Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Fieldwork - Gdańsk

General data

Course ID: WNHS-HS-ĆTGDA
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Fieldwork - Gdańsk
Name in Polish: Ćwiczenia terenowe - Gdańsk
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza podstawowa z zakresu historii sztuki.

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków Gdańska.

Full description: (in Polish)

Poziom przedmiotu:dla średniozaawansowanych

Cele przedmiotu: bezpośredni kontakt z zabytkiem w konfrontacji z literaturą naukową na jego temat.

Wymagania wstępne: student zbiera i poznaje literaturę na temat przydzielonych zabytków, co następnie prezentuje uzyskaną wiedzę podczas ćwiczeń w bezpośrednim kontakcie z obiektem.

Bibliography: (in Polish)

Bibliografia do obiektu zabyt., przydzielonego studentowi, zbierana samodzielnie przez studenta.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Po ukończeniu kursu uczestnik/uczetniczka:

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki

- zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia

- posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

- potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie

historyczno-kulturowym

- potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki

- posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

- jest gotowy do współpracy i podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego. Jest również przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki poprzez korzystanie m.in. z konsultacji specjalistycznych

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach terenowych: 18 godz.

praca własna studenta (zapoznanie się z literaturą przedmiotu i przygotowanie referatu): 42-32 godz.

suma godzin: 60(50)=2 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia są prowadzone metodą ćwiczeniowo-praktyczną

Podstawą oceny jest udział w ćwiczeniach terenowych oraz przygotowanie i zaprezentowanie referatu na zadany temat.

Practical placement: (in Polish)

Ćwiczenia terenowe

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe, 18 hours, 30 places more information
Coordinators: Marcin Bogusz, Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska, Aleksander Stankiewicz
Group instructors: Marcin Bogusz, Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska, Aleksander Stankiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu:dla średniozaawansowanych

Cele przedmiotu: bezpośredni kontakt z zabytkiem w konfrontacji z literaturą naukową na jego temat.

Wymagania wstępne: student zbiera i poznaje literaturę na temat przydzielonych zabytków, co następnie udowadnia podczas ćwiczeń terenowych.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne: zapoznanie się studenta z pracą historyka sztuki w terenie.

Metody oceny:

przygotowanie przez studenta bibliografii do zadanego tematu, opracowanie tematu w formie pisemnej, wygłoszenie referatu.

Jeżeli student obecny na objeździe nie ma możliwości wygłoszenia referatu ustnie, dostarcza referat w formie pisemnej.

Bibliography: (in Polish)

Bibliografia do obiektu zabyt., przydzielonego studentowi, zbierana samodzielnie przez studenta.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe, 18 hours, 50 places more information
Coordinators: Marcin Bogusz, Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska
Group instructors: Marcin Bogusz, Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe, 18 hours, 50 places more information
Coordinators: Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska
Group instructors: Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe - graded credit
Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków Gdańska.

Full description: (in Polish)

Poziom przedmiotu:dla średniozaawansowanych

Cele przedmiotu: bezpośredni kontakt z zabytkiem w konfrontacji z literaturą naukową na jego temat.

Wymagania wstępne: student zbiera i poznaje literaturę na temat przydzielonych zabytków, co następnie prezentuje uzyskaną wiedzę podczas ćwiczeń w bezpośrednim kontakcie z obiektem.

Bibliography: (in Polish)

Bibliografia do obiektu zabyt., przydzielonego studentowi, zbierana samodzielnie przez studenta.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ćwiczenia terenowe

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
(in Polish) Ćwiczenia terenowe, 18 hours, 50 places more information
Coordinators: Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska, Marta Wiraszka
Group instructors: Przemysław Mrozowski, Katarzyna Ponińska, Marta Wiraszka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
(in Polish) Ćwiczenia terenowe - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zabytków Gdańska.

Full description: (in Polish)

Poziom przedmiotu:dla średniozaawansowanych

Cele przedmiotu: bezpośredni kontakt z zabytkiem w konfrontacji z literaturą naukową na jego temat.

Wymagania wstępne: student zbiera i poznaje literaturę na temat przydzielonych zabytków, co następnie prezentuje uzyskaną wiedzę podczas ćwiczeń w bezpośrednim kontakcie z obiektem.

Bibliography: (in Polish)

Bibliografia do obiektu zabyt., przydzielonego studentowi, zbierana samodzielnie przez studenta.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ćwiczenia terenowe

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)