Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Fundamentals of nursing

General data

Course ID: WMCM-PG-PP-ćw-uzup
Erasmus code / ISCED: 12.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0913) Nursing and midwifery The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Fundamentals of nursing
Name in Polish: Podstawy Pielęgniarstwa
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do wykonywania podstawowych działań pielęgniarskich w zakresie profesjonalnej opieki nad osobą zdrową i chorą.

Full description: (in Polish)

Tematyka ćwiczeń:

1. Omówienie zasad BHP, procedur i regulaminu obowiązującego w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich. Zapoznanie z programem i regulaminem oraz warunkami zaliczenia ćwiczeń z Podstaw Pielęgniarstwa.

2. Komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu interdyscyplinarnego.

3. Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk- powtórzenie.

4. Przygotowanie łóżka dla pacjenta, ścielenie łóżka pustego.- powtórzenie

5. Zmiana pościeli na łóżku pacjenta leżącego.

6. Toaleta ciała pacjenta leżącego.

7. Kąpiel noworodka, niemowlęcia, dziecka.

8. Profilaktyka przeciwodleżynowa, nacieranie, oklepywanie pleców, bierne i czynne ćwiczenia, gimnastyka oddechowa.

9. Istota, rodzaje i zastosowanie zabiegów przeciwzapalnych i baniek leczniczych.

10. Zasady aseptyki i antyseptyki. Rodzaje środków dezynfekujących.

11. Zgłębnikowanie żołądka, pojenie i karmienie za pomocą zgłębnika, odbarczanie zalegającej treści.- powtórzenie.

12. Zabiegi dorektalne, rodzaje i zastosowanie.

13. Założenie, utrzymanie i usunięcie cewnika do pęcherza moczowego. Płukanie pęcherza moczowego.

14. Pielęgnacja stomii u pacjenta, zakładanie i wymiana worka stomijnego- powtórzenie.

15. Zasady podawania leków różnymi drogami.

16. Obliczanie dawek leków.

17. Podawanie leków doustnie i doodbytniczo.

18. Podawanie leków drogą układu oddechowego. Tlenoterapia.

19. Wstrzyknięcia śródskórne.

20. Wstrzyknięcia podskórne, zasady podawania insuliny. Oznaczanie poziomu glikemii za pomocą glukometru.

21. Podawanie leków domięśniowo.

22. Założenie i usunięcie venflonu.

23. Przygotowanie i podanie leków i wlewów kroplowych drogą dożylną.

24. Podanie leków dożylnie z wykorzystaniem pompy infuzyjnej.

25. Oznaczenie ciał ketonowych, glukozy i cholesterolu we krwi z wykorzystaniem testów paskowych.

25. Przygotowanie wózka opatrunkowego. Zmiana opatrunków na ranach czystych i zakażonych.

26. Chirurgiczne mycie rąk, Zakładanie jałowych rękawiczek i fartucha operacyjnego.

27. Przygotowanie zestawu i asystowanie lekarzowi przy: trepanobiopsji, paracentezie, punkcji lędźwiowej, nakłuciu opłucnej.

28. Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym.

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red). Podstawy pielęgniarstwa.

Założenia teoretyczne. Wybrane działania pielęgniarskie. Tom I i II, PZWL 2017

2. Ciechaniewicz W.(red): Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Podręcznik dla studiów

medycznych. Tom I i II. PZWL. Warszawa 2014

3. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A., Podstawy pielęgniarstwa Tom I i II. PZWL.

Warszawa 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Ciechaniewicz W., Grochans E., Łoś E., Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne,

domięśniowe i dożylne. PZWL. Warszawa 2014

2. Zahradniczek K., Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL,

Warszawa 2017.

