Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Parasitology

General data

Course ID: WMCM-PG-PAR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0511) Biology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Parasitology
Name in Polish: Parazytologia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) wpisz symbol/symbole efektów kształceniaA.W17 (w zakresie parazytologii), A.W18 (w zakresie parazytologii), A.U6.

Short description: (in Polish)

Przedstawienie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu biologii i morfologii pasożytów wywołujących choroby u człowieka. Zapoznanie z elementami epidemiologii pasożytów oraz metodami diagnostycznymi pomocnymi w rozpoznawaniu inwazji pasożytniczych. Podstawowe informacje na temat zapobiegania szerzenia się chorób pasożytniczych.

Full description: (in Polish)

Tematyka wykładów

1. Nicienie (pasożyty przewodu pokarmowego, pasożyty tkanek).

2. Tasiemce (tasiemczyca, wągrzyca, bąblowica).

3. Przywry.

4. Pierwotniaki.

5. Stawonogi.

6. Diagnostyka laboratoryjna chorób pasożytniczych

Tematyka ćwiczeń

Ćw. 1–2. Nicienie.

Ćw. 3–4. Tasiemce.

Ćw. 5. Przywry.

Ćw. 6–8. Pierwotniaki, pasożyty tropikalne.

Ćw. 9. Stawonogi.

Ćw. 10. Diagnostyka laboratoryjna chorób pasożytniczych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

Mikrobiologia lekarska / Fritz H. Kayser [et al.]; red. nauk. Piotr B. Heczko, Agata Pietrzyk. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. 627 s.

Literatura uzupełniająca

Parazytologia i akaroentomologia medyczna: podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów diagnostycznych / red. nauk. Antoni Deryło; [aut.: Krystyna Boczoń et al.]. Warszawa: PWN, 2002. 506 s.

Zarys parazytologii medycznej / redakcja Joanna Błaszkowska, Tomasz Ferenc, Piotr Kurnatowski; [autorzy Joanna Błaszkowska et al.]. Wrocław: Edra Urban & Partner, 2017. 141 s.

Buczek Alicja. Choroby pasożytnicze: epidemiologia, diagnostyka, objawy. Lublin: Koliber, 2005. 451 s.

Zarys parazytologii lekarskiej dla studentów: podręcznik / pod red. Rościsława Kadłubowskiego i Alicji Kurnatowskiej; [aut. Bogdan Czapliński et al.]. Warszawa: PZWL, 1999. 343 s.

Buczek Alicja. Atlas pasożytów człowieka. Lublin: Koliber, 2005. 192 s.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza.

Student zna i rozumie:

E.K.1. Klasyfikację drobnoustrojów z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych w mikrobiocie fizjologicznej człowieka.

E.K.2. Podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii oraz metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej (pasożyt, choroby pasożytnicze.).

E.K.3. Student zna znaczenie epidemiologiczne oraz zna sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się najczystszych chorób pasożytniczych.

Umiejętności.

Student potrafi:

E.K.4. Rozpoznawać najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy, cykli życiowych oraz wywoływanych przez nie objawów chorobowych.

E.K.5. Wybrać właściwe dla danej choroby pasożytniczej materiały diagnostyczne.

E.K.6. Dokonać samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu i przystąpienia do zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach. Opuszczone zajęcia muszą być odpracowane w innym terminie lub, o ile to niemożliwe ze względów organizacyjnych, zaliczone na warunkach i w terminie określonych przez prowadzącego.

2. Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest zeszyt, w którym należy wykonać zlecone zadania.

4. Kolokwium zaliczeniowe polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru.

5. Zaliczenie samokształcenia Studenta – przygotowanie odpowiedzi pisemnych na temat zadanych zagadnień.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Rusłan Sałamatin
Group instructors: Rusłan Sałamatin
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)