Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia średniowieczna powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-HŚP-w
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia średniowieczna powszechna
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_K03, K_K05

Skrócony opis:

Wykład z historii powszechnej średniowiecza obejmuje na płaszczyźnie chronologicznej okres pomiędzy panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego (IV w.) do zakończenia Wojny stuletniej oraz zdobycia Konstantynopola przez Turków osmańskich (XV w.).

Wykład jest skoncentrowany na kluczowych zagadnieniach historii politycznej oraz na przemianach społeczno-kulturowych zachodzących w obrębie cywilizacji europejskiej (rozumianej jako cywilizacja grecko-rzymska i post-rzymska) oraz w świecie śródziemnomorskim.

Obok wykładu w języku polskim przewidziane jest również wykorzystywanie języka angielskiego.

Pełny opis:

Pełny wykaz treści w odniesieniu do lektury podstawowej: podręcznika Romana Michałowskiego, Historia powszechna - średniowiecze, Warszawa 2012

SEMESTR LETNI

1.Europa barbarzyńska (roz 1, 17-22) i Cesarstwo Rzymskie IV-V wiek. System konstantyński (roz. 2, 23-27)

2.Powstanie państw barbarzyńskich na Zachodzie (roz. 3, 28-58)

3.Cesarstwo Wschodnie V-VI wiek (roz. 4, 59-65, lektura uzup. Ziółkowski)

4. Kościół na przełomie epok. Początki średniowiecza (roz. 5 66-74, roz. 7 83-88

5.Bizancjum VII-X w. (roz 11, 181-190, lektura uzup. Ostrogorski)

6. Powstanie i ekspansja islamu. Kalifat Umajjadów (roz. 6, 75-82)

7. Europa karolińska (roz. 1 cz. 2, s. 91-117)

8. Feudalizm, wieś miasto, monastycyzm i religijność (roz. 2, 4, 5 z cz. 2)

9. Europa Ottońska

10. Roz. 6, 7, 8 (Wyspy Brytyjskie i Skandynawia)

11. Bałkany, Słowianie, Abbasydzi

SEMESTR ZIMOWY

1. Cesarstwo w czasach dynastii Salickiej, spór Henryka IV z Grzegorzem VII

Część 3, rozdział 1 Reforma gregoriańska

Część 3, rozdział 10.1. Niemcy. Dynastia salicka

2. Monarchia Kapetyngów do Filipa IV

Część 3, rozdział 12 Francja

3. Cesarstwo za panowania dynastii Staufów

Część 3., rozdział 10.2. arystokracja niemiecka w XI-XII w. 10.3. dynastia Staufów

4. Ruchy religijne w średniowieczu

Czesc 3, roz. 1 reforma gregoriańska, 2 monastycyzm kanonikat regularny i 4 eschatologia i heterodoksja

czesc 4, roz. 10 życie religinne i 11 herezje

5. Wyspy Brytyjskie w czasach najazdów skandynawskich i podboju normańskiego, dynastia Plantagenetów

część 2, roz. 7 Wyspy Brytyjskie 8 Skandynawia doby wikingów

część 3, roz. 13 Anglia

6. Geneza ruchu krucjatowego, pierwsza wyprawa krzyżowa oraz dzieje państw łacińskich na Wschodzie

Część 3, roz. 6 krucjaty

7. Wojna stuletnia. Anglia i Francja w XIV i XV stuleciu

Część 4, roz. 3 Francja, 4 Anglia

8. Bliski Wschód i Bizancjum VIII-XV w. Upadek Konstantynopola i imperium osmańskie

Część 2, roz 12 Świat muzułmański za panowania Abbasydów

Część 3, roz. 15 Bizancjum

Cześć 4, roz. 13 Powstanie imperium osmańskiego

9. Święte Cesarstwo Rzymskie w XIII i 1. poł. XIV w., Cesarstwo Luksemburgów

Część 4, roz 6 Niemcy

10. Kultura

Czesc 3, roz 8 kultura pełnego średniowiecza

Czesc 4, roz 12 Kultura intelektualna. Ciekawość świata

11. Gospodarka i struktury władzy

Część 3, roz. 9 Gospodarka w pełnym średniowieczu

Czesc 4 roz 1 Gospodarka w późnym średniowieczu i 2 Struktury władzy w późnym średniowieczu

