Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe - Gdańsk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-ĆTGDA
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - Gdańsk
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02; HS1_W03

HS1_U02; HS1_U03; HS1_U04; HS1_U05

HS1_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza podstawowa z zakresu historii sztuki.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków Gdańska.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu:dla średniozaawansowanych

Cele przedmiotu: bezpośredni kontakt z zabytkiem w konfrontacji z literaturą naukową na jego temat.

Wymagania wstępne: student zbiera i poznaje literaturę na temat przydzielonych zabytków, co następnie prezentuje uzyskaną wiedzę podczas ćwiczeń w bezpośrednim kontakcie z obiektem.

Literatura:

Bibliografia do obiektu zabyt., przydzielonego studentowi, zbierana samodzielnie przez studenta.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu uczestnik/uczetniczka:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki

- zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia

- posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

- potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie

historyczno-kulturowym

- potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki

- posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

- jest gotowy do współpracy i podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego. Jest również przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki poprzez korzystanie m.in. z konsultacji specjalistycznych

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach terenowych: 18 godz.

praca własna studenta (zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie referatu): 42-32 godz.

suma godzin: 60(50)=2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są prowadzone metodą ćwiczeniowo-praktyczną

Podstawą oceny jest udział w ćwiczeniach terenowych oraz przygotowanie i zaprezentowanie referatu na zadany temat.

Praktyki zawodowe:

Ćwiczenia terenowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz, Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska, Aleksander Stankiewicz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz, Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska, Aleksander Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:dla średniozaawansowanych

Cele przedmiotu: bezpośredni kontakt z zabytkiem w konfrontacji z literaturą naukową na jego temat.

Wymagania wstępne: student zbiera i poznaje literaturę na temat przydzielonych zabytków, co następnie udowadnia podczas ćwiczeń terenowych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: zapoznanie się studenta z pracą historyka sztuki w terenie.

Metody oceny:

przygotowanie przez studenta bibliografii do zadanego tematu, opracowanie tematu w formie pisemnej, wygłoszenie referatu.

Jeżeli student obecny na objeździe nie ma możliwości wygłoszenia referatu ustnie, dostarcza referat w formie pisemnej.

Literatura:

Bibliografia do obiektu zabyt., przydzielonego studentowi, zbierana samodzielnie przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz, Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Marcin Bogusz, Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków Gdańska.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu:dla średniozaawansowanych

Cele przedmiotu: bezpośredni kontakt z zabytkiem w konfrontacji z literaturą naukową na jego temat.

Wymagania wstępne: student zbiera i poznaje literaturę na temat przydzielonych zabytków, co następnie prezentuje uzyskaną wiedzę podczas ćwiczeń w bezpośrednim kontakcie z obiektem.

Literatura:

Bibliografia do obiektu zabyt., przydzielonego studentowi, zbierana samodzielnie przez studenta.

Wymagania wstępne:

Ćwiczenia terenowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska, Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska, Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków Gdańska.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu:dla średniozaawansowanych

Cele przedmiotu: bezpośredni kontakt z zabytkiem w konfrontacji z literaturą naukową na jego temat.

Wymagania wstępne: student zbiera i poznaje literaturę na temat przydzielonych zabytków, co następnie prezentuje uzyskaną wiedzę podczas ćwiczeń w bezpośrednim kontakcie z obiektem.

Literatura:

Bibliografia do obiektu zabyt., przydzielonego studentowi, zbierana samodzielnie przez studenta.

Wymagania wstępne:

Ćwiczenia terenowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)