Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Medieval Europe - workshops

General data

Course ID: WNHS-HI-HŚP.
Erasmus code / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Medieval Europe - workshops
Name in Polish: Historia średniowieczna powszechna-ćwiczenia
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z głównymi nurtami historiografii w dziedzinie średniowiecza europejskiego, a także z wybranymi kluczowymi tekstami źródłowymi. Założeniem zajęć jest nabycie przez studenta szeregu kompetencji: krytyki źródła historycznego, konstruowania wypowiedzi publicznej oraz tworzenia prezentacji multimedialnej, jak również pracy w grupie i umiejętności uczestniczenia w dyskusji.

Przewidziane jest wykorzystywanie języka angielskiego.

Full description: (in Polish)

Zajęcia składają się z dwóch modułów.

W czasie pierwszego modułu (6 pierwszych zajęć) studenci będą wspólnie czytać zadane przez prowadzącego lektury, którymi będą kluczowe prace światowej humanistyki. Pierwszy moduł opiera się na wspólnej lekturze tekstów: studenci dzielą się na grupy, prezentują wiedzę, a następnie krytycznie dyskutują o głównych problemach.

W czasie modułu drugiego (obejmującego 8 zajęć) studenci dzielą się na grupy, aby przygotowywać prezentacje multimedialne na temat wybranych tekstów źródłowych. 3 referaty prezentowane są na każdych tematycznych zajęciach poświęconych jednemu tekstowi źródłowemu w formule kręgu seminaryjnego.

Bibliography: (in Polish)

Wprowadzenie do metodologii historii, Domańska, Pomorski, PWN 2022;

Ernst Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, Warszawa 2007;

Georges Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986;

Susan Reynolds, Lenna i wasale. Reinterpretacja średniowiecznych źródeł, Kęty 2011;

Robert Bartlett, Tworzenie Europy: podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950-1350, Poznań 2003;

M. T. Clanchy, From Memory to Written Record. England 1066-1307, Wiley-Blackwell 2013;

Jan Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2015;

Aleida Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia, Warszawa 2013.

Thomas W. Smith, Pope Honorius III and the Recovery of the Holy Land 1216-1227, Brepols 2017;

Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, Kraków 2012;

Marian Małecki, Prawo karne krzyżowców. Kodeks karny z Nablusu 1120, Zabrze 2012;

Życie Karola Wielkiego, tł. K. Estreicher, Warszawa 2022;

Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, Kęty 2007;

Bernard z Clairvaux, Pochwała nowego rycerstwa, Zabrze 2012;

Anonima dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich, Warszawa 1984.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

HI1 _U02 Student potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych. Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania, społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

HI1 _U05 Student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, multimedialnych, ze specjalistami z nauk humanistycznych.

HI1 _U08 Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień ogólnych i szczegółowych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność oraz aktywność na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności)

- przygotowanie do zajęć (realizacja prac domowych)

- terminowe przygotowanie referatów z prezentacją multimedialną

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Hubert Beczek
Group instructors: Hubert Beczek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Aktywność pracy studenta i nakład pracy studenta w godz.


udział w ćwiczeniach 30


przygotowanie do ćwiczeń 30


czas na napisanie pracy zaliczeniowej 30


SUMA GODZIN 90 godz.


LICZBA ECTS 90 godz./30=3


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi społeczno-politycznych uwarunkowań Europy i innych kontynentów w średniowieczu oraz ich wpływu na kształtowanie ówczesnego oblicza świata.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Hubert Beczek
Group instructors: Hubert Beczek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) udział w ćwiczeniach - 30 godz.


przygotowanie do ćwiczeń - 50 godz.


czas na napisanie pracy zaliczeniowej - 10 godz.


SUMA GODZIN: 90


LICZBA ECTS: 3


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Bartłomiej Dźwigała
Group instructors: Bartłomiej Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z głównymi nurtami historiografii w dziedzinie średniowiecza europejskiego, a także z wybranymi kluczowymi tekstami źródłowymi. Założeniem zajęć jest nabycie przez studenta szeregu kompetencji: krytyki źródła historycznego, konstruowania wypowiedzi publicznej oraz tworzenia prezentacji multimedialnej, jak również pracy w grupie i umiejętności uczestniczenia w dyskusji.

Full description: (in Polish)

Zajęcia składają się z dwóch modułów.

W czasie pierwszego modułu (6 pierwszych zajęć) studenci będą wspólnie czytać zadane przez prowadzącego lektury, którymi będą kluczowe prace światowej humanistyki. Pierwszy moduł opiera się na wspólnej lekturze tekstów: studenci dzielą się na grupy, prezentują wiedzę, a następnie krytycznie dyskutują o głównych problemach.

W czasie modułu drugiego (obejmującego 8 zajęć) studenci dzielą się na grupy, aby przygotowywać prezentacje multimedialne na temat wybranych tekstów źródłowych. 3 referaty prezentowane są na każdych tematycznych zajęciach poświęconych jednemu tekstowi źródłowemu w formule kręgu seminaryjnego.

Bibliography: (in Polish)

Wprowadzenie do metodologii historii, Domańska, Pomorski, PWN 2022;

Ernst Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, Warszawa 2007;

Georges Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986;

Susan Reynolds, Lenna i wasale. Reinterpretacja średniowiecznych źródeł, Kęty 2011;

Robert Bartlett, Tworzenie Europy: podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950-1350, Poznań 2003;

M. T. Clanchy, From Memory to Written Record. England 1066-1307, Wiley-Blackwell 2013;

Jan Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2015;

Aleida Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia, Warszawa 2013.

Thomas W. Smith, Pope Honorius III and the Recovery of the Holy Land 1216-1227, Brepols 2017;

Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, Kraków 2012;

Marian Małecki, Prawo karne krzyżowców. Kodeks karny z Nablusu 1120, Zabrze 2012;

Życie Karola Wielkiego, tł. K. Estreicher, Warszawa 2022;

Anzelm z Canterbury, Monologion. Proslogion, Kęty 2007;

Bernard z Clairvaux, Pochwała nowego rycerstwa, Zabrze 2012;

Anonima dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich, Warszawa 1984.

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Bartłomiej Dźwigała
Group instructors: Bartłomiej Dźwigała
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)