Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The Aesthetics of 20th and 21st century

General data

Course ID: WNHS-HS-ESTETć
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: The Aesthetics of 20th and 21st century
Name in Polish: Estetyka XX-XXI w.
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. Ćwiczenia towarzyszą wykładowi o tej samej tematyce. Zajęcia pogłębiają problematykę obu tradycji: artystycznej sztuki XX i XXI wieku oraz intelektualnej historii historii sztuki z tego samego okresu.

Full description: (in Polish)

Na zajęciach prześledzimy proces namysłu nad dwudziestowieczną i obecną historią sztuki jako dyscypliną naukową oraz położymy nacisk na omówienie rozwoju metod badań historyczno-artystycznych. Podczas ćwiczeń studenci prowadzą dyskusję z grupą na temat wybranego tekstu, co stanowi okazję przepracowania i pełniejszego zrozumienia zawartej w nim problematyki. Przebieg dyskusji kontroluje prowadzący przedmiot, sprawdzając jej przebieg i rozwój.

Bibliography: (in Polish)

- Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, wyd. Officyna, Łodź 2013

- Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007

- Berger J., Sposoby widzenia, tłum. M. Bryl, Poznań 1997

- Białostocki J., Płeć śmierci, w: tenże, Płeć śmierci, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 5-40.

- Brötje M., Obraz jako parabola. O malarstwie pejzażowym Gustawa Courbeta, "Artium Quaestiones" VI, Poznań 1993

- Bryl M., Obraz i widz. O nowej książce Wolfganga Kempa, "Artium Quaestiones" IV, 1990, s. 141-152.

- Czekalski S., Intertekstualność i malarstwo, "Artium Quaestiones" XVI, Poznań 2005.

- Czekalski S., Moc i niemoc fotografii: przypadek Końcowego przystanku Alfreda Stieglitza, w: Obrazy mocne-obrazy słabe: studia z teorii i historii badań nad sztuką, red. Ł. Kiepuszewski, S. Czekalski, M. Bryl, Poznań 2018, s. 139-154 + ilustracje.

- Domańska E., Obrazy PRL w perspektywie postkolonialnej, w: Obrazy PRL-u, red. K. Brzechczyn, Poznań 2008, s. 167-186.

- Franus E., Widzące, widziane, "Artium Quaestiones" VI, Poznań 1993

- Haake M., O dwóch głosach w sprawie egzystencjalno-hermeneutycznej nauki o sztuce Michaela Brötjego, "FHA" Seria Nowa, t. 11: 2007, [wyd.] 2008, s. 109-120.

- Łagodzka D., Podmiotowość zwierząt w sztuce, "Wielogłos" nr 1 (35), Kraków 2018

- Łuczak D., Nowe widzenie – astrologiczny i astronomiczny wymiar wizji fotograficznej, "Artium Quaestiones" XXVIII, Poznań 2017, s. 33-64.

- Zgórniak M., „Dziełocentryzm” wobec faktów. O kilku interpretacjach obrazów Rodakowskiego i Mehoffera, "FHA" Seria Nowa, t. 10: 2005, [wyd.] 2006, s. 161-171.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

Student:

- Ma pogłębioną wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk

humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz

wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi,

w tym filozofią i literaturą.

- posiada uporządkowaną wiedzę o sztuce XX i XXI wieku

- posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie tradycji intelektualnej historii

sztuki XX i XXI wieku

- orientuje się w przebiegu rozwoju namysłu nad warsztatem naukowo-

badawczym historii sztuki

- posiada wiedzę o metodach badawczych XX i XXI-wiecznej historii sztuki

- zna fachowe słownictwo, specjalistyczną terminologią z zakresu

tradycji intelektualnej najnowszej historii sztuki

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- Potrafi formułować i rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki

poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w

zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę. Potrafi

w stopniu zaawansowanym posługiwać się językiem specjalistycznym i

stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki.

- Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury

wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z

zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w

celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w

procesie historyczno-kulturowym.

- Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi

w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst

naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi

fotografiami dzieł sztuki.

- Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej,

przyjmując w niej rolę wiodącą. Potrafi komunikować się z otoczeniem

uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko

- potrafi wykorzystać w praktyce naukowej wiedzę o metodach badawczych XX

i XXI-wiecznej historii sztuki

- potrafi zastosować odpowiednie narzędzia metodologiczne do wybranych

przedmiotów badań

- operuje fachowym słownictwem, specjalistyczną terminologią z zakresu

tradycji intelektualnej XX-wiecznej i najnowszej historii sztuki

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę metod badawczych historii sztuki od

początku XX wieku po czasy współczesne

KOMPETENCJE

Student:

- rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy

specjalistów w przypadku napotkanych trudności

- jest świadom skutków własnych działań i związanej z nimi odpowiedzialności.

- posiada kompetencje pozwalające na popularyzację wzorów etycznego

postępowania w środowisku pracy i poza nim.

OPIS ECTS (3 pkt.)

