Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze historii - Dyplomatyka, bibliologia historyczna, geografia historyczna, sfragistyka, metrologia, edytorstwo historyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-NPHD
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze historii - Dyplomatyka, bibliologia historyczna, geografia historyczna, sfragistyka, metrologia, edytorstwo historyczne
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W05

AZD1_U05

AZD1_K04

AZD1_K06

Skrócony opis:

Omówienie wybranych nauk pomocniczych historii: dyplomatyka, bibliologia historyczna, geografia historyczna, sfragistyka, metrologia, edytorstwo historyczne

Pełny opis:

1. Dyplomatyka

- Rozwój i zakres dyplomatyki

- Rozwój badań nad dyplomatyką

- Podstawowe pojęcia dyplomatyki

- Historia dokumentu średniowiecznego

- Początki dokumentu i dzieje najstarszych kancelarii w Polsce

2. Bibliologia historyczna

- Pojęcie i zakres bibliologii historycznej

- Dzieje badań bibliologicznych

- Kodykologia

- Biblioteki w rozwoju historycznym

- Podstawowe pojęcia bibliologiczne

3. Geografia historyczna

- Pojęcie i zakres geografii historycznej

- Rozwój badań geograficzno-historycznych

- Podstawowe wiadomości o mapie

- Konstrukcja mapy historycznej.

4. Sfragistyka

- Pojęcie i zakres sfragistyki

- Rozwój badań sfragistycznych

- Historia, budowa, rodzaje pieczęci,

- Historia pieczęci i jej znaczenie prawne

5. Metrologia

- Pojęcie, zakres i rozwój badań metrologii historycznej

- Systemy metrologiczne

- Narzędzia metrologiczne i sposoby ich używania

- Funkcje społeczne konwencjonalnych systemów metrologicznych

6. Edytorstwo historyczne

- Pojęcie i zakres edytorstwa historycznego

- Rozwój badań nad edytorstwem

- Metody edytorstwa historycznego

- Instrukcje wydawnicze

Literatura:

1. Arentowicz J., Miary polskie, Warszawa 1972, s. 5-72.

2. Długoborska I., Pątnik, podróżnik, turysta - poznawanie świata. Z kolekcji starodruków i kartografii Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2015.

3. Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971

4. Friedberg M., Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych. Metody i technika pracy edytorskiej, Warszawa 1963, s. 22-29.

5. Gloger Z., Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900, s. 25-51

6. Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa-Wrocław 1983

7. Gumowski M., Haisig M., Mikucki S., Sfragistyka, Warszawa 1960, 59-121.

8. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od połowy XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

9. Maleczyński K., Zarys dyplomatyki wieków średnich, cz. 1, Wrocław 1951.

10. Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków, 1999.

11. Szwejkowska H., Książka drukowana XV-XVIII wieku zarys historyczny, Wrocław-Warszawa 1980

12. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002.

13. Reynolds L.D., Wilson N.G., Skrybowie i uczeni: o tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, tłum. P. Majewski, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia dla kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

E1 - Posiada podstawową wiedzę o naukach pomocniczych historii

E2- Potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych. Potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

E3 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia.

E4 - Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Konwersatoryjna wymiana wiedzy na temat poszczególnych zagadnień związanych z 6 określonymi naukami pomocniczymi historii.

Test końcowy sprawdzający wiedzę z w/w zakresu

Kryteria oceniania:

na bdb (5) - wykazuje się pełnią wiedzy na temat 6 wybranych nauk pomocniczych historii

na db (4) -wykazuje się wystarczającą wiedzą nt. 6 wybranych nauk pomocniczych historii

na dst (3) -wykazuje się podstawową wiedzą nt. 6 wybranych nauk pomocniczych historii

na ndst (2) - nie wykazuje się podstawową wiedzą nt. wybranych nauk pomocniczych historii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buława
Prowadzący grup: Adam Buława
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z naukami pomocniczymi historii takimi jak dyplomatyka, bibliologia historyczna, geografia historyczna, sfragistyka, metrologia i edytorstwo historyczne

Pełny opis:

1. Dyplomatyka

- Rozwój i zakres dyplomatyki

- Rozwój badań nad dyplomatyką

- Podstawowe pojęcia dyplomatyki

- Historia dokumentu średniowiecznego

- Początki dokumentu i dzieje najstarszych kancelarii w Polsce

2. Bibliologia historyczna

- Pojęcie i zakres bibliologii historycznej

- Dzieje badań bibliologicznych

- Kodykologia

- Biblioteki w rozwoju historycznym

- Podstawowe pojęcia bibliologiczne

3. Geografia historyczna

- Pojęcie i zakres geografii historycznej

- Rozwój badań geograficzno-historycznych

- Podstawowe wiadomości o mapie

- Konstrukcja mapy historycznej.

