Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Fundamentals of nursing

General data

Course ID: WMCM-PG-PPG-1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Fundamentals of nursing
Name in Polish: Podstawy pielęgniarstwa
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 OR 0.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza z zakresu biologii i wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej.

Short description: (in Polish)

Uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji

Pojęcie pielęgnowania, wspierania, pomagania i towarzyszenia.

Funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki/rza oraz rola pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej.

Proces pielęgnowania – istota, etapy, zasady.

Primary nursing – istota, odrębności oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej.

Istota opieki pielęgniarskiej w założeniach teorii F. Nightingale, V. Henderson,

D. Orem, C. Roy, B. Neuman.

Komunikowanie w pielęgniarstwie

Szpital jako środowisko zakaźne- profilaktyka zakażeń.

Podstawowe czynności pielęgniarskie, rola pielęgniarki w procesie diagnozowania.

Zadania i kompetencje pielęgniarki w procesie leczenia i rehabilitacji pacjenta

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem chorym i o niepomyślnym rokowaniu.

Klasyfikacja diagnoz i praktyk pielęgniarskich.

Bibliography: (in Polish)

1. Ciechaniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo – ćwiczenia. Tom I, II. PZWL, Warszawa 2014.

2. Ciechaniewicz W., Grochans E., Łoś E.: Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne, PZWL, Warszawa 2014

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, PZWL 2015

4. Zahradniczek K.: Pielęgniarstwo, PZWL 2004

5. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

6. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.(red.): Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013

7. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

8. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog check-list, PZWL 2017

9. Górajek Jóźwik J.: Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej, PZWL 2016

10. Dzirba A.: Wstrzyknięcia domięśniowe, PZWL 2010

11. Ustawy, rozporządzenia związanie z wykonywaniem zawodu pielęgniarki

12. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP, Makmed 2009

13. Kilańska D.: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w praktyce pielęgniarskiej, PZWL 2014

14. Kózka M., Płaszewska - Żywko L.: Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym, PZWL 2010

15. Kózka M.: Pielęgniarstwo tom 1-2, Elsevier Urban & Parter 2011

16. Red.wyd. polskiego Zarzycka D, Ślusarska B.: Podręcznik diagnoz pielęgniarskich, 2011

17. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 1 - założenia koncepcyjnoempiryczne opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

18. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student

zna i rozumie:

CMP_C.W1- uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji opieki pielęgniarskiej i profesjonalizacji współczesnego pielęgniarstwa;

CMP_C.W2- pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, pomagania i towarzyszenia;

CMP_C.W3 - funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki oraz rolę pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej;

CMP_C.W4 - proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) i primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej;

CMP_C.W5 - dokonywać bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmowanych działań pielęgniarskich;

CMP_C.W6 - istotę opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, Betty Neuman);

CMP_C.W7 - istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, powikłania, obowiązujące zasady i technikę wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

CMP_C.W8 - zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu;

CMP_C.W9 - zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta, sytuacjach klinicznych, w deficycie samoopieki, zaburzonym komforcie, zaburzonej sferze psychoruchowej;

CMP_C.W10 - zakres opieki pielęgniarskiej i interwencji pielęgniarskich w wybranych diagnozach pielęgniarskich;

CMP_C.W11 - udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin pisemny w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz punktowanych pytań otwartych z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 15 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Group instructors: Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 15 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Group instructors: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji

Pojęcie pielęgnowania, wspierania, pomagania i towarzyszenia.

Funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki/rza oraz rola pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej.

Proces pielęgnowania – istota, etapy, zasady.

Primary nursing – istota, odrębności oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej.

Istota opieki pielęgniarskiej w założeniach teorii F. Nightingale, V. Henderson,

D. Orem, C. Roy, B. Neuman.

Komunikowanie w pielęgniarstwie

Szpital jako środowisko zakaźne- profilaktyka zakażeń.

Podstawowe czynności pielęgniarskie, rola pielęgniarki w procesie diagnozowania.

Zadania i kompetencje pielęgniarki w procesie leczenia i rehabilitacji pacjenta

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem chorym i o niepomyślnym rokowaniu.

Klasyfikacja diagnoz i praktyk pielęgniarskich.

Full description: (in Polish)

Student

zna i rozumie:

CMP_C.W1- uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji opieki pielęgniarskiej i profesjonalizacji współczesnego pielęgniarstwa;

CMP_C.W2- pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, pomagania i towarzyszenia;

CMP_C.W3 - funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki oraz rolę pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej;

CMP_C.W4 - proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) i primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej;

CMP_C.W5 - dokonywać bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmowanych działań pielęgniarskich;

CMP_C.W6 - istotę opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, Betty Neuman);

CMP_C.W7 - istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, powikłania, obowiązujące zasady i technikę wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

CMP_C.W8 - zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu;

CMP_C.W9 - zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta, sytuacjach klinicznych, w deficycie samoopieki, zaburzonym komforcie, zaburzonej sferze psychoruchowej;

CMP_C.W10 - zakres opieki pielęgniarskiej i interwencji pielęgniarskich w wybranych diagnozach pielęgniarskich;

CMP_C.W11 - udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 5 hours more information
(in Polish) Zajęcia praktyczne, 40 hours more information
Classes, 100 hours more information
Lectures, 20 hours more information
Coordinators: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Group instructors: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Rafał Dąbrowski, Paulina Gess, Martyna Kopiec, Michał Marszałek, Agnieszka Pietrzak, Michał Rumiński, Izabela Strzelecka, Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
(in Polish) Zajęcia praktyczne - graded credit
Classes - credit
Lectures - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji

Pojęcie pielęgnowania, wspierania, pomagania i towarzyszenia.

Funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki/rza oraz rola pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej.

Proces pielęgnowania – istota, etapy, zasady.

Primary nursing – istota, odrębności oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej.

Istota opieki pielęgniarskiej w założeniach teorii F. Nightingale, V. Henderson,

D. Orem, C. Roy, B. Neuman.

Komunikowanie w pielęgniarstwie

Szpital jako środowisko zakaźne- profilaktyka zakażeń.

Podstawowe czynności pielęgniarskie, rola pielęgniarki w procesie diagnozowania.

Zadania i kompetencje pielęgniarki w procesie leczenia i rehabilitacji pacjenta

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem chorym i o niepomyślnym rokowaniu.

Klasyfikacja diagnoz i praktyk pielęgniarskich.

Full description: (in Polish)

Student

zna i rozumie:

CMP_C.W1- uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji opieki pielęgniarskiej i profesjonalizacji współczesnego pielęgniarstwa;

CMP_C.W2- pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, pomagania i towarzyszenia;

CMP_C.W3 - funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki oraz rolę pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej;

CMP_C.W4 - proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) i primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej;

CMP_C.W5 - dokonywać bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmowanych działań pielęgniarskich;

CMP_C.W6 - istotę opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, Betty Neuman);

CMP_C.W7 - istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, powikłania, obowiązujące zasady i technikę wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

CMP_C.W8 - zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu;

CMP_C.W9 - zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta, sytuacjach klinicznych, w deficycie samoopieki, zaburzonym komforcie, zaburzonej sferze psychoruchowej;

CMP_C.W10 - zakres opieki pielęgniarskiej i interwencji pielęgniarskich w wybranych diagnozach pielęgniarskich;

CMP_C.W11 - udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (future)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: (unknown)
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)