Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archeologia a historia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AR-AH
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Archeologia a historia
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem wykładu jest omowienie trudnych relacji metodologicznych i metodycznych pomiędzy uprawianiem historii i archeologii.

Po wykładach wprowadzających omawiane będą szczegółowo konkretne przykłady skutecznej współpracy archeologów z historykami.

NB! Udział w zajęciach wymaga podstawowej wiedzy o archeologii - np. zaliczenia choćby podstawowego wykładu kursowego poświęconego "pradziejom"!

Literatura:

- „Archaeologia versus historiam, historia versus archaeologiam, czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze?”, M. Brzostowicz, M. Przybył, D.A. Sikorski (red.), Poznań 2012;

- P. Urbańczyk, "trudne początki Polski", Wrocław 2008;

- E. Domańska, P. Urbańczyk, Archeologia a historia, [w:] „Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji”, S. Tabaczyński (red.), Poznań 2012, s. 852-868.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Aktywność studenta: Nakład pracy studenta w godz.:

Udział w wykładzie 30

konsultacje 5

Przygotowanie do udziału w egzaminie 10

SUMA GODZIN 45

LICZBA ECTS 45 godz. /30(5)godz. ≈ 2

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach i egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)