Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna dziedzina archiwalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-WDzArch
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesna dziedzina archiwalna
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W10

AZD1_W11

AZD1_W28

AZD1_W29

AZD1_U01

AZD1_K07


63bxp61

Skrócony opis:

Współczesna dziedzina archiwalna są to zajęcia wprowadzające, pozwalające studentom poznać dziedzinę archiwalną - jej elementy, funkcje archiwów i działalność archiwalną.

63bxp61

Pełny opis:

Sieć archiwalna - archiwa w Polsce i na świecie

Typy archiwów

Stowarzyszenia archiwalne

Międzynarodowa Rada Archiwów i jej działania

Kształcenie archiwistów i konferencje archiwalne

Działalność komercyjna w obrębie archiwistyki

Otoczenie bliższe archiwów i klienci archiwów

Literatura:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Walichowski T., Kierunki rozwoju archiwistyki polskiej, Łódź 1979.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych,

opracowała A. Krochmal, Warszawa 2004.

Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięć z zakresu archiwistyki.

Ma podstawową wiedzę o archiwach i instytucjach kultury w Polsce i na świecie. Zna ich specyfikę i różnicę w zarządzaniu nimi.

Potrafi rozpoznać różne instytucje zajmujące się dokumentowaniem życia publicznego i określić ich rolę społeczną, a także miejsce w strukturze dziedziny archiwalnej.

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (zwłaszcza archiwalnego), regiony, kraju, Europy; rozumie i dostrzega potrzebę jego promowania.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach.

Przygotowanie wyznaczonych podlegających ocenie zadań.

Udział w dyskusji na zajęciach.

Zaliczenie ustne na ocenę:

bardzo dobrą - opanowanie przerobionego materiału na zajęciach

dobrą - znajomość podstawowych zagadnień

dostateczną - ogólna orientacja, średnie opanowanie zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Jan Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Współczesna dziedzina archiwalna są to zajęcia wprowadzające, pozwalające studentom poznać dziedzinę archiwalną - jej elementy, funkcje archiwów i działalność archiwalną.

Pełny opis:

Współczesna dziedzina archiwalna jest to przedmiot dla początkujących studentów archiwistyki. Student ma okazję poznać nowe i najnowsze problemy badawcze i organizacyjne związane z poszerzaniem bazy źródłowej. Szczególnie ważne jest znać powiązania strukturalne archiwów ze społecznością w podejmowaniu nowych zadań dokumentacyjnych. Dotyczy to zasadniczo nowości w zastosowaniu cybernetyki w archiwistyce. To samo odnosi się do bazy źródłowej. Wiadomo, że archiwa współcześnie są też częścią administracji publicznej, ciągłości prawnej, elementem życia historii. Dobrze stało się, że aktualnie archiwistyka polska rozwija się i jest coraz bardziej doceniana w nauce polskiej.

Literatura:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Walichowski T., Kierunki rozwoju archiwistyki polskiej, Łódź 1979.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych,

opracowała A. Krochmal, Warszawa 2004.

Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012.

Wymagania wstępne:

Od studentów wymagana jest gotowość do przyswajania nowych wiadomości i umiejętności, chęć poznawania pracy archiwów i archiwistów. Studenci muszą mieć świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa archiwalnego regionu, kraju, Europy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Jan Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 punkty ECTS Udział w konwersatorium: 30 godz. Przygotowanie do kolokwium: 20 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Współczesna dziedzina archiwalna są to zajęcia wprowadzające, pozwalające

studentom poznać dziedzinę archiwalną, jej elementy, funkcje archiwów i

działalność archiwalną.

Pełny opis:

Sieć archiwalna - archiwa w Polsce i na świecie

Typy archiwów

Stowarzyszenia archiwalne

Międzynarodowa Rada Archiwów i jej działania

Kształcenie archiwistów i konferencje archiwalne

Działalność komercyjna i w obrębie archiwistyki

Otoczenie bliższe archiwów i klienci archiwów

Literatura:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

Dz. U 1983 nr 38 poz. 173

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989

Vademecum kancelaryjno-archiwalne, wyd. II, red. K. Stryjkowski,

Poznań 2006

A. Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012

Wymagania wstępne:

kod do zespołu: nebh1jk

konsultacje: wtorek godz. 10.00-11.30 sala 320

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Jan Pietrzykowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3akb8Oq6p8JGNr0WcOphXNNzVqgUL4c1xUlFaib4fT3PQ1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30311297-bc1c-40d0-a713-5d62de7a117f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 punkty ECTS Udział w konwersatorium: 30 godz. Przygotowanie do kolokwium: 20 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Współczesna dziedzina archiwalna są to zajęcia wprowadzające, pozwalające

studentom poznać dziedzinę archiwalną, jej elementy, funkcje archiwów i

działalność archiwalną.

Pełny opis:

Sieć archiwalna - archiwa w Polsce i na świecie

Typy archiwów

Stowarzyszenia archiwalne

Międzynarodowa Rada Archiwów i jej działania

Kształcenie archiwistów i konferencje archiwalne

Działalność komercyjna i w obrębie archiwistyki

Otoczenie bliższe archiwów i klienci archiwów

Literatura:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

Dz. U 1983 nr 38 poz. 173

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989

Vademecum kancelaryjno-archiwalne, wyd. II, red. K. Stryjkowski,

Poznań 2006

A. Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012

Wymagania wstępne:

kod do zespołu: a19zy20

konsultacje: wtorek godz. 11.15-12.45 sala 320

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3akb8Oq6p8JGNr0WcOphXNNzVqgUL4c1xUlFaib4fT3PQ1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=30311297-bc1c-40d0-a713-5d62de7a117f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)