Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka opracowania i udostępniania zasobu archiwalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-MOUZA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka opracowania i udostępniania zasobu archiwalnego
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://k3q0x16
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1-W16, AZD1-W17, AZD1-W18, AZD1-U11, AZD1-K04

Wymagania wstępne:

Znajomość języka polskiego,

Znajomość teorii archiwalnej oraz prawa archiwalnego

Znajomość technik komputerowych

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu praktyczne zapoznanie studenta z zasadami, standardami i technikami opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych w polskich archiwach państwowych i kościelnych archiwalnego.

Pełny opis:

Treści programowe realizowane w czasie zajęć:

I. Zajęcia organizacyjne - prezentacja sylabusa zajęć, prezentacja literatury niezbędnej w procesie kształcenia, omówienie zasad pracy i współpracy w czasie zajęć, omówienie zasad i warunków zaliczenia, uwagi i propozycje studentów.

Wykład wprowadzający

II. Metodyka archiwalna - problematyka ogólna: pojęcia i definicje. Metodyka jako część czynna archiwistyki. Zkresy metody archiwalnej. Obszary tematyczne poszczególnych zakresów metodyki archiwalnej. Podstawy prawne metodyki archiwalnej. Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki archiwalnej; materia. Materiał archiwalny w ujęciu państwowym i kościelnym - różnice i zbieżności

III. Rodzaje dokumentacji archiwalnej. Zasady, metody i modele opracowywania oraz opisu archiwaliów. Polski standard opisu materiałów archiwalnych. Opis archiwaliów w bazach danych i systemach informatycznych

IV. Zasady i praktyka opracowywania dokumentów pergaminowych i papierowych

V. Zasady i praktyka opracowywania materiałów sfragistycznych i numizmatycznych

VI. Zasady i praktyka opracowywanie ksiąg wpisów, akt luźnych, akt podworskich, akt klasztornych, etc.

VII. Zasady i praktyka opracowywania dokumentacji fotograficznej

VIII. Zasady i praktyka opracowywania dokumentacji specjalnej, dokumentacji technicznej, dokumentacji kartograficznej

IX. Zasady i praktyka opracowywania materiałów ulotnych, dopływów, akcesji.

X. Narzędzia warsztatowe w praktyce opracowywania materiałów archiwalnych. Digitalizacja, funkcjonalność systemów informatycznych. Rola i zakres współpracy archiwisty i informatyka.

XI. Archiwizowanie dokumentacji elektronicznej i audiowizualnej. Archiwalne bazy danych - charakterystyka i możliwości stosowania

XII. Zasady i praktyka udostępniania materiałów archiwalnych - teoria, ograniczenia formalne i prawne, formy i techniki udostępniania.

XIII. Udostępnianie materiałów w archiwach państwowych - modele archiwalnych systemów informacyjnych, użytkownik jako element systemu informacyjnego

XIV. Zasady i praktyka opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach kościelnych w Polsce

XV.Rekapitulacja zagadnień.

Literatura:

1. Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.

2. Halina Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002.

3. Stanisław Nawrocki, Stanisław Sierpowski, Metodyka pracy archiwalnej, Poznań 2004.

4. Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2016.

5. Archiwa Polski i Europy. Wspólne dziedzictwo różne doświadczenia, red. A. Kulecka, Warszawa 2017.

6. Kazimierz Łatak, Podstawy prawne i zasady ogólne zarządzania zasobów archiwów kościelnych z uwzględnieniem materiałów digitalizowanych, [w]: Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych, red. M. Bała, S. Dziekoński, Warszawa 2012, s. 59-78.

7. Tadeusz Krawczak, Informatyzacja i digitalizacja archiwów kościelnych, [w]: Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych, s. 79-90.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu zajęć student:

- Rozpoznaje różne rodzaje materiałów archiwalnych

- Posiada ogólną, szczegółową i uporządkowaną wiedzę z zakresu metodyki archiwalnej,

- Zna standardy opisu archiwalnego materiałów archiwalnych,

- Zna szczegółowo etapy opracowywania etapy opracowywania różnych kategorii materiałów archiwalnych,

- Posiada umiejętność samodzielnego opracowywania materiałów archiwalnych

- Zna zasady digitalizacji materiałów archiwalnych

- Posiada umiejętności w zakresie opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych.