12. Europa środkowa

Część 3, roz. 14 Europa środkowa i wschodnia

Czesc 4, roz. 8 Europa północna, środkowa i wschodnia

13. Papiestwo

Czesc 3, roz 7 Papiestwo w 12-13 w.

Czesc 4 roz 9 Papiestwo)

Literatura:

Podstawą jest podręcznik Romana Michałowskiego, Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012.

Lektury uzupełniające:

Hallam E., Everard J., Francja w czasach Kapetyngów, Warszawa 2008.

Asbridge T., Krucjaty - wojna o Ziemię Świętą, 2015.

Bartlett R. Tworzenie Europy (wiele wydań)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K_W05 Zna najważniejszą faktografię historii powszechnej oraz historii Polski w poszczególnych epokach. Zna historię Mazowsza i Prus. Zna historię Kościoła Katolickiego oraz innych Kościołów ortodoksyjnych i reformowanych. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu historii wojskowości. Zależnie od specjalności posiada podstawową wiedzę z zakresu historii muzyki, historii literatury wczesnochrześcijańskiej greckiej i łacińskiej, oraz orientalnych, historii cywilizacji śródziemnomorskiej

K_W06 Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym i religijnym i kulturowym

K_W08 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii z uwzględnieniem historii Mazowsza, historii wojskowości, historii Kościoła, oraz – zależnie od specjalności - historii cywilizacji śródziemnomorskiej i muzykologii

K_W09 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury (źródła historyczne, dzieła literackie, muzyczne) właściwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie historii, z uwzględnieniem specyfiki specjalności

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U02 Potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych. Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii i jej studiowanej specjalności, z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

K_U05 Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

K_U08 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień ogólnych i szczegółowych

K_K03 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie realizacji misji historyka w społeczeństwie. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i społecznych

K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym: historii powszechnej i Polski, historii regionu Mazowsza. Ma świadomość znaczenia i roli Kościoła w procesie historycznym i jego miejsce w kształtowaniu wspólnych korzeni kultury europejskiej. Rozumie znaczenie kultury judeochrześcijańskiej i klasycznej w historii Europy

Uzasadnienie punktów ECTS:

I sem:

30 uczestnictwo w zajęciach

30 przygotowanie do zaliczenia semestralnego

II sem.:

30 uczestnictwo w zajęciach

30 przygotowanie do egzaminu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin odbywa się w formie ustnej. Oceniany jest stopień opanowania materiału z zakresu wykładu, znajomość faktografii, terminologii, umiejętność wskazywania współzależności między zjawiskami historycznymi, umiejętność interpretowania faktów na różnych płaszczyznach, a także kultura osobista i płynność i jasność wypowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje dzieje monarchii zachodniofrankijskiej, wschodniofrankijskiej od traktatu w Verdun (843) oraz Wysp Brytyjskich do początku XV w., a także dzieje wypraw krzyżowych do Palestyny, dzieje państw łacińskich na Bliskim Wschodzie i Cesarstwa Bizantyńskiego.

Pełny opis:

1. Monarchia Kapetyngów do Filipa IV

Tytuł królewski w rękach Kapetyngów - geneza

Pozycja monarchów kapetyńskich w XI w.

Monarchia Kapetyngów wobec Wilhelma Zdobywcy

Przełomowość wieku XII - wzrost potęgi Kapetyngów

Filip II August i bitwa pod Bouvines

Ludwik IX - koncepcja władzy i projekty polityczne

Filip IV - reformy wewnętrzne i polityka zagraniczna

2. Cesarstwo za panowania dynastii Staufów

Konflikt z papiestwem w XII w.

