Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka kształtowania zasobu archiwalnego (gromadzenie, rozmieszczanie, przechowywanie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-MKA
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształtowania zasobu archiwalnego (gromadzenie, rozmieszczanie, przechowywanie)
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W16

AZD1_W17

AZD1_W18

AZD1_U01

AZD1_U06

AZD1_K02

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zasad funkcjonowania archiwów

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z mechanizmami gromadzenia zasobu archiwalnego, zasadami wyboru materiałów archiwalnych, ich rozmieszczeniem w ramach sieci archiwalnej i miedzy różnymi sieciami archiwów oraz zasadami przechowywania zasobu archiwalnego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student powinien:

1. mieć uporządkowaną wiedzę na temat opracowywania zasobu

archiwalnego oraz jego udostępniania w archiwach historycznych i

kościelnych oraz współczesnych instytucjach;

2. mieć podstawową wiedzę na temat gromadzenia, rozmieszczania i

przechowywania zasobu archiwalnego

3. mieć podstawową wiedzę dotyczącą narzędzi służących organizacji

wytworzonej dokumentacji

4. umieć zastosować podstawową terminologię z zakresu archiwistyki i

zarządzania dokumentacją w wypowiedzi ustnej

5. umieć wykorzystywać źródła przepisów prawnych i innych

dokumentów regulujących pracę w archiwum do organizacji pracy

swojej, a także swojego zespołu

6. umieć współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne

role

Metody i kryteria oceniania:

Efekty W16, W17, W18

na ocenę bardzo dobrą student powinien - mieć pełną i uporządkowaną wiedzę na temat: 1. opracowywania zasobu archiwalnego oraz jego udostępniania, 2. gromadzenia, rozmieszczania i przechowywania zasobu archiwalnego, 3. dotyczącą narzędzi służących organizacji

wytworzonej dokumentacji

na ocenę dobrą student powinien - mieć podstawową wiedzę na temat: 1. opracowywania zasobu archiwalnego oraz jego udostępniania, 2. gromadzenia, rozmieszczania i przechowywania zasobu archiwalnego, 3. dotyczącą narzędzi służących organizacji wytworzonej dokumentacji

na ocenę dostateczną student powinien - mieć przynajmniej częściową wiedzę na temat: 1. opracowywania zasobu archiwalnego oraz jego udostępniania, 2. gromadzenia, rozmieszczania i przechowywania zasobu archiwalnego, 3. dotyczącą narzędzi służących organizacji wytworzonej dokumentacji

Efekt U01

na ocenę bardzo dobrą student powinien - umieć zastosować wszystkie terminy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w wypowiedzi ustnej

na ocenę dobrą student powinien - umieć zastosować większość terminów z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w wypowiedzi ustnej

na ocenę dostateczną student powinien - umieć zastosować podstawowe terminy z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w wypowiedzi ustnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych kwestii związanych z zasobem archiwalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z mechanizmami gromadzenia zasobu archiwalnego, zasadami wyboru materiałów archiwalnych, ich rozmieszczeniem w ramach sieci archiwalnej i miedzy różnymi sieciami archiwów oraz zasadami przechowywania zasobu archiwalnego.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają nie tylko teoretyczne zasady gromadzenia, rozmieszczania i przechowywania zasobu wypracowane przez archiwistykę, ale też będą mieli okazję poznać m.in. zasady kształtowania zasobu archiwalnego w Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. W NAC (w formie webinarium) zostaną im zaprezentowane ogólne warunki przechowywania dokumentacji archiwalnej, zarówno fotograficznej, jak i aktowej, najważniejsze rodzaje nośników (negatyw szklany, błona, odbitka) wraz z metodami przechowywania oraz prostymi zabiegami konserwatorskimi.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej problematyki odnośnie kwestii zasobu archiwalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Lektura i przygotowanie do zajęć: 30 godz.

Suma godzin 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z mechanizmami gromadzenia zasobu archiwalnego, zasadami wyboru materiałów archiwalnych, ich rozmieszczeniem w ramach sieci archiwalnej i miedzy różnymi sieciami archiwów oraz zasadami przechowywania zasobu archiwalnego.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają nie tylko teoretyczne zasady gromadzenia, rozmieszczania i przechowywania zasobu wypracowane przez archiwistykę, ale też będą mieli okazję poznać m.in. zasady kształtowania zasobu archiwalnego w Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych problemów związanych z kształtowaniem zasobu archiwalnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Lektura i przygotowanie do zajęć: 30 godz.

Suma godzin 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć podejmowane są najważniejsze zagadnienia związane z kwestią gromadzenia, rozmieszczenia i przechowywania zasobu archiwalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Lektura i przygotowanie do zajęć: 30 godz.

Suma godzin 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z mechanizmami gromadzenia zasobu archiwalnego, zasadami wyboru materiałów archiwalnych, ich rozmieszczeniem w ramach sieci archiwalnej i miedzy różnymi sieciami archiwów oraz zasadami przechowywania zasobu archiwalnego.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają nie tylko teoretyczne zasady gromadzenia, rozmieszczania i przechowywania zasobu wypracowane przez archiwistykę, ale też będą mieli okazję poznać m.in. zasady kształtowania zasobu archiwalnego w Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych problemów związanych z kształtowaniem zasobu archiwalnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Lektura i przygotowanie do zajęć: 30 godz.

Suma godzin 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć podejmowane są najważniejsze zagadnienia związane z kwestią gromadzenia, rozmieszczenia i przechowywania zasobu archiwalnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)