Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Książka jako źródło wiedzy archiwalnej

General data

Course ID: WNHS-AZD-KZWA
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Książka jako źródło wiedzy archiwalnej
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

history

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa znajomość historii Polski oraz nauk pomocniczych historii.

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie książki jako źródła wiedzy archiwalnej, poprzez omówienie oraz analizowanie różnych typów wpisów, not marginalnych oraz informacji pozostawionych na księgach rękopiśmiennych i drukowanych.

Full description: (in Polish)

Książka jest od wieków najważniejszym nośnikiem wiedzy w różnych obszarach i polach badawczych. Można książkę badać od strony bibliologicznej, historycznej, historii sztuki, historii muzyki a także socjologicznej, co łączy się z jej oddziaływaniem społecznym w różnych kategoriach wiekowych i na różnych płaszczyznach intelektualnych. Książka jest też ważnym i nadal mało rozpoznanym źródłem wiedzy archiwalnej. Marginesy dawnych ksiąg oraz tzw. czyste karty przedtytułowe służyły często do zapisywania różnych informacji w ciągu minionych wieków. Były to wielokrotnie informacje o charakterze biograficznym dotyczące dawnych właścicieli i użytkowników książek, informacje o charakterze kronikarskim, rocznikarskim, często będące ważnym materiałem uzupełniającym związanym z faktem użytkowania książki w inny sposób niż klasyczne zdobywanie wiedzy o zawartą w niej treść. Jest to nadal temat wymagający dokładnego przebadania w oparciu o zachowane zasoby dawnych ksiąg, które mogą "ujawnić" wiele interesujących szczegółów z obszarów historycznych i życia codziennego w dawnych wiekach.

Bibliography: (in Polish)

1. Birkenmajer A., Książka rękopiśmienna, w: Aleksander Birkenmajer. Studia bibliologiczne, red. H. Więckowska, A. Birkenmajer, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 264-284.

2. Broda M., Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku, Kraków 2014.

3. Chwalewik E., Zbiory polskie : archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, t. 1-2, Kraków 1991.

4. Dawna książka i kultura : materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, red. S. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1975.

5. Encyklopedia wiedzy o książce, red. nacz. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971.

6. Hornowska M., Zdzitowiecka – Jasieńska H., Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1947.

7. Jarzębowski L., O potrzebie i metodach badań proweniencyjnych, w: Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cz. 2, red. B. Ryszewski, Toruń 1982, s. 101-118.

8. Knapek E., Proweniencje zespołu dokumentów pergaminowych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, R. 61/2016, s. 21-35

9. Kocowski B., Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków, „Przegląd Biblioteczny”, R. 19, z. 1-2/1951, s. 72-84.

10. Książka dawna i jej właściciele, t. 1-2, red. A. Franczyk-Cegła, D. Sidorowicz-Mulak, Wrocław 2017.

11. Marszalska J. M., Graczyk W., Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie: właściciele, użytkownicy, bibliofile, Warszawa 2017.

12. Marszalska J. M., Inwentarz klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej z 1643 roku jako źródło do dziejów poznania klasztoru i jego spraw gospodarczych, „Nasza Przeszłość”, 106/2006, s. 301-314.

13. Marszalska J. M., Inwentarze ksiąg biblioteki opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX wieku, w: „Saeculum Christianum”, R. 22/2015, s. 184-193.

14. Marszalska J. M., Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Tarnów – Tyniec 1997.

15. Marszalska J. M., Najważniejsze źródła rękopiśmienne do dziejów klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu, „Nasza Przeszłość”, 2005/104, s. 37-70.

16. Marszalska J. M., Polonica XVI-XVIII wieku : katalog, Tarnów 1993.

17. Moskal T., Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku, Lublin 2013

18. Narbutiene D., Książki ze znakami własnościowymi Radziwiłłów w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 41/2011, s. 81-88.

19. Paszkiewicz U., Z warsztatu badań proweniencyjnych. Wybrane znaki własnościowe księgozbiorów prywatnych na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, „Roczniki Biblioteczne”, R. 48/2004, s.107-127.

20. Pidłypczak-Majerowicz M., Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum, Wrocław 2019.

21. Potkowski E., Książka rękopiśmienna w kulturze Polski, Warszawa 1984.

22. Ratajewski J., Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli wiedza o bibliotece w różnych dawkach, Warszawa 2002.

23. Siess-Krzyszkowski S., Pierwsza Biblioteka Ordynacka w Nieświeżu i jej znaki własnościowe (na podstawie bazy danych: Katalog starych druków Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów. Druki polskie XVI-XVIII wieku), „Rocznik Biblioteki Narodowej”, R. 41/2011, s. 135-160.

24. Słownik Pracowników Książki Polskiej, red. I. Treichel, Warszawa 1972. (oraz suplementy).

25. Strutyńska M., Inkunabuły proweniencji chojnickiej w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu w Toruniu, w: Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cz. 2, red. B. Ryszewski, Toruń 1982, s. 57-73.

26. Turowska M., Książęce znaki własnościowe w kolekcjach piastowskich Brzegu i Legnicy (ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, w: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu: digitalizacja i udostępnienie, red. I. Bińkowska i D. Codogni-Łańcucka, Wrocław 2015, s. 95-120.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

AZD2_W13 Zna i prawidłowo identyfikuje typy i formy dokumentacji oraz sposoby ich powstawania. Potrafi dokonać ich samodzielnej analizy.

