Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura nowożytna Wielkiego Księstwa Litewskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-ANWKL
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architektura nowożytna Wielkiego Księstwa Litewskiego
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82409e0e207b490bbf774f79c3277fe4%40thread.tacv2/conversations?groupId=ea549029-55a6-44e5-9949-9377b3409d15&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W03

HS1_W06

HS1_U05

HS1_U08

HS2_W02

HS2_W03

HS2_W06

HS2_U03

HS2_U07

HS2_K01

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przybliżenie specyfiki nowożytnej architektury WKL, ukazanie jej wyjątkowości i typowości na tle architektury Rzeczpospolitej i Europy.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przybliżenie specyfiki nowożytnej architektury WKL, ukazanie jej wyjątkowości i typowości na tle architektury Rzeczpospolitej i Europy. Zostanie przedstawiona topografia fundacji nowożytnych, w kontekście mapy politycznej WKL i średniowiecznych tradycji budowlanych; środowiska fundatorów, ale też architektów i budowniczych. Tematyka obejmie zarówno architekturę sakralną, jak i świecką w tym rezydencjalną i budownictwo publiczne. Omówiona zostanie także dekoracja architektoniczna. Na marginesie zostanie przywołana architektura drewniana.

Literatura:

A.S. Czyż, Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana Paców. „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum”, Warszawa 2016.

A.S. Czyż, Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.

Lietuvos architektūros istorija. Nuo XVII a. pradžios iki XIX a. viedurio, sud. K. Čerbulėnas, A. Jankevičienė, t. 2, Vilnius 1994.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat architektury nowożytnej WKL w kontekście przemian historycznych i społecznych, a także obyczajowości i religijności doby nowożytnej. Ma znajomość stosowanych metodologii w analizie architektury, a także jest świadom najnowszych interpretacji. Posiada umiejętności umiejętności badawcze, a także rozpoznaje różnorodne typy dzieł sztuki. Jest gotowy do funkcjonowania w szerokim kręgu zadań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład. Obecność obowiązkowa.

W ramach zaliczenia - obecność + test (moodle) na temat treści przedstawionych na wykładzie.

Zajęcia odbywają się on-line na platformie Teams, tam też są umieszczane materiały z zajęć.

Praktyki zawodowe:

brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)