Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neografia rosyjska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-NRos
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neografia rosyjska
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W15, AZD1_U08, AZD1_K04

Skrócony opis:

Studenci nabywają umiejętność czytania tekstów rosyjskich pisanych cyrylicą, głównie w postaci grażdanki po reformie Piotra I. Nauka obejmuje czytanie tekstów drukowanych oraz rękopisów z XVIII i XIX w.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z teorią dot. rozwoju pisma rosyjskiego (cyrylicy) w ciągu XVIII-XX w. Poznają głównie grażdankę, używaną na ziemiach polskich w czasie zaborów.

W trakcie kolejnych zajęć studenci czytają teksty źródłowe, najpierw drukowane, następnie rękopiśmienne.

Literatura:

B. Horodyski, "Podręcznik paleografii ruskiej", Kraków 1951.

J. Drejer, I. Parowicz, "Grażdanka", Słubice [w przygotowaniu]

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Posiada znajomość i słownictwo oraz wiedzę z zakresu fleksji i składni języka rosyjskiego, pozwalające na tłumaczenie podstawowych tekstów źródłowych. Posiada umiejętność odczytania i interpretacji źródeł archiwalnych w języku rosyjskim, powstałych na ziemiach polskich. Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności, rozumiejąc potrzebę ciągłego samoksztalcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest na bieżąco na podstawie pracy na zajęciach (obecność i czytanie tekstów źródłowych). Na ocenę dostateczną wymagane jest przynajmniej 60% zaliczonych zajęć (9 spotkań). Ocena wyższa na podstawie indywidualnej lektury wskazanego tekstu, ocenianej w trakcie zaliczenia po zakończeniu całego kursu zajeć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Milewski
Prowadzący grup: Dariusz Milewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a24cbb16ce4a9402d8554cf04d89ea4f8%40thread.tacv2/conversations?groupId=dd39197c-4dcc-4f9d-829d-cb8291efeefa&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zob. informacje podstawowe.

Pełny opis:

Zob. informacje podstawowe. Na poszczególnych zajęciach:

1. Alfabet cyrylicki i jego zmiany w XIX i XX w.

2. Czytanie tekstów drukowanych XIX w.

3. Czytanie rękopisów rosyjskich z XIX w.

Literatura:

Zob. informacje podstawowe.

Wymagania wstępne:

Znajomość cyrylicy przynajmniej w jej współczesnej postaci, stosowanej w języku rosyjskim od XX w.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Milewski
Prowadzący grup: Dariusz Milewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVbVRt-n_l1DkbimzmvRUfUOtCNGm4b3voAqLgk5Bk-81%40thread.tacv2/conversations?groupId=41df038f-f57c-41a3-82cb-667e482db0ce&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zob. informacje podstawowe. Na poszczególnych zajęciach:

1. Alfabet cyrylicki i jego zmiany w XIX i XX w.

2. Czytanie tekstów drukowanych XIX w.

3. Czytanie rękopisów rosyjskich z XIX w.

Pełny opis:

Na poszczególnych zajęciach studenci czytają teksty w języku rosyjskim, ucząc się pod kierunkiem prowadzącego odczytywania pisma współczesnego oraz cyrylicy przedpiotrowej i grażdanki XIX-wiecznej w postaci drukowanej i pisanej. Lekturę zaczynamy od XVI-wiecznego pisma ruskiego dla łatwiejszego przyswojenia alfabetu cyrylickiego.

Plan poszczególnych zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Cyrylica teoria

3. Metryka Litewska (Lietuvos metrika), t. 9: 1511-1518, Vilnius 2002, s. 266-269 – cyrylica XVI w., druk

4. Boccoeдинение Украины c Poccией, t. 3: 1651-1654 годы, Mocквa 1953, wyd. П.П. Гудзенко, s. 123-126 – cyrylica współczesna, druk

5. Boccoeдинение Украины c Poccией, t. 3: 1651-1654 годы, Mocквa 1953, wyd. П.П. Гудзенко, s. 123-126 – cyrylica współczesna, druk

6. Исторические cвязи народов CCCP и Pумынии в XV – начале XVIII в., t. 2: 1633-1673, Mocквa 1968, s. 208-213 (nr 63-65) – cyrylica współczesna, druk

7. AЮЗР, t. 10, Petersburg 1878, s. 53-60 - grażdanka XIX w., druk

8. AЮЗР, t. 10, Petersburg 1878, s. 53-60 - grażdanka XIX w., druk

9. M.H. Катковъ, 1863 годъ. Coбpaнie cтaтeй пo пoльcкoму вoпpocу, Мocквa 1887 – grażdanka XIX w., druk

10. APW Oddział w Pułtusku, sygn. 79/399, Naczelnik wojenny powiatu ostrołęckiego, s. 76-77 (podanie do naczelnika powiatu ostrołęckiego z 3/15 III 1863 r.), grażdanka XIX w., rkps

