Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy archiwistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-PodArch
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy archiwistyki
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W01

AZD1_W03

AZD1_U01

AZD1_U07

AZD1_K05

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią archiwalną, zasadami i problemami archiwistyki oraz pomocy ewidencyjno-informacyjnych, a także zaznajomienie z podstawowymi technikami i narzędziami związanymi z działalnością archiwalną (tj. pomoce archiwalne, metody poszukiwań archiwalnych)

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu obejmują następujące tematy:

1. Archiwistyka jako nauka. Przedmiot zainteresowań archiwistyki. Miejsce i rola teorii archiwalnej.

2. Podstawowe pojęcia archiwistyki: archiwum (typologia); składnica akt, kancelaria, registratura.

3. Podstawowe pojęcia archiwistyki: archiwalia, materiały archiwalne, dokumentacja archiwalna i niearchiwalna, zasób archiwalny, zespół archiwalny (rodzaje), zbiór archiwalny, jednostka archiwalna, dokument (w sensie informacyjnym).

4. Zadania i funkcje współczesnego archiwum: gromadzenie (rozmieszczenie) zasobów archiwalnych.

5. Zadania i funkcje współczesnego archiwum: kształtowanie zasobów archiwalnych.

6. Zadania i funkcje współczesnego archiwum: przechowywanie zasobów archiwalnych.

7. Zadania i funkcje współczesnego archiwum: opracowanie zasobów archiwalnych.

8. Inwentaryzacja zespołu archiwalnego.

9. Zadania i funkcje współczesnego archiwum: udostępnianie zasobów archiwalnych.

10.Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne.

11. Struktura i organizacja wybranego archiwum.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002.

Chorążyczewski W., Archiwistyka dla początkujących, [on-line], https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2191

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AZD1_W01 Student ma podstawową wiedzę o miejscu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w systemie nauk oraz o ich przedmiotowej i metodologicznej specyfice oraz ich kierunku rozwoju

AZD1_W03 Student zna podstawową terminologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, rozumie jej źródła i zastosowania w obszarze nauk humanistycznych

AZD1_U01 Student potrafi zastosować podstawową terminologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w wypowiedzi ustnej

AZD1_U07 Student potrafi interpretować oraz badać zjawiska społeczne (polityczne, ekonomiczne, prawne, kulturalne) w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a także w zakresie ich wpływu na funkcjonowanie badań nad archiwistyką w kraju i za granicą

AZD1_K05 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (w tym archiwalnego) regionu, kraju, Europy oraz promowanie i popularyzację wiedzy o nim

Student zna:

1. podstawowe pojęcia archiwalne i zasady archiwalne

2. podział narodowego zasobu archiwalnego

3. sieć archiwalną w Polsce

4. zadania archiwów państwowych w zakresie gromadzenia, opracowywania i przechowywania materiałów archiwalnych

5. zadania archiwów państwowych w zakresie nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym

ECTS

udział w zajęciach - 30 godz.

zapoznanie się z literaturą obowiązkową, przyswojenie pojęć - 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią archiwalną, zasadami i problemami archiwistyki oraz pomocy ewidencyjno-informacyjnych, a także zaznajomienie z podstawowymi technikami i narzędziami związanymi z działalnością archiwalną (tj. pomoce archiwalne, metody poszukiwań archiwalnych)

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z historii z zakresu nauczania w szkole średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią archiwalną, zasadami i problemami archiwistyki oraz pomocy ewidencyjno-informacyjnych, a także zaznajomienie z podstawowymi technikami i narzędziami związanymi z działalnością archiwalną (tj. pomoce archiwalne, metody poszukiwań archiwalnych)

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z historii z zakresu nauczania w szkole średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią archiwalną, zasadami i problemami archiwistyki oraz pomocy ewidencyjno-informacyjnych, a także zaznajomienie z podstawowymi technikami i narzędziami związanymi z działalnością archiwalną (tj. pomoce archiwalne, metody poszukiwań archiwalnych)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002.

Chorążyczewski W., Archiwistyka dla początkujących, [on-line], https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2191

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Polski Słownik Archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)