Zakres władzy i ekspansja terytorialna

Polityka Fryderyka Barbarossy

Fryderyk II - koncepcja władzy cesarskiej

3. Wyspy Brytyjskie w czasach najazdów skandynawskich i podboju normańskiego

4. Geneza ruchu krucjatowego, pierwsza wyprawa krzyżowa oraz dzieje państw łacińskich na Wschodzie

5. Cesarstwo Bizantyńskie za panowania Komnenów. IV wyprawa krzyżowa

6. Wojna stuletnia

Przyczyny dynastyczne, społeczne, polityczne i ekonomiczne

Kolejne etapy wojny

Europa zachodnia po zakończeniu Wojny Stuletniej

7. Początki i ekspansja islamu. Bliski Wschód VIII-XV w. Upadek Konstantynopola

8. Święte Cesarstwo Rzymskie w XIII i 1. poł. XIV w

Cesarstwo Luksemburgów

Literatura:

Przede wszystkim podręcznik:

Michałowski R., Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012.

oraz jako lektury uzupełniające:

Althoff G., Ottonowie. Władza królewska bez państwa, Warszawa 2009.

Hallam E., Everard J., Francja w czasach Kapetyngów, Warszawa 2008.

Asbridge T., Krucjaty - wojna o Ziemię Świętą, 2015.

Strzelczyk J., Otton III, Wrocław 2009.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii powszechnej średniowiecza na poziomie maturalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład z historii powszechnej średniowiecza obejmuje na płaszczyźnie chronologicznej okres pomiędzy panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego (IV w.) do zakończenia Wojny stuletniej oraz zdobycia Konstantynopola przez Turków osmańskich (XV w.).

Wykład jest skoncentrowany na kluczowych zagadnieniach historii politycznej oraz na przemianach społeczno-kulturowych zachodzących w obrębie cywilizacji europejskiej (rozumianej jako cywilizacja grecko-rzymska i post-rzymska) oraz w świecie śródziemnomorskim.

Pełny opis:

1.Euzebiusz z Cezarei. Teologia polityczna Konstantyna Wielkiego

2.Cesarstwo wschodniorzymskie – Justynian Wielki

3.Chrystianizacja Germanów. Królestwa barbarzyńskie na Zachodzie

4.Monarchia Franków za Merowingów

5.Narodziny i ekspansja islamu – kalifat Umajjadów

6.Bizancjum VII-X w.

7.Wikingowie i Skandynawia

8.Karol Wielki i odnowienie cesarstwa na Zachodzie

9.Ludwik Pobożny i dalsze dzieje monarchii karolińskiej

10.Monarchia wschodniofrankijska – do Ottona I

11.Monarchia zachodniofrankijska

12.Otton II oraz Otton III i jego koncepcja cesarstwa

13.Monarchia Kanuta Wielkiego

14.Papież Grzegorz VII i reforma kościelna

15.Świat arabski do najazdu tureckiego. Sunnizm i szyizm

Literatura:

Roman Michałowski, Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012. (Część 1.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ects - 30 godzin - obecność na zajęciach

1 ects - 30 godzin - samodzielne przyswajanie wiedzy, przygotowanie do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje dzieje monarchii zachodniofrankijskiej, wschodniofrankijskiej od traktatu w Verdun (843) oraz Wysp Brytyjskich do początku XV w., a także dzieje wypraw krzyżowych do Palestyny, dzieje państw łacińskich na Bliskim Wschodzie i Cesarstwa Bizantyńskiego.

Pełny opis:

1. Monarchia Kapetyngów do Filipa IV

Tytuł królewski w rękach Kapetyngów - geneza

Pozycja monarchów kapetyńskich w XI w.

Monarchia Kapetyngów wobec Wilhelma Zdobywcy

Przełomowość wieku XII - wzrost potęgi Kapetyngów

Filip II August i bitwa pod Bouvines

Ludwik IX - koncepcja władzy i projekty polityczne

Filip IV - reformy wewnętrzne i polityka zagraniczna

2. Cesarstwo za panowania dynastii Staufów

Konflikt z papiestwem w XII w.

