Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The cult of the "Terrestrial Trinity" in the territory of the modern Polish Commonwealth

General data

Course ID: WNHS-HS-KTZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The cult of the "Terrestrial Trinity" in the territory of the modern Polish Commonwealth
Name in Polish: Kult "Trójcy Ziemskiej" na terenach nowożytnej Rzeczypospolitej
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Wykład poświęcony kultowi "Trójcy Ziemskiej" (w skład której wchodzili: Jezus, Maryja i św. Józef) na terenach nowożytnej Rzeczypospolitej.

Full description: (in Polish)

Wykład poświęcony kultowi "Trójcy Ziemskiej" (w skład której wchodzili: Jezus, Maryja i św. Józef) na terenach nowożytnej Rzeczypospolitej. Omówione zostaną sanktuaria, w których rozwijał się ów kult, ich historia i oddziaływanie na inne ośrodki, dziedziny sztuk plastycznych oraz literaturę dewocyjną z okresu XVII i XVIII w. ze wskazaniem na ruch pielgrzymkowy funkcjonujący w tym czasie.

Bibliography: (in Polish)

1. K. Ponińska, Typologia przedstawień wizerunku Matki Boskiej Dzikowskiej w zbiorach muzealnych, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, 4(40)2019, s. 188-218.

2. K. Ponińska, Miraculosa Trinitas Terrestra. Cudowne wizerunki "Trójcy Ziemskiej" w nowożytnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2017.

3. A. Fridrich, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. I-IV, Kraków 1903-1908.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

HS1_W02, HS2_W02 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju sztuki polskiej w kontekście sztuki europejskiej w czasach nowożytnych, zna terminologię oraz metody badawcze historii sztuki.

HS1_W03, HS2_W03 - zna i rozumie (w stopniu zaawansowanym) metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma (uporządkowaną) znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

HS1_W06, HS2_W06 - ma uporządkowaną podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach dotyczących kultu "Trójcy Ziemskiej" na terenach nowożytnej Rzeczypospolitej i ich powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Umiejętności:

HS1_U05 - posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w zakresie tematu kultu "Trójcy Ziemskiej" na terenach nowożytnej Rzeczypospolitej. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

HS1_U08 - potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, przyjmując w niej różne role. Potrafi komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko.

HS2_U03 - potrafi rozpoznać rożne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych lub samodzielnie wybranych, albo opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

HS2_U07 - posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Kompetencje:

HS2_K01 - jest gotowy do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji specjalistycznych. Docenia wartość wiedzy ekspertów, ale jednocześnie jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie. Jest przygotowany do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego.

opis ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

uczestnictwo w wykładzie: 30 godz.

samodzielna lektura: 30(20) godz.

suma godzin: 60 [60/50(25)=2]

liczba ECTS: 2

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności (student ma prawo do maksymalnie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności). Nieobecność na większej niż połowa ilości wykładów uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Monographic lecture, 30 hours, 25 places more information
Coordinators: Katarzyna Ponińska
Group instructors: Katarzyna Ponińska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2FlNjYxYTItNzlhYi00MmJhLWE4MmMtMDg0MzMzMmQ0ZjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%229507db71-555a-47c6-a321-cd31f420d078%22%7d
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Monographic lecture - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Wykład poświęcony kultowi "Trójcy Ziemskiej" (w skład której wchodzili: Jezus, Maryja i św. Józef) na terenach nowożytnej Rzeczypospolitej.

Full description: (in Polish)

Wykład poświęcony kultowi "Trójcy Ziemskiej" (w skład której wchodzili: Jezus, Maryja i św. Józef) na terenach nowożytnej Rzeczypospolitej. Omówione zostaną sanktuaria, w których rozwijał się ów kult, ich historia i oddziaływanie na inne ośrodki, dziedziny sztuk plastycznych oraz literaturę dewocyjną z okresu XVII i XVIII w. ze wskazaniem na ruch pielgrzymkowy funkcjonujący w tym czasie.

Bibliography: (in Polish)

1. K. Ponińska, Typologia przedstawień wizerunku Matki Boskiej Dzikowskiej w zbiorach muzealnych, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, 4(40)2019, s. 188-218.

2. K. Ponińska, Miraculosa Trinitas Terrestra. Cudowne wizerunki "Trójcy Ziemskiej" w nowożytnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2017.

3. A. Fridrich, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. I-IV, Kraków 1903-1908.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak wymagań wstępnych.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)