Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-HisFil
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W04

AZD1_W21

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:
Pełny opis:

Wykłady obejmują historię myśli filozoficznej od starożytności po wiek XX w ujęciu europejskim. Omawiać będziemy wyłącznie wybrane, najważniejsze zagadnienia. Będziemy śledzić odpowiedzi, jakie padały na fundamentalne pytania: o świat wartości, strukturę bytową świata, o pochodzenie i naturę zła, o sens bycia, o wartość i możliwość naszego poznania itd. Wraz ze zbliżaniem się do filozofii najnowszej przedstawione zostaną również stanowiska kwestionujące sens tego typu poszukiwań. Wielość zjawisk i tendencji, ważność poszczególnych filozofii uniemożliwia sumaryczne przekazanie ich całościowego obrazu. Dlatego też tak ważne jest uzupełnienie kursu przez zalecane lektury.

Literatura:
Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student(ka):

Ma wiedzę w zakresie najważniejszych nurtów i koncepcji filozofii europejskiej od czasów starożytnych po współczesność oraz ich wzajemnych zależności.

Ma wiedzę o miejscu filozofii wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz podstawową wiedzę o powiązaniach nauk historycznych z innymi naukami humanistycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej (jeżeli wprowadzony zostanie tryb on-line z wykorzystaniem platformy e-learning),

Na zaliczenie składa się

Egzamin będzie się składał z trzech elementów:

– omówienie tezy problemowej (może mieć ona charakter przekrojowy np. „porównaj koncepcję duszy ludzkiej w filozofii starożytnej i średniowiecznej”) – max 50 pkt

– wyjaśnienie 5 pojęć (max 5 pkt za pojęcie)

– testu wielokrotnego wyboru z punktami ujemnymi przy błędnej odpowiedzi 5 pytań (zakres -25 do 25 pkt)

Obowiązujący zakres materiału - wykład i literatura obowiązkowa

Uwaga w przypadku zdawania egzaminu on-line, jeżeli wykryte zostaną fragmenty skopiowane z Internetu, praca nie będzie przyjęta.

Ocena bdb. 81-100 pkt

Ocena db. 66-80 pkt

Ocena dst. 51-65 pkt

Zajęcia są obowiązkowe, dopuszcza się 2 nieobecności w ciągu semestru.

Tezy (wybór najważniejszych)

Czym był amoralizm Machiavellego

Charakterystyka najważniejszych kierunków okresu hellenistycznego

Czy Nietzsche „zabił” Boga?

Czy oświecenie „powiedziało nam” coś ciekawego – na przykładzie najważniejszych idei angielskiej filozofii oświecenia

Czym jest byt wg Arystotelesa, jaka jest struktura bytu, jakie są jego przyczyny?

Co znaczy pierwiastek apolliński i dionizyjski

Czym jest nietzscheańska koncepcja nadczłowieka i jak wpisuje się w jego etykę

Czym jest przestrzeń i czas u Kanta?

Czym są, w jaki sposób istnieją i jaki jest stosunek rzeczy do idei w koncepcji Platona? Scharakteryzowanie platońskiej koncepcji idei

Dlaczego Diogenes chciał mieszkać w beczce

Dowody na istnienie Boga u św. Tomasza i ich krytyka

Drogi poznania u św. Bonawentury

Egzystencjalizm Marka Aureliusza i najważniejsze koncepcje w ramach szkoły stoickiej

John Locke – czym są idee proste i jaki jest ich relacja do idei złożonych

Koncepcja metafizyczna u Platona

Koncepcja porządku metafizycznego św. Augustyna, określenie sposobu w jaki widzi on człowieka i jego relację z Bogiem i światem

Koncepcja umowy społecznej

Koncepcja zależności wiary i filozofii u św. Bonawentury

Na czym polegał przewrót kartezjański w filozofii

Na czym polegał sceptycyzm sceptyków

Najważniejsze cechy filozofii średniowiecza

Najważniejsze elementy kantowskiej teorii poznania (rodzaje sądów i drogi poznania zmysłowa i umysłowa)

Najważniejsze elementy utopii filozoficznej

Najważniejsze problemy filozofii Sokratesa.