Nakład pracy studenta:

30 godzin - udział w ćwiczeniach

30 godzin - zapoznanie się z zadaną literaturą, konsultacje z prowadzącym

zajęcia, przygotowanie się do zajęć i przygotowanie zadań

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie:

1. obecności na zajęciach, możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność; nieobecność w dniu przeprowadzenia grupowej dyskusji na temat wybranego tekstu nie może być nieusprawiedliwiona, konieczne jest wówczas dostarczenie zwolnienia lekarskiego

2. pozytywnej oceny z moderowania grupowej dyskusji na temat wybranego tekstu oraz streszczenia tego tekst, które powinno liczyć od 6 000 do 8 000 znaków ze spacjami. Streszczenie należy dostarczyć prowadzącemu zajęcia tydzień po przeprowadzonej dyskusji.

Brak udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadane podczas ćwiczeń pytanie dotyczące zadanego do przeczytania tekstu jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do zajęć. Za każde trzy nieprzygotowania do zajęć ocena semestralna jest obniżana o 0.5 stopnia.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Marek Maksymczak
Group instructors: Marek Maksymczak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. Ćwiczenia towarzyszą wykładowi o tej samej tematyce. Zajęcia pogłębiają problematykę obu tradycji: artystycznej sztuki XX i XXI wieku oraz intelektualnej historii historii sztuki z tego samego okresu.

Full description: (in Polish)

Na zajęciach prześledzimy proces namysłu nad dwudziestowieczną i obecną historią sztuki jako dyscypliną naukową oraz położymy nacisk na omówienie rozwoju metod badań historyczno-artystycznych. Podczas ćwiczeń studenci prowadzą dyskusję z grupą na temat wybranego tekstu, co stanowi okazję przepracowania i pełniejszego zrozumienia zawartej w nim problematyki. Przebieg dyskusji kontroluje prowadzący przedmiot, sprawdzając jej przebieg i rozwój.

Bibliography: (in Polish)

- Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, wyd. Officyna, Łodź 2013

- Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007

- Berger J., Sposoby widzenia, tłum. M. Bryl, Poznań 1997

- Białostocki J., Płeć śmierci, w: tenże, Płeć śmierci, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 5-40.

- Brötje M., Obraz jako parabola. O malarstwie pejzażowym Gustawa Courbeta, "Artium Quaestiones" VI, Poznań 1993

- Bryl M., Obraz i widz. O nowej książce Wolfganga Kempa, "Artium Quaestiones" IV, 1990, s. 141-152.

- Czekalski S., Intertekstualność i malarstwo, "Artium Quaestiones" XVI, Poznań 2005.

- Czekalski S., Moc i niemoc fotografii: przypadek Końcowego przystanku Alfreda Stieglitza, w: Obrazy mocne-obrazy słabe: studia z teorii i historii badań nad sztuką, red. Ł. Kiepuszewski, S. Czekalski, M. Bryl, Poznań 2018, s. 139-154 + ilustracje.

- Domańska E., Obrazy PRL w perspektywie postkolonialnej, w: Obrazy PRL-u, red. K. Brzechczyn, Poznań 2008, s. 167-186.

- Franus E., Widzące, widziane, "Artium Quaestiones" VI, Poznań 1993

- Haake M., O dwóch głosach w sprawie egzystencjalno-hermeneutycznej nauki o sztuce Michaela Brötjego, "FHA" Seria Nowa, t. 11: 2007, [wyd.] 2008, s. 109-120.

- Łagodzka D., Podmiotowość zwierząt w sztuce, "Wielogłos" nr 1 (35), Kraków 2018

- Łuczak D., Nowe widzenie – astrologiczny i astronomiczny wymiar wizji fotograficznej, "Artium Quaestiones" XXVIII, Poznań 2017, s. 33-64.

- Zgórniak M., „Dziełocentryzm” wobec faktów. O kilku interpretacjach obrazów Rodakowskiego i Mehoffera, "FHA" Seria Nowa, t. 10: 2005, [wyd.] 2006, s. 161-171.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Marek Maksymczak
Group instructors: Marek Maksymczak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. Ćwiczenia towarzyszą wykładowi o tej samej tematyce. Zajęcia pogłębiają problematykę obu tradycji: artystycznej sztuki XX i XXI wieku oraz intelektualnej historii historii sztuki z tego samego okresu.

Full description: (in Polish)

Na zajęciach prześledzimy proces namysłu nad dwudziestowieczną i obecną historią sztuki jako dyscypliną naukową oraz położymy nacisk na omówienie rozwoju metod badań historyczno-artystycznych. Podczas ćwiczeń studenci prowadzą dyskusję z grupą na temat wybranego tekstu, co stanowi okazję przepracowania i pełniejszego zrozumienia zawartej w nim problematyki. Przebieg dyskusji kontroluje prowadzący przedmiot, sprawdzając jej przebieg i rozwój.

Bibliography: (in Polish)

- Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, wyd. Officyna, Łodź 2013

- Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007

- Berger J., Sposoby widzenia, tłum. M. Bryl, Poznań 1997

- Białostocki J., Płeć śmierci, w: tenże, Płeć śmierci, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 5-40.

