru(zakres: wykłady, ćwiczenia).

15- 18 pkt 3.0

19- 21 pkt 3.5

22- 24 pkt 4.0

25- 27 pkt 4.5

28 - 30 pkt 5.0

Termin: sesja egzaminacyjna.

Egzamin poprawkowy: egzaminacyjna sesja poprawkowa.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Robert Kuthan
Group instructors: Robert Kuthan
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć (wykłady, ćwiczenia ) z przedmiotu Mikrobiologia jest zapoznanie studenta z:

- podstawowymi pojęciami dotyczącymi: struktury, biologii, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, bakterii, mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów;

- uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości oraz mechanizmów obronnych człowieka.

- z klasyfikacją i chorobotwórczość bakterii i grzybów

- zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją

- budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest: zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi struktury, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości bakterii mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów oraz mechanizmów obronnych człowieka. Dodatkowo celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z klasyfikacją i chorobotwórczość wybranych bakterii, zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją oraz budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

Wiedza – Student zna i rozumie:

- drobnoustroje, z uwzględnieniem chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej epidemiologię zarażeń wirusami i bakteriami oraz zakażeń grzybami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania wpływ abiotycznych i biotycznych (wirusy, bakterie) czynników środowiska na organizm człowieka i populację ludzi oraz drogi ich wnikania do organizmu człowieka

- konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki

- objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich rozprzestrzeniania się i patogeny wywołujące zmiany w poszczególnych narządach

- podstawy diagnostyki mikrobiologicznej

- podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania aseptycznego

- genetyczne mechanizmy nabywania lekooporności przez drobnoustroje

- korzyści i zagrożenia wynikające z obecności w ekosystemie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)

Umiejętności – Student potrafi:

- przygotowywać preparaty i rozpoznawać patogeny pod mikroskopem

interpretować wyniki badań mikrobiologicznych

- posługiwać się reakcją antygen – przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych,

- analizować zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik etiologiczny

Kompetencje społeczne – Student jest gotów do:

formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

korzystania z obiektywnych źródeł informacji

propagowania zachowań prozdrowotnych

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

• Mikrobiologia lekarska Piotr B. Heczko, Marta Wróblewska, Agata Pietrzyk , PZWL Wydawnictwo, Warszawa 2014, wyd.1

• Antybiotykoterapia praktyczna. D. Dzierżanowska. Wyd. XXI. Alfa Medica Press, 2017

• Mikrobiologia - Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, red. wyd. pol. Anna Przondo-Mordarska, Urban & Partner.

• Diagnostyka bakteriologiczna. Red. E. Szewczyk. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

• Choroby wirusowe w praktyce klinicznej. Red. M. Wróblewska, T. Dzieciątkowski. Wyd. I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017

Literatura uzupełniająca:

• Mykologia medyczna Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski

Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018, wyd.1

Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

http://antybiotyki.edu.pl/rekomendacje/rekomendacje-diagnostyki-i-terapii-zakazen/

Rostkowska O., Kuthan R., Burban A., Salińska J., Ciebiera M., Młynarczyk G.,

Durlik M. Analysis of Susceptibility to Selected Antibiotics in Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Causing Urinary Tract Infections in Kidney Transplant Recipients over 8 Years: Single-Center Study. Antibiotics. 2020; 9(6): 1-19.

Rostkowska O., Zgliczyński W. S., Jankowski M., Kuthan R. , Pinkas J., Durlik. Hand Hygiene Among Doctors in Transplant Departments in Poland: A Cross-sectional Survey. Transplantation Proceedings. 2020; :1-13.

