Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Primary healthcare

General data

Course ID: WMCM-PG-POZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Primary healthcare
Name in Polish: Podstawowa opieka zdrowotna
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 OR 10.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość zagadnień z zakresu podstaw pielęgniarstwa

Short description: (in Polish)

1. Poznanie struktury, roli i zadań podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

2. Przygotowanie studenta do planowania i realizowania zadań z zakresu diagnozowania sytuacji podopiecznych w środowisku zamieszkania, nauczania i wychowania, pracy, a także oceniania podejmowanych działań na rzecz podopiecznego w zdrowiu i chorobie

Full description: (in Polish)

Wykłady/ seminarium/samokształcenie:

WYKŁADY:

1. Kształcenie pielęgniarek w przeszłości i współcześnie.

2. Podstawowe pojęcia związane z zawodem pielęgniarki: pielęgniarstwo, pielęgnowanie, pielęgniarka.

3. Pielęgniarka, jej rola i funkcje zawodowe.

4. Rola pacjenta w opiece pielęgniarskiej.

5. Podstawy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki.

6. Determinanty rozwoju pielęgniarstwa

7. Teorie pielęgniarstwa

8. Pielęgnowanie - podmiot opieki w pielęgnowaniu

9. Pielęgnowanie istota działalności praktycznej.

10. Pielęgnowanie zindywidualizowane.

11. Pielęgniarka - świadczeniodawca opieki pielęgniarskiej

12. Pacjent - biorca opieki pielęgniarskiej

13. Działania pielęgniarki na rzecz zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa

14. Rola pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym, w procesie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia.

15. Proces pielęgnowania.

16. Primary nursing a pielęgniarstwo tradycyjne i jego wpływ na funkcjonowanie praktyki zawodowej.

17. Działalność naukowa w pielęgniarstwie.

18. Pielęgniarstwo polskie i światowe, podobieństwa i różnice.

19. Opieka nad pacjentem w różnych stanach klinicznych, na poszczególnych etapach deficytów samoopieki.

20. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami sfery psychicznej.

21. Opieka i interwencje pielęgniarskie w wybranych diagnozach pielęgniarskich.

22. Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym.

23. Charakterystyka pracy pielęgniarki w różnych podmiotach leczniczych.

24. Przygotowanie pielęgniarki do zadań zawodowych.

25. Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej.

26. Organizacje i stowarzyszenia zawodowe.

27. Charakterystyka warunków pracy pielęgniarki w podmiotach leczniczych.

28. Wybrane aspekty zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej.

29. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych zaburzeniach psychospołecznych.

30. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem zagrożonym chorobą.

Bibliography: (in Polish)

1. Ślusarska B., Marcinowicz L., Kocka K. (red.): Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2019 r.

2. Marcinowicz L., Ślusarska B. (red.): Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Opisy indywidualnych przypadków. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017.

3. Latkowski B., Godycki ĆM, Lukas W. Medycyna Rodzinna. PZWL Warszawa 2017.

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki (Dz. U. 2020 poz. 1255).

5. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011, nr 174 poz.1039).

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wykład C.W19., C.W20., C.W21 - 0,5 ects

Seminarium C.W.19., C.W.21., C.U26., C.U28., C.U29., C.U.33., C.U.34, K.4.-K.7 - 0,5 ects

Samokształcenie C.W19., C.W20., C.W21., C.U13., C.U26., C.U28., C.U29., C.U.33., C.U.34 1 ects

Zajęcia praktyczne C.U.2, C.U26., C.U28., C.U29., C.U.33., C.U.34, K.1.-K.7 - 4 ects

Praktyki zawodowe C.U2., C.U26., C.U28., C.U29., C.U.33., C.U.34, K.1.-K.7 - 3 ects

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunek dopuszczenia do kolokwium końcowego: zaliczenie samokształcenia

Wykład:

kolokwium końcowe w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz punktowanych pytań otwartych z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń i seminariów. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Samokształcenie:

zaliczenie bez oceny.

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu.

Practical placement: (in Polish)

1. Środowisko pracy jako źródło zagrożeń zdrowia pracujących.

2. Badania profilaktyczne u pracowników.

3. Definiowanie pojęć – wypadek przy pracy, choroba zawodowa.

4. Model opieki nad pracującymi.

5. Rola pielęgniarki w opiece nad zdrowiem osób pracujących.

6. Identyfikacja potrzeb zdrowotnych pracowników; opracowanie programu wspomagania zdrowia osób pracujących.

7. Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej w środowisku pracy.

8. Ocena potrzeb zdrowotnych i społecznych rodziny.

9. Zasady prowadzenia wywiadu w środowisku.

10. Metody pozyskiwania danych dla celów diagnozy pielęgniarskiej oraz technika nanoszenia danych w Karcie Środowiskowej Rodziny.

11. Diagnoza sytuacji zdrowotnej i społecznej rodzin.

12. Czynniki warunkujące zdrowie rodziny, dziecka, rozpoznanie i eliminacja czynników zagrożenia zdrowia.

13. Prowadzenie programu wspomagania rodzin w umacnianiu zdrowia.

14. Realizacja opieki pielęgniarskiej w środowisku życia rodziny

15. Szczepienia ochronne w POZ.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Justyna Krysa
Group instructors: Justyna Krysa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza uzyskana na podstawach pielęgniarstwa

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Justyna Krysa
Group instructors: Justyna Krysa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 25 hours more information
(in Polish) Zajęcia praktyczne, 120 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Seminar, 10 hours more information
Coordinators: Aleksander Wiśniewski
Group instructors: Irena Bubak, Piotr Irzyk, Justyna Krysa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
(in Polish) Zajęcia praktyczne - graded credit
Lectures - graded credit
Seminar - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)