- Brötje M., Obraz jako parabola. O malarstwie pejzażowym Gustawa Courbeta, "Artium Quaestiones" VI, Poznań 1993

- Bryl M., Obraz i widz. O nowej książce Wolfganga Kempa, "Artium Quaestiones" IV, 1990, s. 141-152.

- Czekalski S., Intertekstualność i malarstwo, "Artium Quaestiones" XVI, Poznań 2005.

- Czekalski S., Moc i niemoc fotografii: przypadek Końcowego przystanku Alfreda Stieglitza, w: Obrazy mocne-obrazy słabe: studia z teorii i historii badań nad sztuką, red. Ł. Kiepuszewski, S. Czekalski, M. Bryl, Poznań 2018, s. 139-154 + ilustracje.

- Domańska E., Obrazy PRL w perspektywie postkolonialnej, w: Obrazy PRL-u, red. K. Brzechczyn, Poznań 2008, s. 167-186.

- Franus E., Widzące, widziane, "Artium Quaestiones" VI, Poznań 1993

- Haake M., O dwóch głosach w sprawie egzystencjalno-hermeneutycznej nauki o sztuce Michaela Brötjego, "FHA" Seria Nowa, t. 11: 2007, [wyd.] 2008, s. 109-120.

- Łagodzka D., Podmiotowość zwierząt w sztuce, "Wielogłos" nr 1 (35), Kraków 2018

- Łuczak D., Nowe widzenie – astrologiczny i astronomiczny wymiar wizji fotograficznej, "Artium Quaestiones" XXVIII, Poznań 2017, s. 33-64.

- Zgórniak M., „Dziełocentryzm” wobec faktów. O kilku interpretacjach obrazów Rodakowskiego i Mehoffera, "FHA" Seria Nowa, t. 10: 2005, [wyd.] 2006, s. 161-171.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagana znajomość historii sztuki z epok wcześniejszych

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Marek Maksymczak
Group instructors: Marek Maksymczak
Course homepage: http://Moodle
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. Ćwiczenia towarzyszą wykładowi o tej samej tematyce. Zajęcia pogłębiają problematykę obu tradycji: artystycznej sztuki XX i XXI wieku oraz intelektualnej historii historii sztuki z tego samego okresu.

Full description: (in Polish)

Na zajęciach prześledzimy proces namysłu nad dwudziestowieczną i obecną historią sztuki jako dyscypliną naukową oraz położymy nacisk na omówienie rozwoju metod badań historyczno-artystycznych. Podczas ćwiczeń studenci prowadzą dyskusję z grupą na temat wybranego tekstu, co stanowi okazję przepracowania i pełniejszego zrozumienia zawartej w nim problematyki. Przebieg dyskusji kontroluje prowadzący przedmiot, sprawdzając jej przebieg i rozwój.

Bibliography: (in Polish)

- Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, wyd. Officyna, Łodź 2013

- Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007

- Berger J., Sposoby widzenia, tłum. M. Bryl, Poznań 1997

- Białostocki J., Płeć śmierci, w: tenże, Płeć śmierci, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 5-40.

- Brötje M., Obraz jako parabola. O malarstwie pejzażowym Gustawa Courbeta, "Artium Quaestiones" VI, Poznań 1993

- Bryl M., Obraz i widz. O nowej książce Wolfganga Kempa, "Artium Quaestiones" IV, 1990, s. 141-152.

- Czekalski S., Intertekstualność i malarstwo, "Artium Quaestiones" XVI, Poznań 2005.

- Czekalski S., Moc i niemoc fotografii: przypadek Końcowego przystanku Alfreda Stieglitza, w: Obrazy mocne-obrazy słabe: studia z teorii i historii badań nad sztuką, red. Ł. Kiepuszewski, S. Czekalski, M. Bryl, Poznań 2018, s. 139-154 + ilustracje.

- Domańska E., Obrazy PRL w perspektywie postkolonialnej, w: Obrazy PRL-u, red. K. Brzechczyn, Poznań 2008, s. 167-186.

- Franus E., Widzące, widziane, "Artium Quaestiones" VI, Poznań 1993

- Haake M., O dwóch głosach w sprawie egzystencjalno-hermeneutycznej nauki o sztuce Michaela Brötjego, "FHA" Seria Nowa, t. 11: 2007, [wyd.] 2008, s. 109-120.

- Łagodzka D., Podmiotowość zwierząt w sztuce, "Wielogłos" nr 1 (35), Kraków 2018

- Łuczak D., Nowe widzenie – astrologiczny i astronomiczny wymiar wizji fotograficznej, "Artium Quaestiones" XXVIII, Poznań 2017, s. 33-64.

- Zgórniak M., „Dziełocentryzm” wobec faktów. O kilku interpretacjach obrazów Rodakowskiego i Mehoffera, "FHA" Seria Nowa, t. 10: 2005, [wyd.] 2006, s. 161-171.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagana znajomość historii sztuki z epok wcześniejszych

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)