11. CBW, Katalog rosyjski, 1867-1915 (przeważnie 1875-1878), grażdanka XIX w., rkps

12. CBW, Katalog rosyjski, 1867-1915 (przeważnie 1875-1878), grażdanka XIX w., rkps

13. AP Radom, ASC Zwoleń, małżeństwa 1876; APW Mława, ASC Szreńsk małżeństwa 1886, ASC Bogurzyn małżeństwa 1891, rkps

14. AP Radom, ASC Zwoleń, urodzenia 1876; APW Mława, ASC Bogurzyn urodzenia 1891, rkps

15. AP Radom, ASC Zwoleń, zgony 1876; APW Mława, ASC Bogurzyn zgony 1876, rkps

Literatura:

Zob, informacje podstawowe.

Wymagania wstępne:

Znajomość cyrylicy przynajmniej w jej współczesnej postaci, stosowanej w języku rosyjskim od XX w.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Milewski
Prowadzący grup: Dariusz Milewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVbVRt-n_l1DkbimzmvRUfUOtCNGm4b3voAqLgk5Bk-81%40thread.tacv2/conversations?groupId=41df038f-f57c-41a3-82cb-667e482db0ce&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zob. informacje podstawowe. Na poszczególnych zajęciach:

1. Alfabet cyrylicki i jego zmiany w XIX i XX w.

2. Czytanie tekstów drukowanych XIX w.

3. Czytanie rękopisów rosyjskich z XIX w.

Pełny opis:

Na poszczególnych zajęciach studenci czytają teksty w języku rosyjskim, ucząc się pod kierunkiem prowadzącego odczytywania pisma współczesnego oraz cyrylicy przedpiotrowej i grażdanki XIX-wiecznej w postaci drukowanej i pisanej. Lekturę zaczynamy od XVI-wiecznego pisma ruskiego dla łatwiejszego przyswojenia alfabetu cyrylickiego.

Plan poszczególnych zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Cyrylica: grażdanka i pismo współczesne.

3. Metryka Litewska (Lietuvos metrika), t. 9: 1511-1518, Vilnius 2002, s. 266-269 – cyrylica XVI w., druk

4. Boccoeдинение Украины c Poccией, t. 3: 1651-1654 годы, Mocквa 1953, wyd. П.П. Гудзенко, s. 123-126 – cyrylica współczesna, druk

5. Boccoeдинение Украины c Poccией, t. 3: 1651-1654 годы, Mocквa 1953, wyd. П.П. Гудзенко, s. 123-126 – cyrylica współczesna, druk

6. Исторические cвязи народов CCCP и Pумынии в XV – начале XVIII в., t. 2: 1633-1673, Mocквa 1968, s. 208-213 (nr 63-65) – cyrylica współczesna, druk

7. AЮЗР, t. 10, Petersburg 1878, s. 53-60 - grażdanka XIX w., druk

8. AЮЗР, t. 10, Petersburg 1878, s. 53-60 - grażdanka XIX w., druk

9. M.H. Катковъ, 1863 годъ. Coбpaнie cтaтeй пo пoльcкoму вoпpocу, Мocквa 1887 – grażdanka XIX w., druk

10. APW Oddział w Pułtusku, sygn. 79/399, Naczelnik wojenny powiatu ostrołęckiego, s. 76-77 (podanie do naczelnika powiatu ostrołęckiego z 3/15 III 1863 r.), grażdanka XIX w., rkps

11. CBW, Katalog rosyjski, 1867-1915 (przeważnie 1875-1878), grażdanka XIX w., rkps

12. CBW, Katalog rosyjski, 1867-1915 (przeważnie 1875-1878), grażdanka XIX w., rkps

13. AP Radom, ASC Zwoleń, małżeństwa 1876; APW Mława, ASC Szreńsk małżeństwa 1886, ASC Bogurzyn małżeństwa 1891, rkps

14. AP Radom, ASC Zwoleń, urodzenia 1876; APW Mława, ASC Bogurzyn urodzenia 1891, rkps

15. AP Radom, ASC Zwoleń, zgony 1876; APW Mława, ASC Bogurzyn zgony 1876, rkps

Literatura:

Zob, informacje podstawowe.

Wymagania wstępne:

Znajomość cyrylicy przynajmniej w jej współczesnej postaci, stosowanej w języku rosyjskim od XX w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)