Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo źródeł historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-EZH
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo źródeł historycznych
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W04

HI2_U01

HI2_U07

HI2_U08

HI2_K05


Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość nauk pomocniczych historii.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do wykonywania edycji źródłowych materiałów archiwalnych. W toku zajęć student zostanie przygotowany do wykonywania krytycznej analizy źródeł (zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej).

Pełny opis:

W toku zajęć zostaną omówione zasady przygotowania edycji źródłowych materiałów archiwalnych. Wśród edycji źródłowych omawianych na zajęciach znajdą się edycje m.in. korespondencji, testamentów, katalogów ksiąg, inwentarzy gospodarczych, inwentarzy pałacowych, kronik, akta osobowych, instrukcji wychowawczych, dokumentów luźnych o różnej tematyce. W trakcie zajęć podejmowana będzie szczegółowa analiza poszczególnych źródeł (krytyka wewnętrzna i zewnętrzna) pod kątem zawartych w nich informacji, w celu przygotowania studenta do szczegółowego omówienia wybranego materiału źródłowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

HI2_W04 Posiada na poziomie operacyjnym pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o warsztacie naukowym historyka. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metodologii historii.

HI2_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawowe krytyczne sądy

HI2_U07 Posiada umiejętności formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętności prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach

HI2_U08 osiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, tak w języku polskim, jak i obcym

HI2_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym. Włącza się w działania ukazujące znaczenie kultury judeochrześcijańskiej i klasycznej w historii Europy

Przedmiotowe efekty uczenia się:

W1: student ma wiedzę na temat zasad przygotowania edycji wybranych źródeł historycznych

W2: student ma wiedzę z zakresu podstawowej literatury (m.in. słowniki, encyklopedie, opracowania) potrzebnej do przygotowania edycji źródeł historycznych

U1: student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej, do przygotowania edycji źródłowej różnych typów źródeł historycznych

U2: student potrafi samodzielnie wyszukiwać oraz odpowiednio dobrać literaturę potrzebną do przygotowania i szczegółowego omówienia edycji źródła historycznego.

K1: student ma świadomość i wykazuje odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego, a także rozumie rolę historyka w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

W1:

- na ocenę bardzo dobrą: student ma ugruntowaną wiedzę na temat zasad przygotowania edycji wybranych źródeł historycznych. Potrafi omówić zasady przygotowania edycji źródłowych różnych źródeł historycznych oraz wskazać przykłady edycji źródłowych.

- na ocenę dobrą: student ma dobrą wiedzę na temat zasad przygotowania edycji wybranych źródeł historycznych. Potrafi omówić zasady przygotowania większości edycji źródłowych wybranych źródeł historycznych i wskazać kilka przykładów.

- na ocenę dostateczną: student wykazuje się podstawową wiedzą na temat zasad przygotowania edycji wybranych źródeł historycznych. Potrafi omówić podstawowe zasady przygotowania edycji źródłowych wybranych źródeł historycznych i wskazać kilka przykładów edycji źródeł z pomocą wykładowcy.

W2:

- na ocenę bardzo dobrą: student ma szeroką wiedzę z zakresu podstawowej literatury (m.in. słowniki, encyklopedie, opracowania) potrzebnej do przygotowania edycji źródeł historycznych. Potrafi wskazywać publikacje i opracowania, które mogą być przydatne do ustalenia faktów lub wyjaśnienia pojęć występujących w tekście źródłowym.

na ocenę dobrą: student jest zorientowany w zakresie podstawowej literatury (m.in. słowniki, encyklopedie, opracowania) potrzebnych do przygotowania edycji źródeł historycznych. Potrafi wskazywać wybrane publikacje i opracowania, które mogą być przydatne do ustalenia faktów lub wyjaśnienia pojęć występujących w tekście źródłowym.

na ocenę dostateczną: student ma podstawową wiedzę z zakresu literatury (m.in. słowniki, encyklopedie, opracowania) potrzebnej do przygotowania edycji źródeł historycznych. Potrafi z pomocą nauczyciela wskazywać kilka publikacje i opracowania, które mogą być przydatne do ustalenia faktów lub wyjaśnienia pojęć występujących w tekście źródłowym.

U1:

- na ocenę bardzo dobrą: student potrafi samodzielnie wykorzystywać wiedzę z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej, do przygotowania edycji źródłowej różnych typów źródeł historycznych

- na ocenę dobrą: student potrafi w większości przypadków wykorzystywać wiedzę z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej, do przygotowania edycji źródłowej różnych typów źródeł historycznych

- na ocenę dostateczną: student potrafi w niewielkim stopniu wykorzystywać wiedzę z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej, do przygotowania edycji źródłowej różnych typów źródeł historycznych

U2:

- na ocenę bardzo dobrą: student potrafi samodzielnie wyszukiwać oraz odpowiednio dobrać literaturę potrzebną do przygotowania i szczegółowego omówienia edycji źródła historycznego.

- na ocenę dobrą: student potrafi w większości przypadków wyszukiwać oraz odpowiednio dobrać literaturę potrzebną do przygotowania i szczegółowego omówienia edycji źródła historycznego.

- na ocenę dostateczną: student potrafi wyszukiwać oraz odpowiednio dobrać podstawową literaturę potrzebną do przygotowania i szczegółowego omówienia edycji źródła historycznego.

K1:

- na ocenę bardzo dobrą: student ma świadomość i wykazuje odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego, a także rozumie rolę historyka w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat. Potrafi wymienić przykładowe działania popularyzujące źródła historyczne.

- na ocenę dobrą: student ma dobrą świadomość i wykazuje odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego, a także rozumie rolę historyka w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat

- na ocenę dostateczną: student dostrzega wybrane aspekty odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa aktowego, a także rozumie rolę historyka w procesie popularyzowania wiedzy na jego temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Makowski
Prowadzący grup: Tomasz Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Paduch
Prowadzący grup: Katarzyna Paduch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie punktów (3 ECTS):

1. Udział w zajęciach - 30 godz.

2. Przygotowanie do pracy na zajęcia – edycja źródła – 15 godz.

3. Przygotowanie do zaliczenia końcowego (test) -15 godz.

4. Przygotowanie edycji wybranego źródła – 25 godz.

5. Konsultacje - 5 godz.

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Paduch
Prowadzący grup: Katarzyna Paduch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie punktów (3 ECTS):

1. Udział w zajęciach - 30 godz.

2. Przygotowanie do pracy na zajęcia – edycja źródła – 20 godz..

3. Przygotowanie edycji wybranego źródła – 30 godz.

4. Konsultacje - 5 godz.

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Paduch
Prowadzący grup: Katarzyna Paduch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)