Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Health promotion

General data

Course ID: WMCM-PG-PZ-zpra
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Health promotion
Name in Polish: Promocja zdrowia
Organizational unit: Faculty of Medicine. Collegium Medicum
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przedmiot pozwala przygotować studenta do identyfikowania potrzeb z zakresu promocji zdrowia (PZ) i edukacji zdrowotnej, planowania i podejmowania skutecznych działań, służących umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji podjętych działań.

Full description: (in Polish)

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do identyfikowania potrzeb z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, planowania i podejmowania skutecznych działań, służących umacnianiu zdrowia w określonych społecznościach oraz dokonywania ewaluacji podjętych działań.

Poznanie różnic pomiędzy promocją zdrowia a profilaktyką i edukacją zdrowotną oraz implikacji praktycznych z nich wynikających. Charakterystyka obszarów działania i metod stosowanych w promocji zdrowia oraz identyfikacja strategii promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Wykształcenie umiejętności budowania programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w oparciu o właściwie dobrany model promocji zdrowia oraz metody i techniki edukacji zdrowotnej oraz konstruowania i wdrażania indywidualnych programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej stosownie do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych jednostki i rodziny, współdziałając z indywidualnymi osobami, grupami wsparcia i instytucjami pracującymi na rzecz zdrowia społeczeństwa.

Przygotowanie do realizacji programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w obszarze opieki nad człowiekiem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym, niepełnosprawnym

Bibliography: (in Polish)

Wykaz lektur podstawowych:

• Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom 1-Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2010

• Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M.: Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom 2 – Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2010.

• Woynarowska B.Edukacja zdrowotna - podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

• Cianciara Dorota: Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010

• Charzyńska-Gula L. Zrozumieć promocję zdrowia. Przewodnik do zajęć. Wyd. Mak-Med., Lublin, 2010.

Wykaz lektur uzupełniających:

• Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

• Karski J.B.: Praktyka i teoria promocji zdrowia. WydawnictwoFachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

• zasady promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;

• zasady konstruowania programów promocji zdrowia;

• strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, krajowym i światowym;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

• oceniać potencjał zdrowotny pacjenta i jego rodziny z wykorzystaniem skal, siatek i pomiarów;

• rozpoznawać uwarunkowania zachowań zdrowotnych pacjenta i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia;

• dobierać metody i formy profilaktyki i prewencji chorób oraz kształtować zachowania zdrowotne różnych grup społecznych;

• uczyć pacjenta samokontroli stanu zdrowia;

• opracowywać i wdrażać indywidualne programy promocji zdrowia pacjentów, rodzin i grup społecznych;

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia praktyczne: zaliczenie z oceną. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia w ramach zajęć praktycznych składa się z dwóch części: prezentacyjnej oraz praktycznej.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest:

1) przygotowanie i omówienie wybranej tematyki, dotyczącej promocji zdrowia. Ocenie podlega sposób prezentacji zagadnienia, adekwatny dobór literatury, jej twórczy sposób wykorzystania, umiejętność prowadzenia dialogu ze słuchaczami.

2) wykonanie zadania indywidualnego, sprawdzającego przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne umiejętności w zakresie promocji zdrowia.

Na ocenę składają się: ocena wiedzy (33%), ocena i obserwacja umiejętności praktycznych (34%), ocena postawy (33%)

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Zajęcia praktyczne, 20 hours more information
Coordinators: Emilia Majsiak
Group instructors: Emilia Majsiak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Zajęcia praktyczne - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

informacje zawarto w karcie: Podstawowe informacje o przedmiocie

Full description: (in Polish)

informacje zawarto w karcie: Podstawowe informacje o przedmiocie

Bibliography: (in Polish)

informacje zawarto w karcie: Podstawowe informacje o przedmiocie

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Zajęcia praktyczne, 20 hours more information
Coordinators: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Group instructors: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Aleksandra Cieślikowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Zajęcia praktyczne - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)