- Zna i potrafi korzystać z archiwalnych baz danych

- Posiada wiedzę z zakresu antropologii pracy w archiwach państwowych i kościelnych

Metody i kryteria oceniania:

- Regularna obecność na zajęciach

- Znajomość literatury wskazanej

- Opracowanie i prezentacja wyznaczonego zagadnienia

- Zaliczenie kolokwiów cząstkowych weryfikujących systematyczną pracę studenta

- Zaliczenie końcowe przedmiotu (dopuszczalna forma ustna i pisemna; deklarację o formie zaliczenia należy przedłożyć wykładowcy w momencie ustalania terminu zaliczenia)

Na ocenę dostateczną student powinien opanować materiał programowy w co najmniej 60% [pkt 56-64], na ocenę dostateczny plus w 65-70% [pkt 65-70], na ocenę dobry w 70-80% [pkt 71-80], na ocenę dobry plus w 80-90% [pkt 85-90], na ocenę bardzo dobry w 90-100% [pkt 90-100]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Łatak
Prowadzący grup: Kazimierz Łatak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Łatak
Prowadzący grup: Kazimierz Łatak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Łatak
Prowadzący grup: Kazimierz Łatak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- Udział w zajęciach 30 godz.

- Praca własna studenta 30 godz.

- Przygotowanie do kolokwiów cząstkowych oraz kolokwium końcowego 30 godz.

Suma: 90 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu praktyczne zapoznanie studenta z zasadami, standardami i technikami opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych w polskich archiwach państwowych i kościelnych archiwalnego.

Pełny opis:

Treści programowe realizowane w czasie zajęć:

I. Zajęcia organizacyjne - prezentacja sylabusa zajęć, prezentacja literatury niezbędnej w procesie kształcenia, omówienie zasad pracy i współpracy w czasie zajęć, omówienie zasad i warunków zaliczenia, uwagi i propozycje studentów.

Wykład wprowadzający

II. Metodyka archiwalna - problematyka ogólna: pojęcia i definicje. Metodyka jako część czynna archiwistyki. Zkresy metody archiwalnej. Obszary tematyczne poszczególnych zakresów metodyki archiwalnej. Podstawy prawne metodyki archiwalnej. Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki archiwalnej; materia. Materiał archiwalny w ujęciu państwowym i kościelnym - różnice i zbieżności

III. Rodzaje dokumentacji archiwalnej. Zasady, metody i modele opracowywania oraz opisu archiwaliów. Polski standard opisu materiałów archiwalnych. Opis archiwaliów w bazach danych i systemach informatycznych

IV. Zasady i praktyka opracowywania dokumentów pergaminowych i papierowych

V. Zasady i praktyka opracowywania materiałów sfragistycznych i numizmatycznych

VI. Zasady i praktyka opracowywanie ksiąg wpisów, akt luźnych, akt podworskich, akt klasztornych, etc.

VII. Zasady i praktyka opracowywania dokumentacji fotograficznej

VIII. Zasady i praktyka opracowywania dokumentacji specjalnej, dokumentacji technicznej, dokumentacji kartograficznej

IX. Zasady i praktyka opracowywania materiałów ulotnych, dopływów, akcesji.

X. Narzędzia warsztatowe w praktyce opracowywania materiałów archiwalnych. Digitalizacja, funkcjonalność systemów informatycznych. Rola i zakres współpracy archiwisty i informatyka.

XI. Archiwizowanie dokumentacji elektronicznej i audiowizualnej. Archiwalne bazy danych - charakterystyka i możliwości stosowania

XII. Zasady i praktyka udostępniania materiałów archiwalnych - teoria, ograniczenia formalne i prawne, formy i techniki udostępniania.

XIII. Udostępnianie materiałów w archiwach państwowych - modele archiwalnych systemów informacyjnych, użytkownik jako element systemu informacyjnego

XIV. Zasady i praktyka opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach kościelnych w Polsce

XV.Rekapitulacja zagadnień.

Literatura:

1. Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.

2. Halina Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002.

3. Stanisław Nawrocki, Stanisław Sierpowski, Metodyka pracy archiwalnej, Poznań 2004.

4. Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2016.

5. Archiwa Polski i Europy. Wspólne dziedzictwo różne doświadczenia, red. A. Kulecka, Warszawa 2017.

6. Kazimierz Łatak, Podstawy prawne i zasady ogólne zarządzania zasobów archiwów kościelnych z uwzględnieniem materiałów digitalizowanych, [w]: Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych, red. M. Bała, S. Dziekoński, Warszawa 2012, s. 59-78.

7. Tadeusz Krawczak, Informatyzacja i digitalizacja archiwów kościelnych, [w]: Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych, s. 79-90.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)