3. Krupienicz A., Podstawy pielęgniarstwa- repetytorium przedegzaminacyjne, Edra

Urban & Partner, Wrocław 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student potrafi:

- stosować wybraną metodę pielęgnowania w opiece nad pacjentem;

-gromadzić informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, badania przedmiotowego, analizy dokumentacji w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej;

- ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej oraz realizować ją wspólnie z pacjentem i jego rodziną;

- monitorować stan zdrowia pacjenta podczas pobytu w szpitalu lub innych jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia;

-dokonywać bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmowanych działań pielęgniarskich;

- wykonywać testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi oraz inne testy paskowe;

- prowadzić, dokumentować i oceniać bilans płynów pacjenta;

- wykonywać pomiar temperatury ciała, tętna, oddechu, ciśnienia tętniczego krwi, ośrodkowego ciśnienia żylnego, obwodów, saturacji, szczytowego przepływu wydechowego oraz pomiary antropometryczne (pomiar masy ciała, wzrostu, wskaźnika BMI, wskaźników dystrybucji tkanki tłuszczowej: WHR, WHtR, grubości fałdów skórno-tłuszczowych);

- pobierać materiał do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz asystować lekarzowi przy badaniach diagnostycznych;

- przechowywać i przygotowywać leki zgodnie z obowiązującymi standardami;

- podawać pacjentowi leki różnymi drogami, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza lub zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz obliczać dawki leków;

- wykonywać szczepienia przeciw grypie, WZW i tężcowi;

- wykonywać płukanie jamy ustnej, gardła, oka, ucha, żołądka, pęcherza moczowego, przetoki jelitowej i rany;

- zakładać i usuwać cewnik z żył obwodowych, wykonywać kroplowe wlewy dożylne oraz monitorować i pielęgnować miejsce wkłucia obwodowego, wkłucia centralnego i portu naczyniowego;

- wykorzystywać dostępne metody karmienia pacjenta (doustnie, przez zgłębnik, przetoki odżywcze);

- wykonywać gimnastykę oddechową i drenaż ułożeniowy, odśluzowywanie dróg oddechowych i inhalację;

- wykonywać nacieranie, oklepywanie, ćwiczenia czynne i bierne;

- wykonywać zabiegi higieniczne;

- pielęgnować skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów medycznych, w tym stosować kąpiele lecznicze;

- oceniać ryzyko rozwoju odleżyn i stosować działania profilaktyczne;

- wykonywać zabiegi doodbytnicze;

- zakładać cewnik do pęcherza moczowego,monitorować diurezę i usuwać cewnik;

- zakładać zgłębnik do żołądka oraz monitorować i usuwać zgłębnik;

- prowadzić dokumentację medyczną

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Zaliczenie składa się z 2 części, z zaliczeń cząstkowych poszczególnych procedur na każdych zajęciach, oraz zaliczenia końcowego polegającego na ocenie wykonania wybranych procedur z jednoczesną weryfikacją wiedzy w tym zakresie.

2. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 60% punktów z obu części zaliczenia.

PROGI OCEN

Poniżej 60% nieostateczna (2,0)- za nieprzestrzeganie podstawowych zasad w czasie wykonywania procedury w czasie zaliczenia końcowego

Od 60 % dostateczna (3,0)

Od 69% dość dobry (3,5)

Od 78% dobry (4,0)

Od 87% ponad dobry (4,5)

Od 95% bdb.(5,0)

Zakres zaliczenia w obszarze wiedzy:

- znajomość wskazań do wykonania danej procedury pielęgniarskiej,

- znajomość przeciwskazań do wykonania danej procedury pielęgniarskiej,

- znajomość sprzętu wchodzącego w skład zestawu do wykonania danej czynności,

- znajomość zasad wykonania procedury,

- znajomość algorytmu wykonania procedury pielęgniarskiej,

- znajomość możliwych powikłań i niebezpieczeństw związanych z wykonaniem danej procedury

Zakres zaliczenia w obszarze umiejętności:

- praktyczne wykonanie poszczególnych procedur pielęgniarskich

3. Ocena końcowa stanowi średnią ocen z poszczególnych części zaliczenia.

4. Do zaliczenia końcowego mogą być dopuszczone tylko te osoby, które mają zaliczone wszystkie ćwiczenia.

5. Każdy student może podchodzić do zaliczenia w 2-teminach.

6. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

7. Studenci na ćwiczenia zobowiązani są do zapoznania się i nauczenia obowiązującego tematu na podstawie

obowiązującej literatury.

8. Przygotowanie studentów do ćwiczeń jest weryfikowana poprzez zadawanie pytań w trakcie ćwiczeń.

9. Podstawą zaliczenia danego ćwiczenia jest wykazanie się wiedzą z tematu ćwiczeń oraz prawidłowe wykonanie procedury pielęgniarskiej.

