Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania i organizacji dokumentacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-PZOD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania i organizacji dokumentacji
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W06

AZD1_W26

AZD1_U18

AZD1_U19

AZD1_K02

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw archiwistyki oraz rozwoju form kancelaryjnych

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z organizacją pracy kancelaryjnej i archiwizacji współczesnej dokumentacji . W ramach zajęć studenci zdobędą kompetencje w zakresie przepisów kancelaryjno-archiwalne dotyczących postępowania z dokumentacją, a także klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej współczesnej dokumentacji.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Podstawy prawne zarządzania dokumentacją

2. Dokumentacja i jej podział

3. Rodzaje współczesnej dokumentacji urzędowej

4. Systemy kancelaryjne tradycyjne

5. System EZD

6. Organizacja pracy kancelaryjnej

7. Instrukcja kancelaryjna

8. Rzeczowy wykaz akt

9. Instrukcja archiwalna

10. Archiwizacja dokumentacji

11. Kancelaria tajna i dokumentacja niejawna

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001.

Współczesna dokumentacja urzędowa, red. H. Robótka, Toruń 2011.

Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, red. R. Dagen, M. Jabłońska, Toruń 2016.

Literatura uzupełniająca:

Regliński A., Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce, Wrocław 2013.

Robótka H., Jabłońska M., Buńkowska P., Współczesna dokumentacja typowa, Toruń 2014.

Stryjkowski K., Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2011.

Współczesna biurowość w administracji publicznej, red. H. Robótka, Toruń 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AZD1_W06 Student ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu zarządzania dokumentacją

AZD1_W26 Student zna i rozumie ustrój państwa oraz normy prawne regulujące działalność archiwów i postępowanie z dokumentacją w instytucjach państwowych i kościelnych

AZD1_U18 Student potrafi zarządzać pracą w archiwum oraz organizować pracę swoją lub całego zespołu

AZD1_U19 Student potrafi przeprowadzić merytoryczną ocenę pracy archiwum w zakresie stosowanych normatywów prawnych, a także w zakresie oceny możliwości rozwoju podległych sobie pracowników

AZD1_K02 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Student:

1. rozpoznaje formy i rodzaje współczesnej dokumentacji

2. opisuje obieg dokumentacji w jednostce organizacyjnej

3. porównuje systemy kancelaryjne tradycyjnych i EZD

4. analizuje normatywy kancelaryjno-archiwalne: instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja archiwalna

5. omawia organizację archiwum zakładowego

6. rozróżnia kancelarię tajną i dokumentację niejawną

Student:

1. jest zorientowany w zasadach postępowania z dokumentacją wytwarzaną w jednostkach organizacyjnych

2. jest zorientowany w zarządzaniu archiwum zakładowym

Metody i kryteria oceniania:

Ocena 5 (bdb)

Student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy o:

1. formach i rodzajach współczesnej dokumentacji

2. obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej

3. systemach kancelaryjnych tradycyjnych i systemie EZD

4. normatywach kancelaryjno-archiwalnych: instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja archiwalna

5. organizacji archiwum zakładowego

6. kancelarii tajnej i dokumentacji niejawnej

Ocena 4 (db)

Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy o:

1. formach i rodzajach współczesnej dokumentacji

2. obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej

3. systemach kancelaryjnych tradycyjnych i systemie EZD

4. normatywach kancelaryjno-archiwalnych: instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja archiwalna

5. organizacji archiwum zakładowego

6. kancelarii tajnej i dokumentacji niejawnej

Ocena 3 (dst)

Student posiada podstawową wiedzę o:

1. formach i rodzajach współczesnej dokumentacji

2. obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej

3. systemach kancelaryjnych tradycyjnych i systemie EZD

4. normatywach kancelaryjno-archiwalnych: instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja archiwalna

5. organizacji archiwum zakładowego

6. kancelarii tajnej i dokumentacji niejawnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dokumentacją współczesną, jej rodzajami i organizacją pracy kancelaryjnej, a także normatywami kancelaryjnymi. W ramach zajęć omawiane będą funkcjonujące w Polsce przepisy kancelaryjno-archiwalne dotyczące postępowania z dokumentacją.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw archiwistyki oraz rozwoju form kancelaryjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w konwersatorium - 30 godz.

Zaznajomienie się z literaturą obowiązkową - 20 godz.

Przygotowanie zadań domowych - 10 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z organizacją pracy kancelaryjnej i archiwizacji współczesnej dokumentacji . W ramach zajęć studenci zdobędą kompetencje w zakresie przepisów kancelaryjno-archiwalne dotyczących postępowania z dokumentacją, a także klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej współczesnej dokumentacji.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Podstawy prawne zarządzania dokumentacją

2. Dokumentacja i jej podział

3. Rodzaje współczesnej dokumentacji urzędowej

4. Systemy kancelaryjne tradycyjne

5. System EZD

6. Organizacja pracy kancelaryjnej

7. Instrukcja kancelaryjna

8. Rzeczowy wykaz akt

9. Instrukcja archiwalna

10. Archiwizacja dokumentacji

11. Kancelaria tajna i dokumentacja niejawna

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001.

Współczesna dokumentacja urzędowa, red. H. Robótka, Toruń 2011.

Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, red. R. Dagen, M. Jabłońska, Toruń 2016.

Literatura uzupełniająca:

Regliński A., Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce, Wrocław 2013.

Robótka H., Jabłońska M., Buńkowska P., Współczesna dokumentacja typowa, Toruń 2014.

Stryjkowski K., Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2011.

Współczesna biurowość w administracji publicznej, red. H. Robótka, Toruń 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w konwersatorium - 30 godz.

Zaznajomienie się z literaturą obowiązkową - 20 godz.

Przygotowanie zadań domowych - 10 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z organizacją pracy kancelaryjnej i archiwizacji współczesnej dokumentacji . W ramach zajęć studenci zdobędą kompetencje w zakresie przepisów kancelaryjno-archiwalne dotyczących postępowania z dokumentacją, a także klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej współczesnej dokumentacji.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Podstawy prawne zarządzania dokumentacją

2. Dokumentacja i jej podział

3. Rodzaje współczesnej dokumentacji urzędowej

4. Systemy kancelaryjne tradycyjne

5. System EZD

6. Organizacja pracy kancelaryjnej

7. Instrukcja kancelaryjna

8. Rzeczowy wykaz akt

9. Instrukcja archiwalna

10. Archiwizacja dokumentacji

11. Kancelaria tajna i dokumentacja niejawna

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001.

Współczesna dokumentacja urzędowa, red. H. Robótka, Toruń 2011.

Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, red. R. Dagen, M. Jabłońska, Toruń 2016.

Literatura uzupełniająca:

Regliński A., Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce, Wrocław 2013.

Robótka H., Jabłońska M., Buńkowska P., Współczesna dokumentacja typowa, Toruń 2014.

Stryjkowski K., Vademecum kancelaryjno-archiwalne, Poznań 2011.

Współczesna biurowość w administracji publicznej, red. H. Robótka, Toruń 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)