4. Sfragistyka

- Pojęcie i zakres sfragistyki

- Rozwój badań sfragistycznych

- Historia, budowa, rodzaje pieczęci,

- Historia pieczęci i jej znaczenie prawne

5. Metrologia

- Pojęcie, zakres i rozwój badań metrologii historycznej

- Systemy metrologiczne

- Narzędzia metrologiczne i sposoby ich używania

- Funkcje społeczne konwencjonalnych systemów metrologicznych

6. Edytorstwo historyczne

- Pojęcie i zakres edytorstwa historycznego

- Rozwój badań nad edytorstwem

- Metody edytorstwa historycznego

- Instrukcje wydawnicze

Literatura:

1. Arentowicz J., Miary polskie, Warszawa 1972, s. 5-72.

2. Długoborska I., Pątnik, podróżnik, turysta - poznawanie świata. Z kolekcji starodruków i kartografii Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2015.

3. Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971

4. Friedberg M., Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych. Metody i technika pracy edytorskiej, Warszawa 1963, s. 22-29.

5. Gloger Z., Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900, s. 25-51

6. Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa-Wrocław 1983

7. Gumowski M., Haisig M., Mikucki S., Sfragistyka, Warszawa 1960, 59-121.

8. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od połowy XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

9. Maleczyński K., Zarys dyplomatyki wieków średnich, cz. 1, Wrocław 1951.

10. Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków, 1999.

11. Szwejkowska H., Książka drukowana XV-XVIII wieku zarys historyczny, Wrocław-Warszawa 1980

12. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002.

Wymagania wstępne:

Studenci I roku przedmiotu Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buława
Prowadzący grup: Adam Buława
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dźwigała
Prowadzący grup: Katarzyna Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS

30 h - uczestnictwo w zajęciach

30 h - lektura tekstów zadanych na zajęcia

30 h - przygotowanie do testu zaliczeniowego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Omówienie wybranych nauk pomocniczych historii: dyplomatyka, bibliologia historyczna, geografia historyczna, sfragistyka, metrologia, edytorstwo historyczne.

Pełny opis:

1. Dyplomatyka

- Rozwój i zakres dyplomatyki

- Rozwój badań nad dyplomatyką

- Podstawowe pojęcia dyplomatyki

- Historia dokumentu średniowiecznego

- Początki dokumentu i dzieje najstarszych kancelarii w Polsce

2. Bibliologia historyczna

- Pojęcie i zakres bibliologii historycznej

- Dzieje badań bibliologicznych

- Kodykologia

- Biblioteki w rozwoju historycznym

- Podstawowe pojęcia bibliologiczne

3. Geografia historyczna

- Pojęcie i zakres geografii historycznej

- Rozwój badań geograficzno-historycznych

- Podstawowe wiadomości o mapie

- Konstrukcja mapy historycznej.

4. Sfragistyka

- Pojęcie i zakres sfragistyki

- Rozwój badań sfragistycznych

- Historia, budowa, rodzaje pieczęci,

- Historia pieczęci i jej znaczenie prawne

5. Metrologia

- Pojęcie, zakres i rozwój badań metrologii historycznej

- Systemy metrologiczne

- Narzędzia metrologiczne i sposoby ich używania

- Funkcje społeczne konwencjonalnych systemów metrologicznych

6. Edytorstwo historyczne

- Pojęcie i zakres edytorstwa historycznego

- Rozwój badań nad edytorstwem

- Metody edytorstwa historycznego

- Instrukcje wydawnicze

Literatura:

1. Arentowicz J., Miary polskie, Warszawa 1972, s. 5-72.

2. Długoborska I., Pątnik, podróżnik, turysta - poznawanie świata. Z kolekcji starodruków i kartografii Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2015.

3. Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971

4. Friedberg M., Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych. Metody i technika pracy edytorskiej, Warszawa 1963, s. 22-29.

5. Gloger Z., Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900, s. 25-51

6. Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa-Wrocław 1983

7. Gumowski M., Haisig M., Mikucki S., Sfragistyka, Warszawa 1960, 59-121.

8. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od połowy XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

9. Maleczyński K., Zarys dyplomatyki wieków średnich, cz. 1, Wrocław 1951.

10. Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków, 1999.

11. Szwejkowska H., Książka drukowana XV-XVIII wieku zarys historyczny, Wrocław-Warszawa 1980

12. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002.

13. Reynolds L.D., Wilson N.G., Skrybowie i uczeni: o tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, tłum. P. Majewski, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)