Narodziny filozofii i pierwsze koncepcje filozoficzne w starożytnej Grecji: jońscy filozofowie przyrody, Heraklit, Pitagorejczycy i inni – charakterystyka najważniejszych stanowisk.

Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie – charakterystyka kantowskiej etyki

Nowe prący w filozofii XIV i XV wieku

Nowe propozycje w filozofii – na czym polegało nowatorstwo filozofii renesansu względem średniowiecza, a co było kontynuacją

Omówić założenia filozofii F. Bacona

Paradoksy Zenona z Elei (czego miały dowodzić, omówienie paradoksów)

Poczucie absurdu i tragizm istnienia? – o założeniach egzystencjalizmu

Porównanie i omówienie koncepcji metafizyki Platona i Plotyna

Porównanie koncepcji Boga (demiurga, pierwszego poruszyciela) w koncepcjach filozoficznych starożytności i średniowiecza

Porównanie koncepcji metafizyki Arystotelesa i św. Tomasza

Porównanie koncepcji państwa u Platona i Arystotelesa

Postmodernizm – główne założenia

Problem relacji między JA i TY w filozofii dialogu

Problem zła, łaski i wolnej woli w koncepcji św. Augustyna

Przechodzenie systemów w koncepcji Platona i Arystotelesa

Rola historii w filozofii Hegla

Rozumienie przyjemności w szkole epikurejskiej

Scharakteryzuj metodę scholastyczną

Uniwersalia a transcendentalia w filozofii średniowiecza

Wyjaśnij istotę skrajnego empiryzmu Berkeleya

WYJAŚNIJ POJĘCIA:

ARCHE, ERYSTYKA, TRANSCENDENTALIA, UNIWERSALIA, ONTOLOGIA, METAFIZYKA, ESTETYKA, GNOSEOLOGIA, TEORIA POZNANIA, DIADA, APEIRON, HILEMORFIZM, HIPOSTAZA, PNEUMA, OUSIA, ARCHE, INDETERMINIZM, EPISTEMOLOGIA, SYNOLON, AKCYDENSA, GNOSEOLOGIA, SENSUALIZM

Praktyki zawodowe:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gutowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Gutowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują historię filozofii europejskiej od starożytnej Grecji do współczesności. Koncentrują się na wybranych zagadnieniach, które muszą być poszerzane literaturą przedmiotu.

Pełny opis:

Wykłady obejmują historię myśli filozoficznej od starożytności po wiek XX w ujęciu europejskim. Omawiać będziemy wyłącznie wybrane, najważniejsze zagadnienia. Będziemy śledzić odpowiedzi, jakie padały na fundamentalne pytania: o świat wartości, strukturę bytową świata, o pochodzenie i naturę zła, o sens bycia, o wartość i możliwość naszego poznania itd. Wraz ze zbliżaniem się do filozofii najnowszej przedstawione zostaną również stanowiska kwestionujące sens tego typu poszukiwań. Wielość zjawisk i tendencji, ważność poszczególnych filozofii uniemożliwia sumaryczne przekazanie ich całościowego obrazu. Dlatego też tak ważne jest uzupełnienie kursu przez zalecane lektury.

Literatura:

Obowiązkowa

Otfried Höffe, Mała historia filozofii

Wybrana dodatkowa

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii

Frederick Copleston, Historia filozofii

Anthony Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gutowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Gutowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gutowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Gutowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba ECTS: 2, w tym:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału

nauczyciela akademickiego

Liczba punktów ECTS: 1

Łączna liczba godzin: 31

- udział w wykładach: 30

- udział w konsultacjach: 1

Praca własna studenta

Liczba punktów ECTS: 1

Łączna liczba godzin: 30

- praca własna z literaturą: 15

- przygotowanie do egzaminu: 15

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)