10. Weryfikacja przygotowania studenta do zajęć ćwiczeniowych może polegać na odpowiedzi ustnej lub pisemnej na ćwiczeniach.

11. Zaliczenia odbywają się w sposób stacjonarny, chyba, że obowiązujące rozporządzenia będą stanowiły inaczej.

Practical placement: (in Polish)

Zaliczenie praktyk nie jest częścią składową ćwiczeń, stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 50 hours more information
Coordinators: Izabela Strzelecka
Group instructors: Izabela Strzelecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do wykonywania podstawowych działań pielęgniarskich w zakresie profesjonalnej opieki nad osobą zdrową i chorą.

Full description: (in Polish)

Tematyka ćwiczeń:

1. Omówienie zasad BHP, procedur i regulaminu obowiązującego w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich. Zapoznanie z programem i regulaminem oraz warunkami zaliczenia ćwiczeń z Podstaw Pielęgniarstwa.

2. Komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu interdyscyplinarnego.

3. Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk- powtórzenie.

4. Przygotowanie łóżka dla pacjenta, ścielenie łóżka pustego.- powtórzenie

5. Zmiana pościeli na łóżku pacjenta leżącego.

6. Toaleta ciała pacjenta leżącego.

7. Kąpiel noworodka, niemowlęcia, dziecka.

8. Profilaktyka przeciwodleżynowa, nacieranie, oklepywanie pleców, bierne i czynne ćwiczenia, gimnastyka oddechowa.

9. Istota, rodzaje i zastosowanie zabiegów przeciwzapalnych i baniek leczniczych.

10. Zasady aseptyki i antyseptyki. Rodzaje środków dezynfekujących.

11. Zgłębnikowanie żołądka, pojenie i karmienie za pomocą zgłębnika, odbarczanie zalegającej treści.- powtórzenie.

12. Zabiegi dorektalne, rodzaje i zastosowanie.

13. Założenie, utrzymanie i usunięcie cewnika do pęcherza moczowego. Płukanie pęcherza moczowego.

14. Pielęgnacja stomii u pacjenta, zakładanie i wymiana worka stomijnego- powtórzenie.

15. Zasady podawania leków różnymi drogami.

16. Obliczanie dawek leków.

17. Podawanie leków doustnie i doodbytniczo.

18. Podawanie leków drogą układu oddechowego. Tlenoterapia.

19. Wstrzyknięcia śródskórne.

20. Wstrzyknięcia podskórne, zasady podawania insuliny. Oznaczanie poziomu glikemii za pomocą glukometru.

21. Podawanie leków domięśniowo.

22. Założenie i usunięcie venflonu.

23. Przygotowanie i podanie leków i wlewów kroplowych drogą dożylną.

24. Podanie leków dożylnie z wykorzystaniem pompy infuzyjnej.

25. Oznaczenie ciał ketonowych, glukozy i cholesterolu we krwi z wykorzystaniem testów paskowych.

25. Przygotowanie wózka opatrunkowego. Zmiana opatrunków na ranach czystych i zakażonych.

26. Chirurgiczne mycie rąk, Zakładanie jałowych rękawiczek i fartucha operacyjnego.

27. Przygotowanie zestawu i asystowanie lekarzowi przy: trepanobiopsji, paracentezie, punkcji lędźwiowej, nakłuciu opłucnej.

28. Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom wewnątrzszpitalnym.

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red). Podstawy pielęgniarstwa.

Założenia teoretyczne. Wybrane działania pielęgniarskie. Tom I i II, PZWL 2017

2. Ciechaniewicz W.(red): Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Podręcznik dla studiów

medycznych. Tom I i II. PZWL. Warszawa 2014

3. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A., Podstawy pielęgniarstwa Tom I i II. PZWL.

Warszawa 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Ciechaniewicz W., Grochans E., Łoś E., Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne,

domięśniowe i dożylne. PZWL. Warszawa 2014

2. Zahradniczek K., Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL,

Warszawa 2017.

3. Krupienicz A., Podstawy pielęgniarstwa- repetytorium przedegzaminacyjne, Edra

Urban & Partner, Wrocław 2018.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)