Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Afryka Rzymska w późnym antyku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-ARz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Afryka Rzymska w późnym antyku
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W09 ; AZD1_W20 ; AZD1_W22 ;

Skrócony opis:

Wykład ma na celu poznanie dziejów jednej z ważniejszych prowincji Imperium Romanum w późnym antyku w aspekcie politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i religijnym.

Pełny opis:

Wykład ma na celu poznanie dziejów jednej z ważniejszych prowincji Imperium Romanum w późnym antyku w aspekcie politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i religijnym. W aspektach politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym zostaną ukazane dzieje Afryki Północnej od schyłku republiki aż do schyłku imperium rzymskiego i inwazji Wandalów na Afrykę. W aspekcie religijnym ukazane zostanie życie religijne mieszkańców przed pojawieniem się chrześcijaństwa, początki i rozwój chrześcijaństwa oraz powstanie i rozwój schizmy donatystycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

ADAMIAK, S., Deo laudes. Historia sporu donatystycznego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2019.

HAMMAN A. G., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Safiej -Wróblewska, Warszawa 1989.

KOŁOSOWSKI T., Kontekst historyczny i teologiczny piśmiennictwa antydonatystycznego św. Augustyna, w: Aureliusz Augustyn, Przeciw Listowi Parmeniana, wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe T. Kołosowski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, s. 9-77.

KOTULA T., Afryka Północna w starożytności, Wrocław 1972.

KOTULA T., U źródeł afrykańskiego separatyzmu w III w., Wrocław 1961.

KOTULA T., Zgromadzenia prowincjonalne w Rzymskiej Afryce w epoce późnego Cesarstwa, Wrocław 1965.

Literatura uzupełniajaca:

DIESNER H. J., Gildos Herrschaft und die Niederlage bei Theveste (Tebessa), „Klio” 40(1962), s. 178-186.

FREND W.H.C., The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa, Oxford 1952.

KOŁOSOWSKI T., Polityka religijna Konstantyna Wielkiego w świetle schizmy donacjańskiej, „Saeculum Christianum” 2(1995), nr 1, s. 17-37.

PIGANIOL A., L’ Empire chretien (325-395), Paris 1947.

ROMANELLI P., Storia della province romane dell’ Africa, Roma 1959.

WARMINGTON B.H., The North African Provinces from Diocletian to the Vandal Conquest, Cambridge 1954.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AZD1_W09 Zna najważniejszą faktografię historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach, ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła i historii wojskowości.

AZD1_W20 Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym

AZD1_W22 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii

Opis ECTS

Udział w wykładzie – 30 godzin

Przygotowanie do wykładu – 5 godzin

Konsultacje – 5 godzin

Przygotowanie do kolokwium – 20 godzin

Suma godzin = 60

Liczba ECTS 60 godzin / 30 godzin = 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

W tym semestrze zajęcia (wykład konwersacyjny) będą prowadzone w trybie zdalnym w formie kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Zaliczenie na ocenę

Wpływ na ostateczną ocenę będą miały obecność na wykładach oraz kolokwium ustne na zakończenie wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kołosowski
Prowadzący grup: Tadeusz Kołosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Wykład ma na celu poznanie dziejów jednej z ważniejszych prowincji Imperium Romanum w późnym antyku w aspekcie politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i religijnym.

Pełny opis:

Wykład ma na celu poznanie dziejów jednej z ważniejszych prowincji Imperium Romanum w późnym antyku w aspekcie politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i religijnym. W aspektach politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym zostaną ukazane dzieje Afryki Północnej od schyłku republiki aż do schyłku imperium rzymskiego i inwazji Wandalów na Afrykę. W aspekcie religijnym ukazane zostanie życie religijne mieszkańców przed pojawieniem się chrześcijaństwa, początki i rozwój chrześcijaństwa oraz powstanie i rozwój schizmy donatystycznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

ADAMIAK, S., Deo laudes. Historia sporu donatystycznego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2019.

HAMMAN A. G., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Safiej -Wróblewska, Warszawa 1989.

KOŁOSOWSKI T., Kontekst historyczny i teologiczny piśmiennictwa antydonatystycznego św. Augustyna, w: Aureliusz Augustyn, Przeciw Listowi Parmeniana, wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe T. Kołosowski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, s. 9-77.

KOTULA T., Afryka Północna w starożytności, Wrocław 1972.

KOTULA T., U źródeł afrykańskiego separatyzmu w III w., Wrocław 1961.

KOTULA T., Zgromadzenia prowincjonalne w Rzymskiej Afryce w epoce późnego Cesarstwa, Wrocław 1965.

Literatura uzupełniajaca:

DIESNER H. J., Gildos Herrschaft und die Niederlage bei Theveste (Tebessa), „Klio” 40(1962), s. 178-186.

FREND W.H.C., The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa, Oxford 1952.

KOŁOSOWSKI T., Polityka religijna Konstantyna Wielkiego w świetle schizmy donacjańskiej, „Saeculum Christianum” 2(1995), nr 1, s. 17-37.

PIGANIOL A., L’ Empire chretien (325-395), Paris 1947.

ROMANELLI P., Storia della province romane dell’ Africa, Roma 1959.

WARMINGTON B.H., The North African Provinces from Diocletian to the Vandal Conquest, Cambridge 1954.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)