Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Medieval Europe

General data

Course ID: WNHS-HI-HŚP-w
Erasmus code / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Medieval Europe
Name in Polish: Historia średniowieczna powszechna
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Wykład z historii powszechnej średniowiecza obejmuje na płaszczyźnie chronologicznej okres pomiędzy panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego (IV w.) do zakończenia Wojny stuletniej oraz zdobycia Konstantynopola przez Turków osmańskich (XV w.).

Wykład jest skoncentrowany na kluczowych zagadnieniach historii politycznej oraz na przemianach społeczno-kulturowych zachodzących w obrębie cywilizacji europejskiej (rozumianej jako cywilizacja grecko-rzymska i post-rzymska) oraz w świecie śródziemnomorskim.

Obok wykładu w języku polskim przewidziane jest również wykorzystywanie języka angielskiego.

Full description: (in Polish)

Pełny wykaz treści w odniesieniu do lektury podstawowej: podręcznika Romana Michałowskiego, Historia powszechna - średniowiecze, Warszawa 2012

SEMESTR LETNI

1.Europa barbarzyńska (roz 1, 17-22) i Cesarstwo Rzymskie IV-V wiek. System konstantyński (roz. 2, 23-27)

2.Powstanie państw barbarzyńskich na Zachodzie (roz. 3, 28-58)

3.Cesarstwo Wschodnie V-VI wiek (roz. 4, 59-65, lektura uzup. Ziółkowski)

4. Kościół na przełomie epok. Początki średniowiecza (roz. 5 66-74, roz. 7 83-88

5.Bizancjum VII-X w. (roz 11, 181-190, lektura uzup. Ostrogorski)

6. Powstanie i ekspansja islamu. Kalifat Umajjadów (roz. 6, 75-82)

7. Europa karolińska (roz. 1 cz. 2, s. 91-117)

8. Feudalizm, wieś miasto, monastycyzm i religijność (roz. 2, 4, 5 z cz. 2)

9. Europa Ottońska

10. Roz. 6, 7, 8 (Wyspy Brytyjskie i Skandynawia)

11. Bałkany, Słowianie, Abbasydzi

SEMESTR ZIMOWY

1. Cesarstwo w czasach dynastii Salickiej, spór Henryka IV z Grzegorzem VII

Część 3, rozdział 1 Reforma gregoriańska

Część 3, rozdział 10.1. Niemcy. Dynastia salicka

2. Monarchia Kapetyngów do Filipa IV

Część 3, rozdział 12 Francja

3. Cesarstwo za panowania dynastii Staufów

Część 3., rozdział 10.2. arystokracja niemiecka w XI-XII w. 10.3. dynastia Staufów

4. Ruchy religijne w średniowieczu

Czesc 3, roz. 1 reforma gregoriańska, 2 monastycyzm kanonikat regularny i 4 eschatologia i heterodoksja

czesc 4, roz. 10 życie religinne i 11 herezje

5. Wyspy Brytyjskie w czasach najazdów skandynawskich i podboju normańskiego, dynastia Plantagenetów

część 2, roz. 7 Wyspy Brytyjskie 8 Skandynawia doby wikingów

część 3, roz. 13 Anglia

6. Geneza ruchu krucjatowego, pierwsza wyprawa krzyżowa oraz dzieje państw łacińskich na Wschodzie

Część 3, roz. 6 krucjaty

7. Wojna stuletnia. Anglia i Francja w XIV i XV stuleciu

Część 4, roz. 3 Francja, 4 Anglia

8. Bliski Wschód i Bizancjum VIII-XV w. Upadek Konstantynopola i imperium osmańskie

Część 2, roz 12 Świat muzułmański za panowania Abbasydów

Część 3, roz. 15 Bizancjum

Cześć 4, roz. 13 Powstanie imperium osmańskiego

9. Święte Cesarstwo Rzymskie w XIII i 1. poł. XIV w., Cesarstwo Luksemburgów

Część 4, roz 6 Niemcy

10. Kultura

Czesc 3, roz 8 kultura pełnego średniowiecza

Czesc 4, roz 12 Kultura intelektualna. Ciekawość świata

11. Gospodarka i struktury władzy

Część 3, roz. 9 Gospodarka w pełnym średniowieczu

Czesc 4 roz 1 Gospodarka w późnym średniowieczu i 2 Struktury władzy w późnym średniowieczu

12. Europa środkowa

Część 3, roz. 14 Europa środkowa i wschodnia

Czesc 4, roz. 8 Europa północna, środkowa i wschodnia

13. Papiestwo

Czesc 3, roz 7 Papiestwo w 12-13 w.

