Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwum zakładowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-AZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Archiwum zakładowe
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W18

AZD1_W28

AZD1_U06

AZD1_U18

AZD1_U19

AZD1_K03

Skrócony opis:

Zakres tematów obejmuje:

Archiwum zakładowe a składnica akt

Dokumentacja archiwalna i niearchiwalna

Lokal archiwum i jego wyposażenie

Przejmowanie akt przez archiwum zakładowe

Rozmieszczenie akt w magazynach

Ewidencja archiwum zakładowego

Brakowanie dokumentacji

Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

Zajęcia będą prowadzone w sposób zdalny przez MS Teams on-line.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i

archiwach, Dz. U z 2018 r. poz. 217, 357, 398, 650, z 2019 r. poz. 55.

2. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

w archiwach państwowych, Załącznik nr 3 /internet/

3. Roman Szczepaniak, Archiwum zakładowe, wyd. IV, Warszawa 1976.

4. Archiwistyka praktyczna dla archiwistów zakładowych, re. Stanisław Kłys,

Poznań 1986.

5. Porządkowanie archiwów zakładowych państwowych jednostek

organizacyjnych, red. Zbigniew Pustuła, Warszawa 1989.

5. Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Eugeniusz Borodij,

Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Celem wykładu jest nauczenie studentów opanowania podstawowych czynności związanych z pracą w archiwum zakładowym. Studenci powinni przyswoić sobie obowiązki dotyczące przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych, prowadzenia ewidencji, dokonywania brakowania oraz przekazywania archiwaliów do archiwów państwowych. Wykłady mają przygotować studentów do pracy w archiwach zakładowych i historycznych.

Studenci rozumieją potrzebę łączenia teorii z praktyką pracy archiwum zakładowego

Mają świadomość pogłębiania wiedzy o wartości dokumentacji przechowywanej w archiwach zakładowych

Posiadają szczególną wiedzę o funkcjach i zadaniach archiwów zakładowych i składnic akt

Metody i kryteria oceniania:

Czynny udział i obecność na zajęciach

Zdalny egzamin ustny, podobnie jak wykłady

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Jan Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest nauczenie studentów prawidłowego wykonywania podstawowych czynności związanych z przejmowaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych, jej ewidencjonowaniem, brakowaniem oraz przekazywaniem do archiwów państwowych. Ponadto uczy się studentów efektywne przeprowadzania poszukiwań różnych użytecznych informacji w materiale aktowym. Wykłady mają przygotować studentów do pracy w archiwach zakładowych i historycznych.

Zakres tematów obejmuje:

- Archiwum zakładowe i składnica akt

- Dokumentacja archiwalna i niearchiwalna

- Lokal archiwum i jego wyposażenie

- Przejmowanie akt przez archiwum zakładowe

- Rozmieszczenie akt w magazynach

- Ewidencja archiwum zakładowego

- Brakowanie dokumentacji

- Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

Warunki egzaminu ustnego:

- znajomość podstawowych przepisów oraz pojęć archiwalnych

- umiejętności praktyczne (klasyfikacja dokumentacji, sporządzanie spisów

zdawczo-odbiorczych

- odpowiednia frekwencja

Literatura:

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i

archiwach.

- Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w

archiwach państwowych.

- Archiwistyka praktyczna dla archiwistów zakładowych, red. Kłys S., Poznań

1986.

- Szczepański R., Archiwum zakładowe, Warszawa 1976.

- Kancelaria i archiwum zakładowe, Podręcznik, wyd. 3, red. Pustuła Z.,

Warszawa 2006.

- Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Borodij E., Warszawa

2009.

Wymagania wstępne:

Kod TEAMS - ug4wf7u

- znajomość terminologii archiwalnej

- rozumienie potrzeby łączenia teorii z praktyką pracy archiwum zakładowego

- znajomość ogólnych aktów prawnych dotyczących organizacji służby

archiwalnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Jan Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Jan Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest nauczenie studentów prawidłowego wykonywania podstawowych czynności związanych z przejmowaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych, jej ewidencjonowaniem, brakowaniem oraz przekazywaniem do archiwów państwowych. Ponadto uczy się studentów efektywne przeprowadzania poszukiwań różnych użytecznych informacji w materiale aktowym. Wykłady mają przygotować studentów do pracy w archiwach zakładowych i historycznych.

Zakres tematów obejmuje:

- Archiwum zakładowe i składnica akt

- Dokumentacja archiwalna i niearchiwalna

Pełny opis:

Celem wykładu jest nauczenie studentów prawidłowego wykonywania podstawowych czynności związanych z przejmowaniem dokumentacji z komórek organizacyjnych, jej ewidencjonowaniem, brakowaniem oraz przekazywaniem do archiwów państwowych. Ponadto uczy się studentów efektywne przeprowadzania poszukiwań różnych użytecznych informacji w materiale aktowym. Wykłady mają przygotować studentów do pracy w archiwach zakładowych i historycznych.

Zakres tematów obejmuje:

- Archiwum zakładowe i składnica akt

- Dokumentacja archiwalna i niearchiwalna

Literatura:

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i

archiwach.

- Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w

archiwach państwowych.

- Archiwistyka praktyczna dla archiwistów zakładowych, red. Kłys S., Poznań

1986.

- Szczepański R., Archiwum zakładowe, Warszawa 1976.

- Kancelaria i archiwum zakładowe, Podręcznik, wyd. 3, red. Pustuła Z.,

Warszawa 2006.

- Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Borodij E., Warszawa

2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)