Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwistyka - teoria i metodologia archiwalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-ATMA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka - teoria i metodologia archiwalna
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://1e9nsfh
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2-W02, HI2-W04, HI2-W10, HI2-W11

Wymagania wstępne:

Znajomość języka polskiego

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami teorii oraz metodyki pracy archiwalnej stosowanej w polskich archiwach państwowych i kościelnych, a zatem znaczeniem materiałów archiwalnych dla tradycji i dziedzictwa kulturowego państwa, regionu i cywilizacji, aktualnym prawem archiwalnym, zasadami postępowania z dokumentacją archiwalną w systemie tradycyjnym, teleinformatycznym i mieszanym, udostępnianiem zasobów archiwalnych.

Pełny opis:

Treści programowe realizowanego przedmiotu:

I. Zajęcia organizacyjne - prezentacja sylabusa, prezentacja literatury niezbędnej w procesie kształcenia, omówienie pracy i współpracy w czasie zajęć, omówienie zasad i warunków zaliczenia, uwagi i propozycje studentów.

Wkład wstępny.

II. Archiwum - Archiwistyka. Pojęcia, definicje, funkcje i zadania. Zmiany w dotychczasowym modelu archiwum. Rola archiwów w procesach kulturotwórczych i cywilizacyjnych. Od strażnika pamięci do archiwisty XXI wieku - kształcenie archiwistów dawnej i dzisiaj.

III. Archiwistyka w polityce polskiej oraz w polityce europejskiej. Najnowsze trendy w archiwistyce światowej i polskiej. Archiwistyka - nauka dynamiczna, nauka przyszłości. Archiwa społeczne.

IV. Prawodawstwo archiwalne państwowe i kościelne. Kierunki i potrzeby zmian.

V. Nowe technologie w archiwach: komputeryzacja i digitalizacja. Archiwistyka cyfrowa - archiwista cyfrowy.

VI. Zasób archiwalny i najnowsze standardy jego opisu. Polskie i międzynarodowe systemy opisu archiwalnego. Problemy opisu wielopoziomowego.

VII. Selekcja i brakowanie materiału archiwalnego - współczesne wyzwania, różne doświadczenia.

VIII. Dokument elektroniczny i zarządzanie e-dokumentacją.

IX. Opracowywanie materiałów w archiwach kościelnych.

X. Interdyscyplinarność na gruncie archiwistyki. Ekspansja języka innych dyscyplin w sferę pojęć archiwalnych.

XI. Rodzaje zniszczeń materiałów archiwalnych, zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, zagrożenia biologiczne i mechaniczne.

XII. Konserwacja materiałów archiwalnych, transformacje w konserwacji materiałów archiwalnych, nieudane ingerencje zapobiegawcze i konserwatorskie w świetle sprawozdań pokontrolnych.

XIII. Problematyka udostępniania zasobu archiwalnego w archiwalnych systemach informacyjnych. Informatologia archiwalna. Pytania o definicje dokumentu, kancelarii i archiwum w epoce bez papieru.

XIV. Świat wartości a etos zawodu archiwisty.

XV. Rekapitulacja zagadnień.

Literatura:

Wykaz obejmuje dzieła podstawowe i uzupełniające w realizacji poszczególnych tematów:

1. Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.

2. Halina Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002.

3. Stanisław Nawrocki, Stanisław Sierpowski, Metodyka pracy archiwalnej, Poznań 2004.

4. Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989.

5. Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2016.

6. Archiwa Polski i Europy. Wspólne dziedzictwo różne doświadczenia, red. A. Kulecka, Warszawa 2017.

7. Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, opr. M. Konstankiewicz, A. Niewęgłowski, Warszawa 2016.

8. M. Konstankiewicz, Kształtowanie podstaw prawnych działalności archiwalnej w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. "Archeion", 2019, t. CXX, s. 338-361.

9. Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, red. R. Leśkiewicz, A. Żeglińska, Warszawa 2016.

10. Katarzyna Pepłowska, Najnowsze trendy w archiwistyce światowej. "Archeion", 2020, t. CXXI, s. 372-410.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AZD1 W16

Zna i rozumie i rozumie ustrój państwa i normy prawne regulujące działalność archiwów i postępowanie z dokumentacją w instytucjach państwowych i kościelnych.

AZD1 W27

Zna podstawową terminologię oraz zastosowanie w obrębie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności praw autorskich

AZD1 U06

Potrafi wykorzystać źródła przepisów prawnych i innych dokumentów regulujących pracę w archiwum do organizacji pracy własnej, a także zespołu.

AZD1 K07

Prawidłowo rozstrzyga i identyfikuje dylematy moralne i etyczne związane z wykonywaniem zawodu archiwisty i zarządcy dokumentacją.

AZD1 K08

Postępuje zgodnie z zasadami etyki i według określonych regulacji prawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria i warunki zaliczenia:

- Regularna obecność na zajęciach;

- Znajomość literatury wskazanej;

- opracowanie i przedłożenie w formie prezentacji wyznaczonego tematu;

- Zaliczenie kolokwiów cząstkowych (przynajmniej dwóch);

- Zaliczenie egzaminu końcowego (dopuszczalna forma ustna i pisemna).