Czesc 4 roz 9 Papiestwo)

Bibliography: (in Polish)

Podstawą jest podręcznik Romana Michałowskiego, Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012.

Lektury uzupełniające:

Hallam E., Everard J., Francja w czasach Kapetyngów, Warszawa 2008.

Asbridge T., Krucjaty - wojna o Ziemię Świętą, 2015.

Bartlett R. Tworzenie Europy (wiele wydań)

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

K_W05 Zna najważniejszą faktografię historii powszechnej oraz historii Polski w poszczególnych epokach. Zna historię Mazowsza i Prus. Zna historię Kościoła Katolickiego oraz innych Kościołów ortodoksyjnych i reformowanych. Dysponuje podstawową wiedzą z zakresu historii wojskowości. Zależnie od specjalności posiada podstawową wiedzę z zakresu historii muzyki, historii literatury wczesnochrześcijańskiej greckiej i łacińskiej, oraz orientalnych, historii cywilizacji śródziemnomorskiej

K_W06 Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym i religijnym i kulturowym

K_W08 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii z uwzględnieniem historii Mazowsza, historii wojskowości, historii Kościoła, oraz – zależnie od specjalności - historii cywilizacji śródziemnomorskiej i muzykologii

K_W09 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury (źródła historyczne, dzieła literackie, muzyczne) właściwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie historii, z uwzględnieniem specyfiki specjalności

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U02 Potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych. Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii i jej studiowanej specjalności, z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

K_U05 Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

K_U08 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień ogólnych i szczegółowych

K_K03 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie realizacji misji historyka w społeczeństwie. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i społecznych

K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym: historii powszechnej i Polski, historii regionu Mazowsza. Ma świadomość znaczenia i roli Kościoła w procesie historycznym i jego miejsce w kształtowaniu wspólnych korzeni kultury europejskiej. Rozumie znaczenie kultury judeochrześcijańskiej i klasycznej w historii Europy

Uzasadnienie punktów ECTS:

I sem:

30 uczestnictwo w zajęciach

30 przygotowanie do zaliczenia semestralnego

II sem.:

30 uczestnictwo w zajęciach

30 przygotowanie do egzaminu

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin odbywa się w formie ustnej. Oceniany jest stopień opanowania materiału z zakresu wykładu, znajomość faktografii, terminologii, umiejętność wskazywania współzależności między zjawiskami historycznymi, umiejętność interpretowania faktów na różnych płaszczyznach, a także kultura osobista i płynność i jasność wypowiedzi.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Bartłomiej Dźwigała
Group instructors: Bartłomiej Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje dzieje monarchii zachodniofrankijskiej, wschodniofrankijskiej od traktatu w Verdun (843) oraz Wysp Brytyjskich do początku XV w., a także dzieje wypraw krzyżowych do Palestyny, dzieje państw łacińskich na Bliskim Wschodzie i Cesarstwa Bizantyńskiego.

Full description: (in Polish)

1. Monarchia Kapetyngów do Filipa IV

Tytuł królewski w rękach Kapetyngów - geneza

Pozycja monarchów kapetyńskich w XI w.

Monarchia Kapetyngów wobec Wilhelma Zdobywcy

Przełomowość wieku XII - wzrost potęgi Kapetyngów

Filip II August i bitwa pod Bouvines

Ludwik IX - koncepcja władzy i projekty polityczne

Filip IV - reformy wewnętrzne i polityka zagraniczna

2. Cesarstwo za panowania dynastii Staufów

Konflikt z papiestwem w XII w.

