Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe w archiwach, bibliotekach oraz instytucjach zajmujących się ochroną i zarządzaniem dokumentacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-CTArch
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe w archiwach, bibliotekach oraz instytucjach zajmujących się ochroną i zarządzaniem dokumentacją
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_U01

AZD1_U12

AZD1_U13

AZD1_U20

AZD1_K02

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki.

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem oraz działalnością wybranych bibliotek oraz archiwów. W ramach ćwiczeń terenowych studenci będą mieli możliwość zapoznać się z zasobem bibliotecznym oraz archiwalnych najważniejszych instytucji w kraju. W trakcie ćwiczeń terenowych studenci będę mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej na zajęciach wiedzy.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń terenowych studenci będą mieli możliwość zapoznać się z zasobem bibliotecznym oraz archiwalnym najważniejszych instytucji w kraju. W trakcie zwiedzania wybranych instytucji bibliotecznych oraz archiwalnych studenci poznają ich historię, zasób, zasady działania i organizacji, a także zasady udostępniania zbiorów. W trakcie ćwiczeń studenci będę mieli możliwość praktycznego wykorzystani zdobytej na zajęciach wiedzy.

Literatura:

Studenci dobierają literaturę, na podstawie której przygotowują się do dyskusji na temat zwiedzanych obiektów:

Literatura:

1. Czapelski M., Gmachy Sejmu i Senatu, Warszawa 2014.

2. Drozdowski M. M., Zahorski A., Historia Warszawy, Warszawa 2004.

3. Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971.

4. Lorentz S., Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Warszawa 1982.

5. Rękopisy w zbiorach kościelnych, oprac. T. Makowski, Warszawa 2014.

6. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprc. D. Kamolowa, Warszawa 1988.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AZD1_U01 - Potrafi zastosować podstawową terminologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w wypowiedzi ustnej

AZD1_U12 - Potrafi porozumiewać się ze z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, multimedialnych, ze specjalistami z nauk humanistycznych

AZD1_U13 - Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją

AZD1_U20 - Potrafi planować i organizować swoją pracę z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz w formie samokształcenia się

AZD1_K02 - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne

role.

Ponadto student:

EK 1: student zna najważniejsze wydarzenia polityczne, a także przemiany społeczno-kulturowe, które miały wpływ na historię oraz zasób zwiedzanych obiektów.

EK 2: student zna i posługuje się fachową terminologią z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w trakcie prezentacji oraz dyskusji nad wybranymi instytucjami.

EK 3: student posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie na temat wybranego obiektu, a także umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym oraz poprawnie wyszukać i opracować informacje na temat historii i zasobu wybranej biblioteki lub archiwum.

EK 4: student potrafi kierować, współdziałać oraz pracować w zespole

Punkty 2,5 ECTS:

1. Udział w zajęciach - 30 godz.

2. Przygotowanie do zajęć oraz napisanie sprawozdania z przebiegu ćwiczeń - 30 godz.

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

na ocenę 2 (ndst.):

EK 1: student nie zna najważniejszych wydarzeń politycznych, a także przemian społeczno-kulturowych, które miały wpływ na historię oraz zasób zwiedzanych obiektów.

EK 2: student nie zna i nie potrafi posługiwać się fachową terminologią z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w trakcie prezentacji oraz dyskusji nad wybranymi instytucjami.

EK 3: student nie posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie na temat wybranego obiektu, a także nie umie przygotować tekstu naukowego z aparatem badawczym oraz poprawnie wyszukać i opracować informacje na temat historii i zasobu wybranej biblioteki lub archiwum.

EK 4: student nie potrafi kierować, współdziałać oraz pracować w zespole

na ocenę 3 (dst.):

EK 1: student w stopniu podstawowym zna najważniejsze wydarzenia polityczne, a także przemiany społeczno-kulturowe, które miały wpływ na historię oraz zasób zwiedzanych obiektów.

EK 2: student w stopniu podstawowym zna i posługuje się fachową terminologią z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w trakcie prezentacji oraz dyskusji nad wybranymi instytucjami.

EK 3: student w stopniu podstawowym posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie na temat wybranego obiektu, a także umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym oraz w miarę poprawnie wyszukać i opracować informacje na temat historii i zasobu wybranej biblioteki lub archiwum.

EK 4: student w stopniu podstawowym potrafi kierować, współdziałać oraz pracować w zespole

na ocenę 4 (db.):

EK 1: student zna w stopniu dobrym najważniejsze wydarzenia polityczne, a także przemiany społeczno-kulturowe, które miały wpływ na historię oraz zasób zwiedzanych obiektów.

EK 2: student w stopniu dobrym zna i posługuje się fachową terminologią z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w trakcie prezentacji oraz dyskusji nad wybranymi instytucjami.

EK 3: student w stopniu dobrym posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie na temat wybranego obiektu, a także umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym oraz poprawnie wyszukać i opracować informacje na temat historii i zasobu wybranej biblioteki lub archiwum.

EK 4: student w stopniu dobrym potrafi kierować, współdziałać oraz pracować w zespole

na ocenę 5 (bdb.):

EK 1: student w stopniu bardzo dobrym zna najważniejsze wydarzenia polityczne, a także przemiany społeczno-kulturowe, które miały wpływ na historię oraz zasób zwiedzanych obiektów.

EK 2: student w stopniu bardzo dobrym zna i posługuje się fachową terminologią z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w trakcie prezentacji oraz dyskusji nad wybranymi instytucjami.

EK 3: student w stopniu bardzo dobrym posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie na temat wybranego obiektu, a także umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym oraz poprawnie wyszukać i opracować informacje na temat historii i zasobu wybranej biblioteki lub archiwum.

EK 4: student w stopniu bardzo dobrym potrafi kierować, współdziałać oraz pracować w zespole

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Paduch
Prowadzący grup: Katarzyna Paduch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem oraz działalnością wybranych bibliotek oraz archiwów. W ramach ćwiczeń terenowych studenci będą mieli możliwość zapoznać się z zasobem bibliotecznym oraz archiwalnych najważniejszych instytucji w kraju. W trakcie ćwiczeń terenowych studenci będę mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej na zajęciach wiedzy.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Nashchochyn
Prowadzący grup: Oksana Nashchochyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty 2,5 ECTS:

1. Udział w zajęciach - 30 godz.

2. Przygotowanie do zajęć oraz napisanie sprawozdania z przebiegu ćwiczeń - 30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem oraz działalnością wybranych bibliotek oraz archiwów. W ramach ćwiczeń terenowych studenci będą mieli możliwość zapoznać się z zasobem bibliotecznym oraz archiwalnych najważniejszych instytucji w kraju. W trakcie ćwiczeń terenowych studenci będę mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej na zajęciach wiedzy.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Prowadzący grup: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty 2,5 ECTS:

1. Udział w zajęciach - 30 godz.

2. Przygotowanie do zajęć oraz napisanie sprawozdania z przebiegu ćwiczeń - 30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem oraz działalnością wybranych bibliotek oraz archiwów. W ramach ćwiczeń terenowych studenci będą mieli możliwość zapoznać się z zasobem bibliotecznym oraz archiwalnych najważniejszych instytucji w kraju. W trakcie ćwiczeń terenowych studenci będę mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej na zajęciach wiedzy.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)