Kuthan R., Sikora M., Domański D., Swoboda-Kopeć E. Trzy siostry –

Candida glabrata kompleks. Gabinet Prywatny. 2019; 26(3): 9-12.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza ogólna w zakresie biologii na poziomie szkoły średniej.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Robert Kuthan
Group instructors: Robert Kuthan
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a-KzBtgK_6-xHqaY0CJu2fE-5DJxWj7UPqaJj_uE3-Tc1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=038998f5-f998-4854-819f-a6667f01b39a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1ECTS - 25h

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć (wykłady, ćwiczenia ) z przedmiotu Mikrobiologia jest zapoznanie studenta z:

- podstawowymi pojęciami dotyczącymi: struktury, biologii, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, bakterii, mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów;

- uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości oraz mechanizmów obronnych człowieka.

- z klasyfikacją i chorobotwórczość bakterii i grzybów

- zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją

- budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest: zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi struktury, organizacji materiału genetycznego i zasad jego dziedziczenia, uzyskiwaniem oporności na antybiotyki, chorobotwórczości bakterii mikroorganizmów eukariotycznych i wirusów oraz mechanizmów obronnych człowieka. Dodatkowo celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z klasyfikacją i chorobotwórczość wybranych bakterii, zjawiskiem zakażeń szpitalnych, ich kontrolą i rejestracją oraz budową i klasyfikacją wirusów chorobotwórczych dla człowieka, epidemiologią wybranych zakażeń wirusowych.

Wiedza – Student zna i rozumie:

- drobnoustroje, z uwzględnieniem chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej epidemiologię zarażeń wirusami i bakteriami oraz zakażeń grzybami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania wpływ abiotycznych i biotycznych (wirusy, bakterie) czynników środowiska na organizm człowieka i populację ludzi oraz drogi ich wnikania do organizmu człowieka

- konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki

- objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich rozprzestrzeniania się i patogeny wywołujące zmiany w poszczególnych narządach

- podstawy diagnostyki mikrobiologicznej

- podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania aseptycznego

- genetyczne mechanizmy nabywania lekooporności przez drobnoustroje

- korzyści i zagrożenia wynikające z obecności w ekosystemie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)

Umiejętności – Student potrafi:

- przygotowywać preparaty i rozpoznawać patogeny pod mikroskopem

interpretować wyniki badań mikrobiologicznych

- posługiwać się reakcją antygen – przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych,

- analizować zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik etiologiczny

Kompetencje społeczne – Student jest gotów do:

formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

korzystania z obiektywnych źródeł informacji

propagowania zachowań prozdrowotnych

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

• Mikrobiologia - Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, red. wyd. pol. Anna Przondo-Mordarska, Urban & Partner.

Literatura uzupełniająca:

• Mikrobiologia lekarska Piotr B. Heczko, Marta Wróblewska, Agata Pietrzyk , PZWL Wydawnictwo, Warszawa 2014, wyd.1

• Antybiotykoterapia praktyczna. D. Dzierżanowska. Wyd. XXI. Alfa Medica Press, 2017

• Diagnostyka bakteriologiczna. Red. E. Szewczyk. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

• Choroby wirusowe w praktyce klinicznej. Red. M. Wróblewska, T. Dzieciątkowski. Wyd. I. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017

• Mykologia medyczna Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski

Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018, wyd.1

Rekomendacje diagnostyki i terapii zakażeń Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków

http://antybiotyki.edu.pl/rekomendacje/rekomendacje-diagnostyki-i-terapii-zakazen/

Rostkowska O., Kuthan R., Burban A., Salińska J., Ciebiera M., Młynarczyk G.,

Durlik M. Analysis of Susceptibility to Selected Antibiotics in Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Causing Urinary Tract Infections in Kidney Transplant Recipients over 8 Years: Single-Center Study. Antibiotics. 2020; 9(6): 1-19.

Rostkowska O., Zgliczyński W. S., Jankowski M., Kuthan R. , Pinkas J., Durlik. Hand Hygiene Among Doctors in Transplant Departments in Poland: A Cross-sectional Survey. Transplantation Proceedings. 2020; :1-13.

Kuthan R., Sikora M., Domański D., Swoboda-Kopeć E. Trzy siostry –

Candida glabrata kompleks. Gabinet Prywatny. 2019; 26(3): 9-12.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)