Zakres władzy i ekspansja terytorialna

Polityka Fryderyka Barbarossy

Fryderyk II - koncepcja władzy cesarskiej

3. Wyspy Brytyjskie w czasach najazdów skandynawskich i podboju normańskiego

4. Geneza ruchu krucjatowego, pierwsza wyprawa krzyżowa oraz dzieje państw łacińskich na Wschodzie

5. Cesarstwo Bizantyńskie za panowania Komnenów. IV wyprawa krzyżowa

6. Wojna stuletnia

Przyczyny dynastyczne, społeczne, polityczne i ekonomiczne

Kolejne etapy wojny

Europa zachodnia po zakończeniu Wojny Stuletniej

7. Początki i ekspansja islamu. Bliski Wschód VIII-XV w. Upadek Konstantynopola

8. Święte Cesarstwo Rzymskie w XIII i 1. poł. XIV w

Cesarstwo Luksemburgów

Bibliography: (in Polish)

Przede wszystkim podręcznik:

Michałowski R., Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012.

oraz jako lektury uzupełniające:

Althoff G., Ottonowie. Władza królewska bez państwa, Warszawa 2009.

Hallam E., Everard J., Francja w czasach Kapetyngów, Warszawa 2008.

Asbridge T., Krucjaty - wojna o Ziemię Świętą, 2015.

Strzelczyk J., Otton III, Wrocław 2009.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z zakresu historii powszechnej średniowiecza na poziomie maturalnym.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Bartłomiej Dźwigała
Group instructors: Bartłomiej Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład z historii powszechnej średniowiecza obejmuje na płaszczyźnie chronologicznej okres pomiędzy panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego (IV w.) do zakończenia Wojny stuletniej oraz zdobycia Konstantynopola przez Turków osmańskich (XV w.).

Wykład jest skoncentrowany na kluczowych zagadnieniach historii politycznej oraz na przemianach społeczno-kulturowych zachodzących w obrębie cywilizacji europejskiej (rozumianej jako cywilizacja grecko-rzymska i post-rzymska) oraz w świecie śródziemnomorskim.

Full description: (in Polish)

1.Euzebiusz z Cezarei. Teologia polityczna Konstantyna Wielkiego

2.Cesarstwo wschodniorzymskie – Justynian Wielki

3.Chrystianizacja Germanów. Królestwa barbarzyńskie na Zachodzie

4.Monarchia Franków za Merowingów

5.Narodziny i ekspansja islamu – kalifat Umajjadów

6.Bizancjum VII-X w.

7.Wikingowie i Skandynawia

8.Karol Wielki i odnowienie cesarstwa na Zachodzie

9.Ludwik Pobożny i dalsze dzieje monarchii karolińskiej

10.Monarchia wschodniofrankijska – do Ottona I

11.Monarchia zachodniofrankijska

12.Otton II oraz Otton III i jego koncepcja cesarstwa

13.Monarchia Kanuta Wielkiego

14.Papież Grzegorz VII i reforma kościelna

15.Świat arabski do najazdu tureckiego. Sunnizm i szyizm

Bibliography: (in Polish)

Roman Michałowski, Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012. (Część 1.)

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Bartłomiej Dźwigała
Group instructors: Bartłomiej Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 ects - 30 godzin - obecność na zajęciach

1 ects - 30 godzin - samodzielne przyswajanie wiedzy, przygotowanie do egzaminu

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje dzieje monarchii zachodniofrankijskiej, wschodniofrankijskiej od traktatu w Verdun (843) oraz Wysp Brytyjskich do początku XV w., a także dzieje wypraw krzyżowych do Palestyny, dzieje państw łacińskich na Bliskim Wschodzie i Cesarstwa Bizantyńskiego.

Full description: (in Polish)

1. Monarchia Kapetyngów do Filipa IV

Tytuł królewski w rękach Kapetyngów - geneza

Pozycja monarchów kapetyńskich w XI w.

Monarchia Kapetyngów wobec Wilhelma Zdobywcy

Przełomowość wieku XII - wzrost potęgi Kapetyngów

Filip II August i bitwa pod Bouvines

Ludwik IX - koncepcja władzy i projekty polityczne

Filip IV - reformy wewnętrzne i polityka zagraniczna

2. Cesarstwo za panowania dynastii Staufów

Konflikt z papiestwem w XII w.