Zakres władzy i ekspansja terytorialna

Polityka Fryderyka Barbarossy

Fryderyk II - koncepcja władzy cesarskiej

3. Wyspy Brytyjskie w czasach najazdów skandynawskich i podboju normańskiego

4. Geneza ruchu krucjatowego, pierwsza wyprawa krzyżowa oraz dzieje państw łacińskich na Wschodzie

5. Cesarstwo Bizantyńskie za panowania Komnenów. IV wyprawa krzyżowa

6. Wojna stuletnia

Przyczyny dynastyczne, społeczne, polityczne i ekonomiczne

Kolejne etapy wojny

Europa zachodnia po zakończeniu Wojny Stuletniej

7. Początki i ekspansja islamu. Bliski Wschód VIII-XV w. Upadek Konstantynopola

8. Święte Cesarstwo Rzymskie w XIII i 1. poł. XIV w

Cesarstwo Luksemburgów

Literatura:

Przede wszystkim podręcznik:

Michałowski R., Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012.

oraz jako lektury uzupełniające:

Hallam E., Everard J., Francja w czasach Kapetyngów, Warszawa 2008.

Asbridge T., Krucjaty - wojna o Ziemię Świętą, 2015.

Bartlett R. Tworzenie Europy (wiele wydań)

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii powszechnej średniowiecza na poziomie maturalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS:

30 godzin - obecność i aktywność na zajęciach

30 godzin - regularne przyswajanie wiedzy i przygotowanie do egzaminuTyp przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład z historii powszechnej średniowiecza obejmuje na płaszczyźnie chronologicznej okres pomiędzy panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego (IV w.) do zakończenia Wojny stuletniej oraz zdobycia Konstantynopola przez Turków osmańskich (XV w.).

Wykład jest skoncentrowany na kluczowych zagadnieniach historii politycznej oraz na przemianach społeczno-kulturowych zachodzących w obrębie cywilizacji europejskiej (rozumianej jako cywilizacja grecko-rzymska i post-rzymska) oraz w świecie śródziemnomorskim.

Pełny opis:

1.Euzebiusz z Cezarei. Teologia polityczna Konstantyna Wielkiego

2.Cesarstwo wschodniorzymskie – Justynian Wielki

3.Chrystianizacja Germanów. Królestwa barbarzyńskie na Zachodzie

4.Monarchia Franków za Merowingów

5.Narodziny i ekspansja islamu – kalifat Umajjadów

6.Bizancjum VII-X w.

7.Wikingowie i Skandynawia

8.Karol Wielki i odnowienie cesarstwa na Zachodzie

9.Ludwik Pobożny i dalsze dzieje monarchii karolińskiej

10.Monarchia wschodniofrankijska – do Ottona I

11.Monarchia zachodniofrankijska

12.Otton II oraz Otton III i jego koncepcja cesarstwa

13.Monarchia Kanuta Wielkiego

14.Papież Grzegorz VII i reforma kościelna

15.Świat arabski do najazdu tureckiego. Sunnizm i szyizm

Literatura:

Roman Michałowski, Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012. (Część 1.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ects - 30 godzin - obecność na zajęciach

1 ects - 30 godzin - samodzielne przyswajanie wiedzy, przygotowanie do egzaminu

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Wykład obejmuje dzieje monarchii zachodniofrankijskiej, wschodniofrankijskiej od traktatu w Verdun (843) oraz Wysp Brytyjskich do początku XV w., a także dzieje wypraw krzyżowych do Palestyny, dzieje państw łacińskich na Bliskim Wschodzie i Cesarstwa Bizantyńskiego.

Pełny opis:

1. Cesarstwo w czasach dynastii Salickiej, spór Henryka IV z Grzegorzem VII (2)

2. Monarchia Kapetyngów do Filipa IV (3)

Tytuł królewski w rękach Kapetyngów - geneza

Pozycja monarchów kapetyńskich w XI w.

