Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródłoznawstwo - średniowieczne i nowożytne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-AZD-ZSiN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródłoznawstwo - średniowieczne i nowożytne
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AZD1_W13

AZD1_W14

AZD1_U04

AZD1_K05

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii oraz nauk pomocniczych historii.

Skrócony opis:

Przedstawienie typów i rodzajów źródeł średniowiecznych oraz nowożytnych, a także kancelarii, które je wytworzyły. Nauka szczegółowej krytycznej analizy źródeł średniowiecznych i nowożytnych, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej.

Pełny opis:

W toku zajęć zostaną omówione różne typy i rodzaje źródeł średniowiecznych oraz nowożytnych. Wśród źródeł rękopiśmiennych omawianych na zajęciach znajdą się m.in. katalogi ksiąg, inwentarze gospodarcze, inwentarze pałacowe, kronik dworskie i klasztorne, akta osobowe, korespondencja, instrukcje wychowawcze, dokumenty luźne o różnej tematyce. Z kolei wśród źródeł drukowanych będących przedmiotem dyskusji na zajęciach można wymienić chociażby pamiętniki, wspomnienia, dzienniki, diariusze, lustracje dóbr. W trakcie zajęć podejmowana będzie szczegółowa analiza poszczególnych źródeł pod kątem zawartych w nich informacji, a także umiejętności wykorzystania pozyskanych informacji w pracy naukowej.

Literatura:

1. Augustyniak U., Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku, Warszawa 2014.

2. Bobowski, K., Burski K., Turoń B., Encyklopedia nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej, Wrocław 1976.

3. Ihnatowicz I., Nauki pomocnicze historii XIX i XX w., Warszawa 1990.

4. Litak S., Akta wizytacyjne parafii z XVI-XVIII wieku jako źródło historyczne, „Zeszyty Naukowe KUL”, 5/1962, nr 3, s.41-58.

5. Maleczyński K., Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971.

6. Marszalska J. M., Inwentarz klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej z 1643 roku jako źródło do dziejów poznania klasztoru i jego spraw gospodarczych, „Nasza Przeszłość”, 106/2006, s. 301-314.

7. Marszalska J. M., Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Tarnów – Tyniec 1997.

8. Marszalska J. M., Najważniejsze źródła rękopiśmienne do dziejów klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu, „Nasza Przeszłość”, 2005/104, s. 37-70.

9. Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Poznań 1976.

10. Paszkiewicz U., Inwentarze i katalogi bibliotek z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510-1939), Warszawa 1998.

11. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002.

12. Testamenty książąt Lubartowiczów – Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750-1875, wyd. J.M. Marszalska, W. Graczyk, Kraków 2011.

13. Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650-1799, oprc. A. Falniowska-Gradowska, Kraków 1997.

14. Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, wyd. J. Kowalkowski, W. Nowosad, Warszawa 2013.

15. Wyczawski H. E., Księgi mszalne jako źródło historyczne: (uwagi na marginesie najstarszych bernardyńskich ksiąg mszalnych), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne: organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”, t. 7/1963, s. 43-76.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia i opis ECTS

AZD1_W13 Zna i prawidłowo identyfikuje typy i formy dokumentacji oraz sposoby ich powstawania

AZD1_W14 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł będących przedmiotem badań archiwistyki i zarządzania dokumentacją

AZD1_U04 Potrafi rozpoznawać różnego rodzaju źródła będące przedmiotem badań archiwistyki, a także szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych

AZD1_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego (w tym archiwalnego) regionu, kraju, Europy oraz promowanie i popularyzację wiedzy o nim

EK 1: student ma wiedzę na temat źródeł szczegółowych np. kronik klasztornych, kronik dworskich, dokumentów gospodarczych, fundacyjnych, dokumentów metrykalnych, testamentów.

EK 2: student potrafi właściwie analizować źródła średniowieczne i nowożytne oraz umiejętnie wykorzystywać je w kwerendach naukowych

EK 3: student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej do omówienia i analizy różnych typów źródeł

EK 4: student potrafi porównywać treść z różnych dokumentów i wyciągać konstruktywne wnioski z analizy przeprowadzonego tekstu

EK 5: student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego, a także rozumie rolę archiwisty w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat

Uzasadnienie punktów ECTS (2 ECTS):

1. Udział w zajęciach 30 godz.

2. Przygotowanie do zajęć i dyskusji odbywającej się na każdych zajęciach 15 godz.

3. Przygotowanie do zaliczenia końcowego 15 godz.

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

na ocenę 2 (ndst.):

EK 1: student nie ma wiedzy na temat źródeł szczegółowych np. kronik klasztornych, kronik dworskich, dokumentów gospodarczych, fundacyjnych, dokumentów metrykalnych, testamentów.

