Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie archiwami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-ZA
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie archiwami
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W06, AZD1_W26, AZD1_W27, AZD1_U06, AZD1_U18, AZD1_K02

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych faktów dotyczących funkcjonowania archiwów

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z wymogami funkcjonowania archiwów na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student powinien:

1. mieć uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu zarządzania dokumentacją

2. znać i rozumieć ustrój państwa oraz normy prawne regulujące działalność archiwów i postępowanie z dokumentacją w instytucjach państwowych i kościelnych

3. znać podstawową terminologię z zakresu nauk prawnych, rozumieć jej źródła oraz zastosowania w obrębie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności praw autorskich

4. potrafić wykorzystywać źródła przepisów prawnych i innych dokumentów regulujących pracę w archiwum do organizacji pracy swojej, a także swojego zespołu

5. potrafić zarządzać pracą w archiwum oraz organizować pracę swoją lub całego zespołu

6. umieć współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Opis ECTS

Aktywność studenta i nakład pracy studenta w godz.:

1) Uczestnictwo w wykładzie 30 h

2) Lektura i przygotowanie się do egzaminu 60 h

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Metody i kryteria oceniania:

egzamin obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury

Efekty kształcenia

I wiedza - W06, W26, W27 – student powinien mieć uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu zarządzania dokumentacją, znać i rozumieć ustrój państwa oraz normy prawne regulujące działalność archiwów i postępowanie z dokumentacją w instytucjach państwowych i kościelnych oraz znać podstawową terminologię z zakresu nauk prawnych, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności praw autorskich (na ocenę 3: ma podstawową wiedzę …; na ocenę 4: ma dobrą znajomość ..; na ocenę 5: bardzo dobrze zna terminologię, teorie i metodologię z zakresu zarządzania dokumentacją, zna i rozumie ustrój państwa oraz normy prawne regulujące działalność archiwów i postępowanie z dokumentacją w instytucjach państwowych i kościelnych oraz zna podstawową terminologię z zakresu nauk prawnych, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności praw autorskich)

II umiejętności - potrafi uzasadnić znaczenie przepisów prawnych i innych dokumentów w codziennym zarządzaniu archiwami (na ocenę 3: student jedynie w stopniu dostatecznym...; na ocenę 4: student dobrze …; na ocenę 5: student umie bardzo dobrze uzasadnić znaczenie przepisów prawnych i innych dokumentów w codziennym zarządzaniu archiwami)

III kompetencje społeczne - ma świadomość odpowiedzialności za kształtowanie obrazu polskich archiwów (na ocenę 3: student ma jedynie w stopniu dostatecznym...; na ocenę 4: student dobrze …; na ocenę 5: student ma pełną świadomość odpowiedzialności za kształtowanie obrazu polskich archiwów)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Herod
Prowadzący grup: Patrycja Herod
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania archiwów na terenie Polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Lektura i przygotowanie do egzaminu - 60 godz.

Suma godzin 90 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Lektura i przygotowanie do egzaminu - 60 godz.

Suma godzin 90 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)