Zakres władzy i ekspansja terytorialna

Polityka Fryderyka Barbarossy

Fryderyk II - koncepcja władzy cesarskiej

3. Wyspy Brytyjskie w czasach najazdów skandynawskich i podboju normańskiego

4. Geneza ruchu krucjatowego, pierwsza wyprawa krzyżowa oraz dzieje państw łacińskich na Wschodzie

5. Cesarstwo Bizantyńskie za panowania Komnenów. IV wyprawa krzyżowa

6. Wojna stuletnia

Przyczyny dynastyczne, społeczne, polityczne i ekonomiczne

Kolejne etapy wojny

Europa zachodnia po zakończeniu Wojny Stuletniej

7. Początki i ekspansja islamu. Bliski Wschód VIII-XV w. Upadek Konstantynopola

8. Święte Cesarstwo Rzymskie w XIII i 1. poł. XIV w

Cesarstwo Luksemburgów

Bibliography: (in Polish)

Przede wszystkim podręcznik:

Michałowski R., Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012.

oraz jako lektury uzupełniające:

Hallam E., Everard J., Francja w czasach Kapetyngów, Warszawa 2008.

Asbridge T., Krucjaty - wojna o Ziemię Świętą, 2015.

Bartlett R. Tworzenie Europy (wiele wydań)

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z zakresu historii powszechnej średniowiecza na poziomie maturalnym.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Bartłomiej Dźwigała
Group instructors: Bartłomiej Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS:

30 godzin - obecność i aktywność na zajęciach

30 godzin - regularne przyswajanie wiedzy i przygotowanie do egzaminuType of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład z historii powszechnej średniowiecza obejmuje na płaszczyźnie chronologicznej okres pomiędzy panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego (IV w.) do zakończenia Wojny stuletniej oraz zdobycia Konstantynopola przez Turków osmańskich (XV w.).

Wykład jest skoncentrowany na kluczowych zagadnieniach historii politycznej oraz na przemianach społeczno-kulturowych zachodzących w obrębie cywilizacji europejskiej (rozumianej jako cywilizacja grecko-rzymska i post-rzymska) oraz w świecie śródziemnomorskim.

Full description: (in Polish)

1.Euzebiusz z Cezarei. Teologia polityczna Konstantyna Wielkiego

2.Cesarstwo wschodniorzymskie – Justynian Wielki

3.Chrystianizacja Germanów. Królestwa barbarzyńskie na Zachodzie

4.Monarchia Franków za Merowingów

5.Narodziny i ekspansja islamu – kalifat Umajjadów

6.Bizancjum VII-X w.

7.Wikingowie i Skandynawia

8.Karol Wielki i odnowienie cesarstwa na Zachodzie

9.Ludwik Pobożny i dalsze dzieje monarchii karolińskiej

10.Monarchia wschodniofrankijska – do Ottona I

11.Monarchia zachodniofrankijska

12.Otton II oraz Otton III i jego koncepcja cesarstwa

13.Monarchia Kanuta Wielkiego

14.Papież Grzegorz VII i reforma kościelna

15.Świat arabski do najazdu tureckiego. Sunnizm i szyizm

Bibliography: (in Polish)

Roman Michałowski, Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012. (Część 1.)

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 35 places more information
Coordinators: Bartłomiej Dźwigała
Group instructors: Bartłomiej Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1 ects - 30 godzin - obecność na zajęciach

1 ects - 30 godzin - samodzielne przyswajanie wiedzy, przygotowanie do egzaminu

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje dzieje monarchii zachodniofrankijskiej, wschodniofrankijskiej od traktatu w Verdun (843) oraz Wysp Brytyjskich do początku XV w., a także dzieje wypraw krzyżowych do Palestyny, dzieje państw łacińskich na Bliskim Wschodzie i Cesarstwa Bizantyńskiego.

Full description: (in Polish)

1. Cesarstwo w czasach dynastii Salickiej, spór Henryka IV z Grzegorzem VII (2)

2. Monarchia Kapetyngów do Filipa IV (3)

Tytuł królewski w rękach Kapetyngów - geneza

Pozycja monarchów kapetyńskich w XI w.

