Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój i organizacja Państwa i Kościoła na ziemiach polskich do XVIII wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-U-ORG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustrój i organizacja Państwa i Kościoła na ziemiach polskich do XVIII wieku
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W21

AZD1_W26

AZD1_U07

AZD1_K05

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat Historii Państwa Polskiego i Kościoła, tworzenia się struktur administracyjnych oraz ich przeobrażeń aż do końca XVIII wieku.

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę na temat przeobrażeń ustrojowych Państwa Polskiego a od XVI wieku Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także ustroju Kościoła od X do końca XVIII wieku.

Pełny opis:

Podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Przeobrażenia terytorialno-administracyjne Państwa Polskiego do 1795 roku (terytorium, ośrodki władzy centralnej, organizacja wewnętrzna, podział Państwa na prowincje, województwa, powiaty lub ziemie)

2. Pozycja ustrojowa monarchy do końca XVIII wieku

3. Urzędy centralne i lokalne

4. Reformy ustrojowe XVI-XVIII w.

5. Powstanie i rozwój sejmu (stany sejmujące)

6. Sądownictwo (monarsze, stanowe, Trybunał Koronny i Litewski)

7. Terytorialna organizacja metropolitarna i diecezjalna Kościoła Polskiego od X do końca XVIII wieku

8. Instytucje administracji Kościelnej (archidiakonaty, dekanaty, oficjalaty, kapituły, zakony)

9. Kancelarie kościelnej i produkcja aktowa

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Marian Kallas, Historia ustroju Polski, PWN Warszawa 2018.

2. Bolesław Kumor, Dzieje ustroju kościelnego w Polsce, w: Historia Kościoła w Polsce, t. I, cz. II, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań-Warszawa 1974, s. 100-115.

Literatura uzupełniająca:

1. Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 2013.

2. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992.

3. Edward Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652, Warszawa 1995.

4. Władysław Konopczyński, Reforma elekcji - czy naprawa Rzeczypospolitej. Wybór Źródeł 1630-1632, Kraków 1949.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AZD1_W21 - Posiada wiedzę o ogólnej diachronicznej strukturze dziejów. Ma podstawową wiedzę o związkach historii z innymi dziedzinami nauk oraz dyscyplinami nauk historycznych

AZD1_W26 - Zna i rozumie ustrój państwa oraz normy prawne regulujące działalność archiwów i postępowanie z dokumentacją w instytucjach państwowych i kościelnych

AZD1_U07 - Potrafi interpretować oraz badać zjawiska społeczne (polityczne, ekonomiczne, prawne, kulturalne) w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, a także w zakresie ich wpływu na funkcjonowanie badań nad archiwistyką w kraju i za granicą

AZD1_K05 - Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (w tym archiwalnego) regionu, kraju, Europy oraz promowanie i popularyzację wiedzy o nim

Ponadto student:

EK 1: student zna zmiany terytorialno-administracyjne zachodzące w Państwie Polskim do końca XVIII w.

EK 2: student zna terytorialną organizację metropolitarną i diecezjalną Kościoła Polskiego do końca XVIII w.

EK 3: student zna instytucje oraz urzędy administracji Państwowej i Kościelnej działające na ziemiach polskich do końca XVIII w.

EK 4: student umie wyjaśnić i ocenić najważniejsze zmiany w strukturze administracyjnej Państwa i Kościoła zachodzące do końca XVIII w.

EK 5: student zna najważniejsze dokumenty dotyczące struktury administracyjnej na ziemiach polskich do końca XVIII w.

EK 6: student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego.

Punkty 3 ECTS:

1. Udział w zajęciach

2. Przygotowanie do egzaminu

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

na ocenę 2 (ndst.):

EK 1: student nie zna zmian terytorialno-administracyjnych zachodzących w Państwie Polskim do końca XVIII w.

EK 2: student nie zna terytorialnej organizacji metropolitarnej i diecezjalnej Kościoła Polskiego do końca XVIII w.

EK 3: student nie zna instytucji oraz urzędów administracji Państwa i Kościoła działających na ziemiach polskich do końca XVIII w.

EK 4: student nie umie wyjaśnić i ocenić najważniejszych zmian w strukturze administracyjnej Państwa i Kościoła zachodzące do końca XVIII w

EK 5: student nie zna najważniejszych dokumentów dotyczących struktury administracyjnej na ziemiach polskich do końca XVIII w.

EK 6: student nie ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego.

na ocenę 3 (dst.):

EK 1: student zna w stopniu podstawowym zmiany terytorialno-administracyjne zachodzące w Państwie Polskim do końca XVIII w.