EK 2: student nie potrafi właściwie analizować źródeł średniowiecznych i nowożytnych oraz nie potrafi umiejętnie wykorzystywać ich w kwerendach naukowych

EK 3: student nie potrafi wykorzystywać wiedzy z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej do omówienia i analizy różnych typów źródeł

EK 4: student nie potrafi porównywać treści z różnych dokumentów i wyciągać konstruktywnych wniosków z analizy przeprowadzonego tekstu

EK 5: student nie ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego, a także nie rozumie roli archiwisty w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat

na ocenę 3 (dst.):

EK 1: student ma w stopniu podstawowym wiedzę na temat źródeł szczegółowych np. kronik klasztornych, kronik dworskich, dokumentów gospodarczych, fundacyjnych, dokumentów metrykalnych, testamentów.

EK 2: student potrafi stopniu podstawowym właściwie analizować źródła średniowieczne i nowożytne oraz umiejętnie wykorzystywać je w kwerendach naukowych

EK 3: student potrafi stopniu podstawowym wykorzystywać wiedzę z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej do omówienia i analizy różnych typów źródeł

EK 4: student potrafi stopniu podstawowym porównywać treść z różnych dokumentów i wyciągać konstruktywne wnioski z analizy przeprowadzonego tekstu

EK 5: student ma stopniu podstawowym świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego, a także rozumie rolę archiwisty w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat

na ocenę 4 (bd.):

EK 1: student ma w stopniu dobrym wiedzę na temat źródeł szczegółowych np. kronik klasztornych, kronik dworskich, dokumentów gospodarczych, fundacyjnych, dokumentów metrykalnych, testamentów.

EK 2: student potrafi w stopniu dobrym właściwie analizować źródła średniowieczne i nowożytne oraz umiejętnie wykorzystywać je w kwerendach naukowych

EK 3: student potrafi stopniu dobrym wykorzystywać wiedzę z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej do omówienia i analizy różnych typów źródeł

EK 4: student potrafi stopniu dobrym porównywać treść z różnych dokumentów i wyciągać konstruktywne wnioski z analizy przeprowadzonego tekstu

EK 5: student ma stopniu dobrym świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego, a także rozumie rolę archiwisty w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat

na ocenę 5 (bdb.):

EK 1: student ma w stopniu bardzo dobrym wiedzę na temat źródeł szczegółowych np. kronik klasztornych, kronik dworskich, dokumentów gospodarczych, fundacyjnych, dokumentów metrykalnych, testamentów.

EK 2: student potrafi stopniu bardzo dobrym właściwie analizować źródła średniowieczne i nowożytne oraz umiejętnie wykorzystywać je w kwerendach naukowych

EK 3: student potrafi stopniu bardzo dobrym wykorzystywać wiedzę z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej do omówienia i analizy różnych typów źródeł

EK 4: student potrafi stopniu bardzo dobrym porównywać treść z różnych dokumentów i wyciągać konstruktywne wnioski z analizy przeprowadzonego tekstu

EK 5: student ma stopniu bardzo dobrym świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego, a także rozumie rolę archiwisty w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Marszalska
Prowadzący grup: Jolanta Marszalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie typów i rodzajów źródeł średniowiecznych oraz nowożytnych, a także kancelarii, które je wytworzyły. Nauka szczegółowej krytycznej analizy źródeł średniowiecznych i nowożytnych, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii oraz nauk pomocniczych historii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Marszalska
Prowadzący grup: Jolanta Marszalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie punktów ECTS (2 ECTS):

1. Udział w zajęciach 30 godz.

2. Przygotowanie do dyskusji odbywającej się na każdych zajęciach 15 godz.

3. Przygotowanie do zaliczenia końcowego 15 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie typów i rodzajów źródeł średniowiecznych oraz nowożytnych, a także kancelarii, które je wytworzyły. Nauka szczegółowej krytycznej analizy źródeł średniowiecznych i nowożytnych, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii oraz nauk pomocniczych historii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Marszalska
Prowadzący grup: Jolanta Marszalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie punktów ECTS (2 ECTS):

1. Udział w zajęciach 30 godz.

2. Przygotowanie do zajęć i dyskusji odbywającej się na każdych zajęciach 15 godz.

3. Przygotowanie do zaliczenia końcowego 15 godz

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie typów i rodzajów źródeł średniowiecznych oraz nowożytnych, a także kancelarii, które je wytworzyły. Nauka szczegółowej krytycznej analizy źródeł średniowiecznych i nowożytnych, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej.

Pełny opis:

W toku zajęć zostaną omówione różne typy i rodzaje źródeł średniowiecznych oraz nowożytnych. Wśród źródeł rękopiśmiennych omawianych na zajęciach znajdą się m.in. katalogi ksiąg, inwentarze gospodarcze, inwentarze pałacowe, kronik dworskie i klasztorne, akta osobowe, korespondencja, instrukcje wychowawcze, dokumenty luźne o różnej tematyce. Z kolei wśród źródeł drukowanych będących przedmiotem dyskusji na zajęciach można wymienić chociażby pamiętniki, wspomnienia, dzienniki, diariusze, lustracje dóbr. W trakcie zajęć podejmowana będzie szczegółowa analiza poszczególnych źródeł pod kątem zawartych w nich informacji, a także umiejętności wykorzystania pozyskanych informacji w pracy naukowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)