AZD2_W14 Zna i rozumie szczegółowe metody analizy i interpretacji źródeł będących przedmiotem badań archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

AZD2_W19 Zna szczegółowe metody profilaktyki i konserwacji materiałów archiwalnych, a także warunki ich przechowywania.

AZD2_U05 Potrafi posługiwać się w stopniu zaawansowanym krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych. Potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla

historii z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

AZD2_K05 Ma dogłębną świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (w tym archiwalnego) i tradycji regionu, kraju, Europy oraz promowanie i popularyzację

Efekty przedmiotowe:

EK 1: student ma wiedzę o różnych typach informacji oraz różnych formach informacji pozostawionych na księgach rękopiśmiennych i drukowanych

EK 2: student zna płaszczyzny na których można analizować książkę jako źródło wiedzy archiwalnej

EK 3: student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej do omówienia i analizy różnych typów informacji pozostawionych na księgach rękopiśmiennych i drukowanych

EK 4: student potrafi analizować oraz prawidłowo interpretować zapisy, noty oraz inne typy informacji pozostawione na książkach, a także potrafi wyciągnąć konstruktywne wnioski z analizy przeprowadzonego zagadnienia

EK 5: student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa rękopiśmiennego oraz drukowanego Polski, a także rozumie rolę archiwisty w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat

Uzasadnienie punktów ECTS (2 ECTS):

1. Udział w zajęciach

2. Przygotowanie do dyskusji odbywającej się na każdych zajęciach

3. Przygotowanie do zaliczenia końcowego

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

na ocenę 2 (ndst.):

EK 1: student nie ma wiedzy o różnych typach informacji oraz różnych formach informacji pozostawionych na księgach rękopiśmiennych i drukowanych

EK 2: student nie zna płaszczyzn na których można analizować książkę jako źródło wiedzy archiwalnej

EK 3: student nie potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej do omówienia i analizy różnych typów informacji pozostawionych na księgach rękopiśmiennych i drukowanych

EK 4: student nie potrafi analizować oraz prawidłowo interpretować zapisów, not oraz innych typów informacji pozostawionych na książkach, a także nie potrafi wyciągnąć konstruktywnych wniosków z analizy przeprowadzonego zagadnienia

EK 5: student nie ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa rękopiśmiennego oraz drukowanego Polski, a także nie rozumie roli archiwisty w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat

na ocenę 3 (dst.):

EK 1: student w stopniu podstawowym ma wiedzę o różnych typach informacji oraz różnych formach informacji pozostawionych na księgach rękopiśmiennych i drukowanych

EK 2: student zna w stopniu podstawowym płaszczyzny na których można analizować książkę jako źródło wiedzy archiwalnej

EK 3: student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać wiedzę z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej do omówienia i analizy różnych typów informacji pozostawionych na księgach rękopiśmiennych i drukowanych

EK 4: student potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz prawidłowo interpretować zapisy, noty oraz inne typy informacji pozostawione na książkach, a także potrafi wyciągnąć konstruktywne wnioski z analizy przeprowadzonego zagadnienia

EK 5: student ma w stopniu podstawowym świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa rękopiśmiennego oraz drukowanego Polski, a także rozumie rolę archiwisty w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat

na ocenę 4 (bd.):

EK 1: student w stopniu dobrym ma wiedzę o różnych typach informacji oraz różnych formach informacji pozostawionych na księgach rękopiśmiennych i drukowanych

EK 2: student zna w stopniu dobrym płaszczyzny na których można analizować książkę jako źródło wiedzy archiwalnej

EK 3: student potrafi w stopniu dobrym wykorzystywać wiedzę z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej do omówienia i analizy różnych typów informacji pozostawionych na księgach rękopiśmiennych i drukowanych

EK 4: student potrafi w stopniu dobrym analizować oraz prawidłowo interpretować zapisy, noty oraz inne typy informacji pozostawione na książkach, a także potrafi wyciągnąć konstruktywne wnioski z analizy przeprowadzonego zagadnienia

EK 5: student ma w stopniu dobrym świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa rękopiśmiennego oraz drukowanego Polski, a także rozumie rolę archiwisty w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat

na ocenę 5 (bdb.):

EK 1: student w stopniu bardzo dobrym ma wiedzę o różnych typach informacji oraz różnych formach informacji pozostawionych na księgach rękopiśmiennych i drukowanych

EK 2: student zna w stopniu bardzo dobrym płaszczyzny na których można analizować książkę jako źródło wiedzy archiwalnej

EK 3: student potrafi w stopniu bardzo dobrym wykorzystywać wiedzę z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej do omówienia i analizy różnych typów informacji pozostawionych na księgach rękopiśmiennych i drukowanych

EK 4: student potrafi w stopniu bardzo dobrym analizować oraz prawidłowo interpretować zapisy, noty oraz inne typy informacji pozostawione na książkach, a także potrafi wyciągnąć konstruktywne wnioski z analizy przeprowadzonego zagadnienia

EK 5: student ma w stopniu bardzo dobrym świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa rękopiśmiennego oraz drukowanego Polski, a także rozumie rolę archiwisty w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours, 10 places more information
Coordinators: Jolanta Marszalska
Group instructors: Jolanta Marszalska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie książki jako źródła wiedzy archiwalnej, poprzez omówienie oraz analizowanie różnych typów wpisów, not marginalnych oraz informacji pozostawionych na księgach rękopiśmiennych i drukowanych.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)