EK 2: student zna w stopniu podstawowym terytorialną organizację metropolitarną i diecezjalną Kościoła Polskiego do końca XVIII w.

EK 3: student zna w stopniu podstawowym instytucje oraz urzędy administracji Państwowej i Kościelnej działające na ziemiach polskich do końca XVIII w.

EK 4: student umie w stopniu podstawowym wyjaśnić i ocenić najważniejsze zmiany w strukturze administracyjnej Państwa i Kościoła zachodzące do końca XVIII w.

EK 5: student zna w stopniu podstawowym najważniejsze dokumenty dotyczące struktury administracyjnej na ziemiach polskich do końca XVIII w.

EK 6: student ma w stopniu podstawowym świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego.

na ocenę 4 (db.):

EK 1: student zna w stopniu dobrym zmiany terytorialno-administracyjne zachodzące w Państwie Polskim do końca XVIII w.

EK 2: student zna w stopniu dobrym terytorialną organizację metropolitarną i diecezjalną Kościoła Polskiego do końca XVIII w.

EK 3: student zna w stopniu dobrym instytucje oraz urzędy administracji Państwowej i Kościelnej działające na ziemiach polskich do końca XVIII w.

EK 4: student umie w stopniu dobrym wyjaśnić i ocenić najważniejsze zmiany w strukturze administracyjnej Państwa i Kościoła zachodzące do końca XVIII w.

EK 5: student zna w stopniu dobrym najważniejsze dokumenty dotyczące struktury administracyjnej na ziemiach polskich do końca XVIII w.

EK 6: student ma w stopniu dobrym świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego.

na ocenę 5 (bdb.):

EK 1: student zna w stopniu bardzo dobrym zmiany terytorialno-administracyjne zachodzące w Państwie Polskim do końca XVIII w.

EK 2: student zna w stopniu bardzo dobrym terytorialną organizację metropolitarną i diecezjalną Kościoła Polskiego do końca XVIII w.

EK 3: student zna w stopniu bardzo dobrym instytucje oraz urzędy administracji Państwowej i Kościelnej działające na ziemiach polskich do końca XVIII w.

EK 4: student umie w stopniu bardzo dobrym wyjaśnić i ocenić najważniejsze zmiany w strukturze administracyjnej Państwa i Kościoła zachodzące do końca XVIII w.

EK 5: student zna w stopniu bardzo dobrym najważniejsze dokumenty dotyczące struktury administracyjnej na ziemiach polskich do końca XVIII w.

EK 6: student ma w stopniu bardzo dobrym świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Graczyk
Prowadzący grup: Waldemar Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę na temat przeobrażeń ustrojowych Państwa Polskiego a od XVI wieku Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także ustroju Kościoła od X do końca XVIII wieku.

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat Historii Państwa Polskiego i Kościoła, tworzenia się struktur administracyjnych oraz ich przeobrażeń aż do końca XVIII wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Graczyk
Prowadzący grup: Waldemar Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty 3 ECTS:

1. Udział w zajęciach

2. Przygotowanie do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę na temat przeobrażeń ustrojowych Państwa Polskiego a od XVI wieku Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także ustroju Kościoła od X do końca XVIII wieku.

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat Historii Państwa Polskiego i Kościoła, tworzenia się struktur administracyjnych oraz ich przeobrażeń aż do końca XVIII wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Graczyk
Prowadzący grup: Waldemar Graczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty 3 ECTS:

1. Udział w zajęciach

2. Przygotowanie do egzaminu


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę na temat przeobrażeń ustrojowych Państwa Polskiego a od XVI wieku Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także ustroju Kościoła od X do końca XVIII wieku.

Pełny opis:

Podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Przeobrażenia terytorialno-administracyjne Państwa Polskiego do 1795 roku (terytorium, ośrodki władzy centralnej, organizacja wewnętrzna, podział Państwa na prowincje, województwa, powiaty lub ziemie)

2. Pozycja ustrojowa monarchy do końca XVIII wieku

3. Urzędy centralne i lokalne

4. Reformy ustrojowe XVI-XVIII w.

5. Powstanie i rozwój sejmu (stany sejmujące)

6. Sądownictwo (monarsze, stanowe, Trybunał Koronny i Litewski)

7. Terytorialna organizacja metropolitarna i diecezjalna Kościoła Polskiego od X do końca XVIII wieku

8. Instytucje administracji Kościelnej (archidiakonaty, dekanaty, oficjalaty, kapituły, zakony)

9. Kancelarie kościelnej i produkcja aktowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)