Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Pedagogics

General data

Course ID: WMCM-PG-PE-Sem
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Pedagogics
Name in Polish: Pedagogika
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia prowadzone w systemie nauczania zdalnego ON-LINE. W programie Microsoft Teams. Zajęcia realizowane przy użyciu każdorazowo połączenia audio i wideo.

UWAGA!!!! I semestr 2021/2022

kod do zajęć na MSTeams: sews3fh

Zajęcia z Pedagogiki (seminarium) obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w systemie zdalnego nauczania ON-LINE.

Polega to na wspólnym opracowywaniu zagadnień, a także jest to czas na prezentacje efektów pracy samodzielnej.

Zgodnie z założeniami, a także uwzględniając stopień trudności, odpowiada to 0,5 pkt ECTS

Full description: (in Polish)

Zagadnienia realizowane w ramach seminarium

1. Edukacja zdrowotna

2. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania edukacyjnego

3. Formy, metody i środki stosowane w edukacji zdrowotnej

Bibliography: (in Polish)

1. W. Ciechaniewicz, Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych, Warszawa 2008.

2. W. Ciechaniwicz, Pedagogika w pielęgniarstwie, Warszawa 2008.

3. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna, Kraków 2012.

4. Grabowska, Hanna & Nowakowska, Halina & Grabowski, Władysław & Gaworska-Krzemińska, Aleksandra. (2017). Funkcja wychowawcza pielęgniarki w aspekcie ICNP®. Pielęgniarstwo Polskie. 65. 552-557. 10.20883/pielpol.2017.75.

5. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik Akademicki, Warszawa 2019.

6. Edukacja pacjentów w pielęgniarstwie, Warszawa 2019.

7. Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

1. Absolwent zna i rozumie problematykę̨ relacji człowiek – środowisko społeczne i mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych

2. Absolwent zna i rozumie istotę̨, strukturę̨ i zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany informacji oraz modele i style komunikacji interpersonalnej;

3. Absolwent zna i rozumie zakres interakcji społecznej i proces socjalizacji oraz działanie lokalnych społeczności i ekosystemu;

4. Absolwent zna i rozumie wybrane obszary odrębności kulturowych i religijnych;

5. Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania)

6. Absolwent zna i rozumie problematykę̨ procesu kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej

7. Absolwent zna i rozumie metodykę̨ edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych

Umiejętności:

1. Absolwent potrafi rozpoznawać potrzeby edukacyjne w grupach odbiorców usług pielęgniarskich

2. Absolwent potrafi tworzyć́ warunki do prawidłowej komunikacji z pacjentem i członkami zespołu opieki

3. Absolwent potrafi proponować działania zapobiegające dyskryminacji i rasizmowi oraz dewiacjom

4. Absolwent potrafi opracowywać programy edukacyjne w zakresie działań prozdrowotnych dla rożnych grup odbiorców i patologiom wśród dzieci i młodzieży

Zgodnie z założeniami, a także uwzględniając stopień trudności, odpowiada to 0,5 pkt ECTS

1 ECTS to ok 25-30 godzin pracy.

Semianrium na 15 godzin zajęć więc przysługuje 0,5 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą do uzyskania oceny pozytywnej z seminarium jest zaliczenie samokształcenia.

Na ocenę końcową ma wpływ aktywność w ciągu semestru, przygotowywanie się od zajęć bieżących, przygotowanie wymaganych prac zaliczeniowych.

Przedmiot realizowany w formie zdalnego nauczania ON-LINE. W programie Microsoft Teams. Zajęcia realizowane przy użyciu każdorazowo połączenia audio i wideo.

Metody: wykład konwersatoryjny z prezentacja multimedialną, dyskusja, analiza materiałów źródłowych, praca z tekstem, burza mózgów.

Założone efekty kształcenia będą weryfikowane w następujący sposób:

Seminarium: przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej (2 osoby)

Podstawą do zliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 15 hours more information
Coordinators: Tomasz Kopiczko
Group instructors: Tomasz Kopiczko
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)