Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwój form kancelaryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-RFKanc
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój form kancelaryjnych
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W01

AZD1_W03

AZD1_W13

AZD1_U04

AZD1_1K04

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z rozwojem form kancelaryjnych i i historycznym rozwojem dokumentacji (dokument, księga wpisów, akta czynności, akta spraw) powstających na ziemiach polskich w okresie XI-XX w. Wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z dokumentacją (cechy zewnętrzne i wewnętrzne) oraz kancelarią, jako miejscem tworzenia dokumentacji, a także urzędem, instytucją.

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu obejmują następujące tematy:

1. Kancelaria - definicje i znaczenie

2. Dokument w Polsce (XII - XIV)

3. Kancelaria państwowa (XIV - XVIII w.)

3. Metryka Koronna i Metryka Litewska

4. Kancelarie i dokumentacja kościelna

5. Akta sadów szlacheckich

6. Dokumenty i kancelarie miejskie oraz wiejskie

7. Dokumenty i kancelarie prywatne

8. Dokumentacja akt czynności i akt spraw

9. Kancelarie w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim

10. Kancelarie w zaborze austriackim

11. Kancelarie w zaborze pruskim

12. Kancelarie w Polsce (okres międzywojenny)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015.

Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Chorążyczewski W., Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007.

Dyplomatyka wieków średnich, opr. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971.

Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918, Lublin 2008

Krzyżaniakowa J., Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski XV wieku. Cz. I i II, Poznań 1972-1976.

Łosowski J., Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004.

Łosowski J., Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997.

Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1444, Warszawa 1977.

Sułkowska-Kurasiowa I., Polska kancelaria królewska latach 1447-1505, Wrocław 1967.

Sułkowska- Kuraś I., Woźniakowa M., Inwentarz Metryki Koronnej..., Warszawa 1975

Wyczawski H.E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989

Wyrozumska B., Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu. Kraków 1995.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AZD1_W01 Student ma podstawową wiedzę o miejscu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w systemie nauk oraz o ich przedmiotowej i metodologicznej specyfice oraz ich kierunku rozwoju

AZD1_W03 Student zna podstawową terminologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, rozumie jej źródła i zastosowania w obszarze nauk humanistycznych

AZD1_W13 Student zna i prawidłowo identyfikuje typy i formy dokumentacji oraz sposoby ich powstawania

AZD1_U04 Student potrafi rozpoznawać różnego rodzaju źródła będące przedmiotem badań archiwistyki, a także szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych

AZD1_1K04 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia.

W zakresie wiedzy i umiejętności student:

1. omawia formy kancelaryjne na ziemiach polskich od średniowiecza do czasów współczesnych

2. charakteryzuje rodzaje dokumentacji wytwarzanej w kancelariach od średniowiecza do czasów współczesnych

3. przedstawia rozwój kancelarii monarszej oraz kancelarii kościelnych, sądowych i miejskich w okresie staropolskim

4. analizuje cechy zewnętrzne i wewnętrzne oraz rodzaje dokumentu średniowiecznego

5. przedstawia dzieje Metryki Koronnej i Metryki Litewskiej

6. charakteryzuje systemy kancelaryjne państw zaborczych

7. omawia rodzaje systemów kancelaryjnych w Polsce po 1918 r.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena 5 (bdb)

EK 1 student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy o formach kancelaryjnych na ziemiach polskich

EK 2 student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy o rodzajach dokumentacji występujących na ziemiach polskich

EK 3 student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy w zakresie rozwoju kancelarii

EK 4 student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy o budowie i rodzajach dokumentu

EK 5 student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy o dziejach Metryki Koronnej i Litewskiej

EK 6 student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy o systemach kancelaryjnych państw zaborczych

EK 7 student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy o systemach kancelaryjnych w Polsce po 1918 r.

Ocena 4 (db)

EK 1 student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy o formach kancelaryjnych na ziemiach polskich

EK 2 student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy o rodzajach dokumentacji występujących na ziemiach polskich

EK 3 student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy w zakresie rozwoju kancelarii

EK 4 student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy o budowie i rodzajach dokumentu

EK 5 student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy o dziejach Metryki Koronnej i Litewskiej

EK 6 student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy o systemach kancelaryjnych państw zaborczych

EK 7 student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy o systemach kancelaryjnych w Polsce po 1918 r.

Ocena 3 (dst)

EK 1 student potrafi wymienić form kancelaryjnych na ziemiach polskich

EK 2 student posiada podstawową znajomość rodzajów dokumentacji występujących na ziemiach polskich

EK 3 student posiada podstawową wiedzę w zakresie rozwoju kancelarii

EK 4 student posiada podstawową o budowie i rodzajach dokumentu

EK 5 student posiada podstawową wiedzę o dziejach Metryki Koronnej i Litewskiej

EK 6 student posiada podstawową wiedzę o systemach kancelaryjnych państw zaborczych

EK 7 student posiada podstawową wiedzę o systemach kancelaryjnych w Polsce po 1918 r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z rozwojem różnych form i rodzajów dokumentacji (dokument, księga wpisów, akta czynności, akta spraw) powstających na ziemiach polskich w okresie XI-XX w. Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z dokumentacją (cechy zewnętrzne i wewnętrzne) oraz kancelarią, jako miejscem tworzenia dokumentacji, a także urzędem, instytucją.