Monarchia Kapetyngów wobec Wilhelma Zdobywcy

Przełomowość wieku XII - wzrost potęgi Kapetyngów

Filip II August i bitwa pod Bouvines

Ludwik IX - koncepcja władzy i projekty polityczne

Filip IV - reformy wewnętrzne i polityka zagraniczna

3. Cesarstwo za panowania dynastii Staufów (2)

Konflikt z papiestwem w XII w.

Zakres władzy i ekspansja terytorialna

Polityka Fryderyka Barbarossy

Fryderyk II - koncepcja władzy cesarskiej

4. Ruchy religijne w średniowieczu

5. Wyspy Brytyjskie w czasach najazdów skandynawskich i podboju normańskiego

6. Geneza ruchu krucjatowego, pierwsza wyprawa krzyżowa oraz dzieje państw łacińskich na Wschodzie (2)

7. Cesarstwo Bizantyńskie za panowania Komnenów. IV wyprawa krzyżowa

8. Wojna stuletnia

Przyczyny dynastyczne, społeczne, polityczne i ekonomiczne

Kolejne etapy wojny

Europa zachodnia po zakończeniu Wojny Stuletniej

9. Początki i ekspansja islamu. Bliski Wschód VIII-XV w. Upadek Konstantynopola

10. Święte Cesarstwo Rzymskie w XIII i 1. poł. XIV w

Cesarstwo Luksemburgów

Literatura:

Przede wszystkim podręcznik:

Michałowski R., Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012.

oraz jako lektury uzupełniające:

Hallam E., Everard J., Francja w czasach Kapetyngów, Warszawa 2008.

Asbridge T., Krucjaty - wojna o Ziemię Świętą, 2015.

Bartlett R. Tworzenie Europy (wiele wydań)

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii powszechnej średniowiecza na poziomie maturalnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS:

30 godzin - obecność i aktywność na zajęciach

30 godzin - regularne przyswajanie wiedzy i przygotowanie do egzaminuTyp przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Wykład z historii powszechnej średniowiecza obejmuje na płaszczyźnie chronologicznej okres pomiędzy panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego (IV w.) do zakończenia Wojny stuletniej oraz zdobycia Konstantynopola przez Turków osmańskich (XV w.).

Wykład jest skoncentrowany na kluczowych zagadnieniach historii politycznej oraz na przemianach społeczno-kulturowych zachodzących w obrębie cywilizacji europejskiej (rozumianej jako cywilizacja grecko-rzymska i post-rzymska) oraz w świecie śródziemnomorskim.

Pełny opis:

SEMESTR LETNI

1.Europa barbarzyńska (roz 1, 17-22) i Cesarstwo Rzymskie IV-V wiek. System konstantyński (roz. 2, 23-27)

2.Powstanie państw barbarzyńskich na Zachodzie (roz. 3, 28-58) (2 wykłady)

3.Cesarstwo Wschodnie V-VI wiek (roz. 4, 59-65, lektura uzup. Ziółkowski)

4. Kościół na przełomie epok. Początki średniowiecza (roz. 5 66-74, roz. 7 83-88

5.Bizancjum VII-X w. (roz 11, 181-190, lektura uzup. Ostrogorski) (2 wykłady)

6. Powstanie i ekspansja islamu. Kalifat Umajjadów (roz. 6, 75-82)

7. Europa karolińska (roz. 1 cz. 2, s. 91-117) (2 wykłady)

8. Feudalizm, wieś miasto, monastycyzm i religijność (roz. 2, 4, 5 z cz. 2)

9. Europa Ottońska (2 wykłady)

10. Roz. 6, 7, 8 (Wyspy Brytyjskie i Skandynawia)

11. Bałkany, Słowianie, Abbasydzi

Literatura:

Roman Michałowski, Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012. (Część 1.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dźwigała
Prowadzący grup: Bartłomiej Dźwigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)