Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

A few thoughts on the Pac family's foundation activity in the 17th-18th century

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-AFT
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: A few thoughts on the Pac family's foundation activity in the 17th-18th century
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae58044d65cf446f5bacdc4c7f4fcd43c%40thread.tacv2/conversations?groupId=1e184a6f-7ec6-4e37-8c40-fd709c0e9b72&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02, HS1_W06

HS1_U04, HS1_U05, HS1_U06

HS2_W02, HS2_W03, HS2_W06

HS2_U03, HS2_U05, HS2_U06, HS2_U07


Skrócony opis:

Wykład dotyczy aktywności fundacyjnej rodu Paców w XVII - XVIII w. Ich działalność zostanie przedstawiona na szerokim tle historycznym i kulturowym, w kontekście propagandy politycznej i rodowej.

Pełny opis:

Ród Pacow to modelowy przykład, jak przez system fundacji artystycznych można było w Rzeczpospolitej kształtować wizerunek własny i rodziny. Na zajęciach zostaną przedstawione realizacje architektoniczne, malarskie i graficzne wprzęgnięte w system propagandy politycznej.

Literatura:

A.S. Czyż, Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana Paców. „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum”, Warszawa 2016.

A.S. Czyż, Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.

A.S. Czyż, Pomiędzy tradycją zakonu a tradycją rodu – treści ideowe fasady kościoła benedyktynek pw. św. Katarzyny w Wilnie, „Artifex Novus” 2019, t. 3, s. 58-75.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą sztuki nowożytnej w Rzeczpospolitej i jej powiązaniach z ówczesną kulturą. Zna terminologię i podstawowe metody badawcze. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie w języku obcym. Ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Student zna i rozpoznaje różne rodzaje dzieł sztuki i potrafi je analizować.

15 godz. = 3 ECTS, w tym przygotowanie eseju.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład on-line. Aby otrzymać zaliczenie obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Poza tym należy napisać esej na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae58044d65cf446f5bacdc4c7f4fcd43c%40thread.tacv2/conversations?groupId=1e184a6f-7ec6-4e37-8c40-fd709c0e9b72&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy aktywności fundacyjnej rodu Paców w XVII - XVIII w. Ich działalność zostanie przedstawiona na szerokim tle historycznym i kulturowym w kontekście propagandy politycznej i rodowej.

Pełny opis:

Ród Pacow to modelowy przykład, jak przez system fundacji artystycznych można było w Rzeczpospolitej kształtować wizerunek własny i rodziny. Na zajęciach zostaną przedstawione realizacje architektoniczne, malarskie i graficzne wprzęgnięte w system propagandy politycznej.

Literatura:

A.S. Czyż, Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana Paców. „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum”, Warszawa 2016.

A.S. Czyż, Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.

A.S. Czyż, Pomiędzy tradycją zakonu a tradycją rodu – treści ideowe fasady kościoła benedyktynek pw. św. Katarzyny w Wilnie, „Artifex Novus” 2019, t. 3, s. 58-75.

Wymagania wstępne:

Znajomość historii i sztuki Rzeczpospolitej doby nowożytnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)