Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Health promotion

General data

Course ID: WMCM-PG-PZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Health promotion
Name in Polish: Promocja zdrowia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 OR 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przedmiot pozwala przygotować studenta do identyfikowania potrzeb z zakresu promocji zdrowia (PZ) i edukacji zdrowotnej, planowania i podejmowania skutecznych działań, służących umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji podjętych działań.

Full description: (in Polish)

Wykłady:

1. Zdrowie i uwarunkowania zdrowia.

2. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób/prewencja – różnice i podobieństwa- różne podejścia i koncepcje.

3. Edukacja zdrowotna - istota, cele i funkcje. Modele edukacji zdrowotnej. Wychowanie zdrowotne. Rola edukacji zdrowotnej w promocji zdrowia.

4. Polityka państwa w zakresie promocji zdrowia. Narodowy Program Zdrowia jako podstawowy element polityki zdrowotnej w Polsce.

5. Projekty i programy promocji zdrowia ŚOZ i ich rozwój w Polsce. Siedliskowe podejście do zdrowia: Zdrowe Miasto, Zdrowe Miejsce Pracy, Szpital Promujący Zdrowie, Szkoła Promująca Zdrowie.

6. Wybrane czynniki stylu życia i zachowania zdrowotne (aktywność fizyczna, sposób odżywiania, palenie tytoniu, picie alkoholu, stres, badania profilaktyczne) i ich wpływ na zdrowie jednostki i populacji.

7. Poradnictwo w pracy pielęgniarki i położnej.

8. Ocena stanu zdrowia dla potrzeb promocji zdrowia.

9. Ocena sytuacji epidemiologicznej (zdrowotnej) populacji w aspekcie procesów społecznych i demograficznych jako podstawa planowania i konstruowania programów promocji zdrowia. Zasady konstruowania programów promocji zdrowia.

10. Efektywność i opłacalność promocji zdrowia oraz wczesnego zapobiegania chorobom.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

1. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia, Tom I, Tom II. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008

Literatura uzupełniająca

1. Gawęcki J., Roszkowski W.: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T.3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

2. Jarosz M. (red): „Praktyczny podręcznik dietetyki” IŻŻ, Ministerstwo Zdrowia, 2007-2011

3. Jarosz M. (red.): Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

• zasady promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;

• zasady konstruowania programów promocji zdrowia;

• strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, krajowym i światowym;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

• oceniać potencjał zdrowotny pacjenta i jego rodziny z wykorzystaniem skal, siatek i pomiarów;

• rozpoznawać uwarunkowania zachowań zdrowotnych pacjenta i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia;

• dobierać metody i formy profilaktyki i prewencji chorób oraz kształtować zachowania zdrowotne różnych grup społecznych;

• uczyć pacjenta samokontroli stanu zdrowia;

• opracowywać i wdrażać indywidualne programy promocji zdrowia pacjentów, rodzin i grup społecznych;

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

• kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;

• samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;

• ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- 80% obecność na zajęciach zgodnie z harmonogramem;

- uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z testu pisemnego wielokrotnego - wyboru;

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 20 hours more information
Coordinators: Emilia Majsiak
Group instructors: Emilia Majsiak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

informacje zawarto w karcie: Podstawowe informacje o przedmiocie

Full description: (in Polish)

informacje zawarto w karcie: Podstawowe informacje o przedmiocie

Bibliography: (in Polish)

informacje zawarto w karcie: Podstawowe informacje o przedmiocie

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
Lectures, 20 hours more information
Coordinators: Anna Wiśniewska
Group instructors: Anna Wiśniewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
(in Polish) Samokształcenie - credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Samokształcenie, 10 hours more information
(in Polish) Zajęcia praktyczne, 20 hours more information
Classes, 10 hours more information
Lectures, 20 hours more information
Coordinators: Edyta Kruk
Group instructors: Edyta Kruk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Samokształcenie - credit
(in Polish) Zajęcia praktyczne - graded credit
Classes - credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot pozwala przygotować studenta do identyfikowania potrzeb z zakresu promocji zdrowia (PZ) i edukacji zdrowotnej, planowania i podejmowania skutecznych działań, służących umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji podjętych działań.

Full description: (in Polish)

1. Zdrowie i uwarunkowania zdrowia.

2. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób/prewencja – różnice i podobieństwa- różne podejścia i koncepcje.

3. Edukacja zdrowotna - istota, cele i funkcje. Modele edukacji zdrowotnej. Wychowanie zdrowotne. Rola edukacji zdrowotnej w promocji zdrowia.

4. Polityka państwa w zakresie promocji zdrowia. Narodowy Program Zdrowia jako podstawowy element polityki zdrowotnej w Polsce.

5. Projekty i programy promocji zdrowia ŚOZ i ich rozwój w Polsce. Siedliskowe podejście do zdrowia: Zdrowe Miasto, Zdrowe Miejsce Pracy, Szpital Promujący Zdrowie, Szkoła Promująca Zdrowie.

6. Wybrane czynniki stylu życia i zachowania zdrowotne (aktywność fizyczna, sposób odżywiania, palenie tytoniu, picie alkoholu, stres, badania profilaktyczne) i ich wpływ na zdrowie jednostki i populacji.

7. Poradnictwo w pracy pielęgniarki i położnej.

8. Ocena stanu zdrowia dla potrzeb promocji zdrowia.

9. Ocena sytuacji epidemiologicznej (zdrowotnej) populacji w aspekcie procesów społecznych i demograficznych jako podstawa planowania i konstruowania programów promocji zdrowia. Zasady konstruowania programów promocji zdrowia.

10. Efektywność i opłacalność promocji zdrowia oraz wczesnego zapobiegania chorobom.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

1. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia, Tom I, Tom II. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008

Literatura uzupełniająca

1. Gawęcki J., Roszkowski W.: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T.3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

2. Jarosz M. (red): „Praktyczny podręcznik dietetyki” IŻŻ, Ministerstwo Zdrowia, 2007-2011

3. Jarosz M. (red.): Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2017

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)