Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna powszechna(Rzym)-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-HSR
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna powszechna(Rzym)-wykład
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI1_W02

HI1_W05

HI1_W06

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu nauk humanistycznych wymagana przy rozpoczęciu studiów uniwersyteckich.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta historią i rozwojem starożytnego Rzymu od powstania Miasta do późnego Cesarstwa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1: Student zna fachową terminologię z zakresu historii Rzymu od powstania miasta do upadku cesarstwa na Zachodzie

W2: : Student zna najważniejszą faktografię historii Rzymu od powstania do upadku Cesarstwa zachodniego.

W3: Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych związanych z historią Rzymu w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dla osiągnięcia oceny:

Efekt W1

- Na ocenę bardzo dobrą: student zna terminologię dotyczącą historii Rzymu i potrafi wskazać związki między instytucjami, urzędami, stanowiskami, jakie były obecne w historii Rzymu

- Na ocenę dobrą student: zna podstawową terminologię dotyczącą historii starożytnego Rzymu.

- Na ocenę dostateczną student: zna zaledwie najważniejszą terminologię z historii Rzymu.

Efekt W2

- Na ocenę bardzo dobrą: student zna najważniejszą faktografię historii Rzymu i potrafi wskazać zależności i następstwa wydarzeń.

- Na ocenę dobrą student: zna najważniejszą faktografię historii Rzymu

- Na ocenę dostateczną student: zna zaledwie najważniejszą faktografię historii Rzymu

Efekt W3

- Na ocenę bardzo dobrą student: posiada umiejętność interpretacji także złożonych faktów historycznych z zakresu historii Rzymu w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych.

- Na ocenę dobrą student: posiada umiejętność interpretacji kluczowych faktów historycznych z dziejów Rzymu w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- Na ocenę dostateczną student: umiejętność interpretacji zaledwie podstawowych faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skibiński
Prowadzący grup: Tomasz Skibiński
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=19386
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- obecność na zajęciach - 26-30 godz. (1 ECTS)

- lektura i przygotowanie do egzaminu - 30 godz. (1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Prezentacja wybranych aspektów z historii starożytnego Rzymu od powstania Miasta do późnego Cesarstwa.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu nauk humanistycznych wymagana przy rozpoczęciu studiów uniwersyteckich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skibiński
Prowadzący grup: Tomasz Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- udział w wykładzie - 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 26 godz.

- Konsultacje: do 4 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

- w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim: 34 godz. (1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skibiński
Prowadzący grup: Tomasz Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- udział w wykładzie - 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 26 godz.

- Konsultacje: do 4 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

- w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim: 34 godz. (1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skibiński
Prowadzący grup: Tomasz Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)