Deklarację o formie egzaminu (pisemnie, ustnie) należy przedłożyć wykładowcy w momencie ustalania terminu egzaminu.

Na ocenę dostateczną student powinien opanować materiał programowy w 60-65% [pkt 56-64], na ocenę dostateczny plus w 65-70%, [pkt 60-70] na ocenę dobry w 70-80% [71-85], na ocenę dobry plus w 80-90% [pkt 85-90], na ocenę bardzo dobry w 90-100% [90-100].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Łatak
Prowadzący grup: Kazimierz Łatak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQoNSjqFbtFBv4W3whZK2V2EEFQcB2RtPYkuk47CNYBY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dabfa094-a293-4c2e-995d-4575247e8533&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Łatak
Prowadzący grup: Kazimierz Łatak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- Udział w zajęciach: 30 godz.

- praca własna studenta: 30 godz.

- przygotowanie prezentacji zespołowej: 10 godz.

- Przygotowanie bezpośrednie do kolokwiów cząstkowych oraz egzaminu końcowego: 20 godz.

Suma: 90 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami teorii oraz metodyki pracy archiwalnej stosowanej w polskich archiwach państwowych i kościelnych, a zatem znaczeniem materiałów archiwalnych dla tradycji i dziedzictwa kulturowego państwa, regionu i cywilizacji, aktualnym prawem archiwalnym, zasadami postępowania z dokumentacją archiwalną w systemie tradycyjnym, teleinformatycznym i mieszanym, udostępnianiem zasobów archiwalnych.

Pełny opis:

Treści programowe realizowanego przedmiotu:

I. Zajęcia organizacyjne - prezentacja sylabusa, prezentacja literatury niezbędnej w procesie kształcenia, omówienie pracy i współpracy w czasie zajęć, omówienie zasad i warunków zaliczenia, uwagi i propozycje studentów.

Wkład wstępny.

II. Archiwum - Archiwistyka. Pojęcia, definicje, funkcje i zadania. Zmiany w dotychczasowym modelu archiwum. Rola archiwów w procesach kulturotwórczych i cywilizacyjnych. Od strażnika pamięci do archiwisty XXI wieku - kształcenie archiwistów dawnej i dzisiaj.

III. Archiwistyka w polityce polskiej oraz w polityce europejskiej. Najnowsze trendy w archiwistyce światowej i polskiej. Archiwistyka - nauka dynamiczna, nauka przyszłości. Archiwa społeczne.

IV. Prawodawstwo archiwalne państwowe i kościelne. Kierunki i potrzeby zmian.

V. Nowe technologie w archiwach: komputeryzacja i digitalizacja. Archiwistyka cyfrowa - archiwista cyfrowy.

VI. Zasób archiwalny i najnowsze standardy jego opisu. Polskie i międzynarodowe systemy opisu archiwalnego. Problemy opisu wielopoziomowego.

VII. Selekcja i brakowanie materiału archiwalnego - współczesne wyzwania, różne doświadczenia.

VIII. Dokument elektroniczny i zarządzanie e-dokumentacją.

IX. Opracowywanie materiałów w archiwach kościelnych.

X. Interdyscyplinarność na gruncie archiwistyki. Ekspansja języka innych dyscyplin w sferę pojęć archiwalnych.

XI. Rodzaje zniszczeń materiałów archiwalnych, zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, zagrożenia biologiczne i mechaniczne.

XII. Konserwacja materiałów archiwalnych, transformacje w konserwacji materiałów archiwalnych, nieudane ingerencje zapobiegawcze i konserwatorskie w świetle sprawozdań pokontrolnych.

XIII. Problematyka udostępniania zasobu archiwalnego w archiwalnych systemach informacyjnych. Informatologia archiwalna. Pytania o definicje dokumentu, kancelarii i archiwum w epoce bez papieru.

XIV. Świat wartości a etos zawodu archiwisty.

XV. Rekapitulacja zagadnień.

Literatura:

Wykaz obejmuje dzieła podstawowe i uzupełniające w realizacji poszczególnych tematów:

1. Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.

2. Halina Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002.

3. Stanisław Nawrocki, Stanisław Sierpowski, Metodyka pracy archiwalnej, Poznań 2004.

4. Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989.

5. Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2016.

6. Archiwa Polski i Europy. Wspólne dziedzictwo różne doświadczenia, red. A. Kulecka, Warszawa 2017.

7. Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz, opr. M. Konstankiewicz, A. Niewęgłowski, Warszawa 2016.

8. M. Konstankiewicz, Kształtowanie podstaw prawnych działalności archiwalnej w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. "Archeion", 2019, t. CXX, s. 338-361.

9. Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, red. R. Leśkiewicz, A. Żeglińska, Warszawa 2016.

10. Katarzyna Pepłowska, Najnowsze trendy w archiwistyce światowej. "Archeion", 2020, t. CXXI, s. 372-410.

Wymagania wstępne:

- treści przygotowanej prezentacji zespołowej należy przesłać wykładowcy najpóźniej na dwa dni przed przedłożeniem.

- nieobecności powyżej 3 nalezy usprawiedliwić w czasie dyżuru dydaktycznego lub konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Łatak
Prowadzący grup: Kazimierz Łatak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)