Monarchia Kapetyngów wobec Wilhelma Zdobywcy

Przełomowość wieku XII - wzrost potęgi Kapetyngów

Filip II August i bitwa pod Bouvines

Ludwik IX - koncepcja władzy i projekty polityczne

Filip IV - reformy wewnętrzne i polityka zagraniczna

3. Cesarstwo za panowania dynastii Staufów (2)

Konflikt z papiestwem w XII w.

Zakres władzy i ekspansja terytorialna

Polityka Fryderyka Barbarossy

Fryderyk II - koncepcja władzy cesarskiej

4. Ruchy religijne w średniowieczu

5. Wyspy Brytyjskie w czasach najazdów skandynawskich i podboju normańskiego

6. Geneza ruchu krucjatowego, pierwsza wyprawa krzyżowa oraz dzieje państw łacińskich na Wschodzie (2)

7. Cesarstwo Bizantyńskie za panowania Komnenów. IV wyprawa krzyżowa

8. Wojna stuletnia

Przyczyny dynastyczne, społeczne, polityczne i ekonomiczne

Kolejne etapy wojny

Europa zachodnia po zakończeniu Wojny Stuletniej

9. Początki i ekspansja islamu. Bliski Wschód VIII-XV w. Upadek Konstantynopola

10. Święte Cesarstwo Rzymskie w XIII i 1. poł. XIV w

Cesarstwo Luksemburgów

Bibliography: (in Polish)

Przede wszystkim podręcznik:

Michałowski R., Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012.

oraz jako lektury uzupełniające:

Hallam E., Everard J., Francja w czasach Kapetyngów, Warszawa 2008.

Asbridge T., Krucjaty - wojna o Ziemię Świętą, 2015.

Bartlett R. Tworzenie Europy (wiele wydań)

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wiedza z zakresu historii powszechnej średniowiecza na poziomie maturalnym.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Bartłomiej Dźwigała
Group instructors: Bartłomiej Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS:

30 godzin - obecność i aktywność na zajęciach

30 godzin - regularne przyswajanie wiedzy i przygotowanie do egzaminuType of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Short description: (in Polish)

Wykład z historii powszechnej średniowiecza obejmuje na płaszczyźnie chronologicznej okres pomiędzy panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego (IV w.) do zakończenia Wojny stuletniej oraz zdobycia Konstantynopola przez Turków osmańskich (XV w.).

Wykład jest skoncentrowany na kluczowych zagadnieniach historii politycznej oraz na przemianach społeczno-kulturowych zachodzących w obrębie cywilizacji europejskiej (rozumianej jako cywilizacja grecko-rzymska i post-rzymska) oraz w świecie śródziemnomorskim.

Full description: (in Polish)

SEMESTR LETNI

1.Europa barbarzyńska (roz 1, 17-22) i Cesarstwo Rzymskie IV-V wiek. System konstantyński (roz. 2, 23-27)

2.Powstanie państw barbarzyńskich na Zachodzie (roz. 3, 28-58) (2 wykłady)

3.Cesarstwo Wschodnie V-VI wiek (roz. 4, 59-65, lektura uzup. Ziółkowski)

4. Kościół na przełomie epok. Początki średniowiecza (roz. 5 66-74, roz. 7 83-88

5.Bizancjum VII-X w. (roz 11, 181-190, lektura uzup. Ostrogorski) (2 wykłady)

6. Powstanie i ekspansja islamu. Kalifat Umajjadów (roz. 6, 75-82)

7. Europa karolińska (roz. 1 cz. 2, s. 91-117) (2 wykłady)

8. Feudalizm, wieś miasto, monastycyzm i religijność (roz. 2, 4, 5 z cz. 2)

9. Europa Ottońska (2 wykłady)

10. Roz. 6, 7, 8 (Wyspy Brytyjskie i Skandynawia)

11. Bałkany, Słowianie, Abbasydzi

Bibliography: (in Polish)

Roman Michałowski, Historia powszechna średniowiecze, Warszawa 2012. (Część 1.)

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Dźwigała
Group instructors: Bartłomiej Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Dźwigała
Group instructors: Bartłomiej Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)