Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat badawczy archiwisty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-WBadArch
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat badawczy archiwisty
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W01 AZD1_W28 AZD1_W29 AZD1_U02 AZD1_K08

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie i praktyczne opanowanie warsztatu badawczego archiwisty. Zajęcia obejmują cały proces badawczy, źródła informacji, techniki, metody i modele badawcze stosowane w archiwistyce, konstruowanie tekstu naukowego. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń.

Student poznaje podstawową terminologię w pracy archiwisty oraz zasady funkcjonowania archiwów

Pełny opis:

Zapoznanie z podstawową terminologią badawczą w dziedzinie archiwistyki.

Omówienie i poznanie głównych rodzajów i technik prac badawczych.

Nauka samodzielnego tworzenia różnego rodzaju prac badawczych i tekstów naukowych.

Zakres badań archiwisty.

Opis bibliograficzny, Technika gromadzenia danych, Aparat naukowy, Tok pracy naukowej, Bibliografie, Słowniki, encyklopedie, Czasopisma, Źródła i edycje źródeł, Podręczniki i syntezy, Monografie i analizy, Krytyka naukowa, Metody gromadzenia danych, Metody wnioskowania, Modele badawcze, Etyka pracy naukowej i zawodu archiwisty.

Literatura:

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.

Walichowski T., Kierunki rozwoju archiwistyki polskiej, Łódź 1979.

materiały własne osoby prowadzącej zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę o miejscu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w systemie nauk oraz o ich przedmiotowej i metodologicznej specyfice oraz ich kierunku rozwoju

Zna zasady funkcjonowania archiwów i instytucji kultury, a także ich problemy związane z rozwojem współczesnej cywilizacji

Orientuje się w życiu naukowym i kulturalnym kraju oraz rozpoznaje wyzwania jakie stawia przed nimi rozwój współczesnej cywilizacji

Umiejętności:

Potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i opracowania z zakresu archiwistyki i nauk o zarządzaniu

Kompetencje społeczne:

Postępuje zgodnie z zasadami etyki i według określonych regulacji prawnych

ECTS:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach;

- przygotowanie prac na zaliczenie;

- przygotowanie do zaliczenia końcowego.

Metody i kryteria oceniania:

uczestnictwo w zajęciach - dopuszcza się 3 nieobecności;

aktywność na zajęciach, wykonywanie prac na poszczególnych zajęciach, przygotowanie wymaganego tekstu naukowego, test końcowy na zaliczenie materiału omawianego w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pęgier
Prowadzący grup: Małgorzata Pęgier
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acda2ce01f9d14e7b8fe1c0cc0479a13f%40thread.tacv2/conversations?groupId=b35d9d9f-6406-41e1-8aaf-cb3a2bbc145e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie i praktyczne opanowanie warsztatu badawczego archiwisty. Zajęcia obejmują cały proces badawczy, źródła informacji, techniki, metody i modele badawcze stosowane w archiwistyce, konstruowanie tekstu naukowego. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń.

Student poznaje podstawową terminologię w pracy archiwisty oraz zasady funkcjonowania archiwów

Pełny opis:

Zapoznanie z podstawową terminologią badawczą w dziedzinie archiwistyki.

Omówienie i poznanie głównych rodzajów i technik prac badawczych.

Nauka samodzielnego tworzenia różnego rodzaju prac badawczych i tekstów naukowych.

Zakres badań archiwisty.

Opis bibliograficzny, Technika gromadzenia danych, Aparat naukowy, Tok pracy naukowej, Bibliografie, Słowniki, encyklopedie, Czasopisma, Źródła i edycje źródeł, Podręczniki i syntezy, Monografie i analizy, Krytyka naukowa, Metody gromadzenia danych, Metody wnioskowania, Modele badawcze, Etyka pracy naukowej i zawodu archiwisty.

Literatura:

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.

Walichowski T., Kierunki rozwoju archiwistyki polskiej, Łódź 1979.

materiały własne osoby prowadzącej zajęcia.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość terminologii nauk humanistycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pęgier
Prowadzący grup: Małgorzata Pęgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie i praktyczne opanowanie warsztatu badawczego archiwisty. Zajęcia obejmują cały proces badawczy, źródła informacji, techniki, metody i modele badawcze stosowane w archiwistyce, konstruowanie tekstu naukowego. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń.

Student poznaje podstawową terminologię w pracy archiwisty oraz zasady funkcjonowania archiwów

Pełny opis:

Zapoznanie z podstawową terminologią badawczą w dziedzinie archiwistyki.

Omówienie i poznanie głównych rodzajów i technik prac badawczych.

Nauka samodzielnego tworzenia różnego rodzaju prac badawczych i tekstów naukowych.

Zakres badań archiwisty.

Opis bibliograficzny, Technika gromadzenia danych, Aparat naukowy, Tok pracy naukowej, Bibliografie, Słowniki, encyklopedie, Czasopisma, Źródła i edycje źródeł, Podręczniki i syntezy, Monografie i analizy, Krytyka naukowa, Metody gromadzenia danych, Metody wnioskowania, Modele badawcze, Etyka pracy naukowej i zawodu archiwisty.

Literatura:

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.

Walichowski T., Kierunki rozwoju archiwistyki polskiej, Łódź 1979.

materiały własne osoby prowadzącej zajęcia.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość terminologii nauk humanistycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pęgier
Prowadzący grup: Małgorzata Pęgier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)