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu obejmują następujące tematy:

1. Geneza i rozwój polskiej kancelarii do końca XIII wieku

2. Kancelaria królewska od XIV do końca XVIII wieku

3. Metryka Koronna

4. Kancelarie kościelne i zakonne do 1795 roku.

5. Kancelarie grodzkie, sądowe i ziemne w okresie staropolskim

6. Kancelaria miejska na ziemiach polskich w okresie księgi wpisów

7. Kancelaria akt czynności na przykładzie Rady Nieustającej

8. Ogólna charakterystyka kancelarii austriackiej, pruskiej i rosyjskiej w XIX i początkach XX wieku.

9. Kancelaria w Polsce Odrodzonej. Unifikacja i reforma w 1931 roku. Od systemu dziennikowego, rzeczowego, do bezdziennikowego

10. Kancelaria w PRL. Nowe akty i nowe formy dokumentacji

11. Kancelaria współczesna końca XX i początków XXI wieku. Dokument elektroniczny, technika komputerowa

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015.

Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Chorążyczewski W., Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007.

Dyplomatyka wieków średnich, opr. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971.

Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918, Lublin 2008

Krzyżaniakowa J., Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski XV wieku. Cz. I i II, Poznań 1972-1976.

Łosowski J., Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004.

Łosowski J., Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997.

Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1444, Warszawa 1977.

Sułkowska-Kurasiowa I., Polska kancelaria królewska latach 1447-1505, Wrocław 1967.

Sułkowska- Kuraś I., Woźniakowa M., Inwentarz Metryki Koronnej..., Warszawa 1975

Wyczawski H.E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989

Wyrozumska B., Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu. Kraków 1995.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z historii z zakresu nauczania w szkole średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w konwersatorium - 30 godz.

przygotowanie do zajęć w oparciu o literaturę przedmiotu- 20 godz.

przygotowanie do testu pisemnego - 10 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z rozwojem form kancelaryjnych i i historycznym rozwojem dokumentacji (dokument, księga wpisów, akta czynności, akta spraw) powstających na ziemiach polskich w okresie XI-XX w. Wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z dokumentacją (cechy zewnętrzne i wewnętrzne) oraz kancelarią, jako miejscem tworzenia dokumentacji, a także urzędem, instytucją.

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu obejmują następujące tematy:

1. Geneza i rozwój polskiej kancelarii do końca XIII wieku

2. Kancelaria królewska od XIV do końca XVIII wieku

3. Metryka Koronna

4. Kancelarie kościelne i zakonne do 1795 roku.

5. Kancelarie grodzkie, sądowe i ziemne w okresie staropolskim

6. Kancelaria miejska na ziemiach polskich w okresie księgi wpisów

7. Kancelaria akt czynności na przykładzie Rady Nieustającej

8. Ogólna charakterystyka kancelarii austriackiej, pruskiej i rosyjskiej w XIX i początkach XX wieku.

9. Kancelaria w Polsce Odrodzonej. Unifikacja i reforma w 1931 roku. Od systemu dziennikowego, rzeczowego, do bezdziennikowego

10. Kancelaria w PRL. Nowe akty i nowe formy dokumentacji

11. Kancelaria współczesna końca XX i początków XXI wieku. Dokument elektroniczny, technika komputerowa

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015.

Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Chorążyczewski W., Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007.

Dyplomatyka wieków średnich, opr. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971.

Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918, Lublin 2008

Krzyżaniakowa J., Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski XV wieku. Cz. I i II, Poznań 1972-1976.

Łosowski J., Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004.

Łosowski J., Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997.

Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1444, Warszawa 1977.

Sułkowska-Kurasiowa I., Polska kancelaria królewska latach 1447-1505, Wrocław 1967.

Sułkowska- Kuraś I., Woźniakowa M., Inwentarz Metryki Koronnej..., Warszawa 1975

Wyczawski H.E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989

Wyrozumska B., Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu. Kraków 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nalewajek
Prowadzący grup: Agnieszka Nalewajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w konwersatorium - 30 godz.

przygotowanie do zajęć w oparciu o literaturę przedmiotu- 20 godz.

przygotowanie do testu pisemnego - 10 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z rozwojem form kancelaryjnych i i historycznym rozwojem dokumentacji (dokument, księga wpisów, akta czynności, akta spraw) powstających na ziemiach polskich w okresie XI-XX w. Wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z dokumentacją (cechy zewnętrzne i wewnętrzne) oraz kancelarią, jako miejscem tworzenia dokumentacji, a także urzędem, instytucją.

Pełny opis:

Treści kształcenia przedmiotu obejmują następujące tematy:

1. Kancelaria - definicje i znaczenie

2. Dokument w Polsce (XII - XIV)

3. Kancelaria państwowa (XIV - XVIII w.)

4. Metryka Koronna i Metryka Litewska

5. Kancelarie i dokumentacja kościelna

6. Akta sadów szlacheckich

7. Dokumenty i kancelarie miejskie oraz wiejskie

8. Dokumenty i kancelarie prywatne

9. Dokumentacja akt czynności i akt spraw

10. Kancelarie w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim

11. Kancelarie w zaborze austriackim

12. Kancelarie w zaborze pruskim

13. Kancelarie w Polsce (okres międzywojenny)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015.

Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998.

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Chorążyczewski W., Przemiany organizacyjne polskiej kancelarii królewskiej u progu czasów nowożytnych, Toruń 2007.

Dyplomatyka wieków średnich, opr. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971.

Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918, Lublin 2008

Krzyżaniakowa J., Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski XV wieku. Cz. I i II, Poznań 1972-1976.

Łosowski J., Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004.

Łosowski J., Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997.

Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1444, Warszawa 1977.

Sułkowska-Kurasiowa I., Polska kancelaria królewska latach 1447-1505, Wrocław 1967.

Sułkowska- Kuraś I., Woźniakowa M., Inwentarz Metryki Koronnej..., Warszawa 1975

Wyczawski H.E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989

Wyrozumska B., Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu. Kraków 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)