Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Classicism and Romanticism. Classes

General data

Course ID: WNHS-HS-KiRć
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Classicism and Romanticism. Classes
Name in Polish: Klasycyzm i romantyzm
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6e2e39e9a07148e9880082bb92b68ab8%40thread.tacv2/conversations?groupId=59b6920d-44b2-4dd0-83cb-331051d09fd2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

art studies

Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

HS1_W02


HS1_U01

HS1_U02

HS1_U04

HS1_U05


HS1_K01

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza z zakresu historii nowożytnej Polski i Europy na poziomie szkoły średniej.

Short description:

Ćwiczenia są poświęcone szczegółowej analizie wybranych problemów ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu.

Full description:

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się szczegółowo z wybranymi problemami ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu. Tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z architekturą i plastyką tego okresu. Studenci poznają twórczość najwybitniejszych rzeźbiarzy europejskich oraz polskich. Przybliżona zostanie twórczość malarzy 1. połowy XIX w. Zostaną omówione główne nurty w architekturze. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wybranym zagadnieniom ikonograficznym związanym ze specyfiką omawianych epok.

Bibliography:

Sztuka świata, t. 7-8, wyd. Arkady.

I. Ciseri, Romantyzm, Warszawa 2009.

K. Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy, Warszawa 2001.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, London 1996.

dalsza literatura podawana na bieżąco, sprofilowana do tematu

Efekty kształcenia i opis ECTS:

2 ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

uczestnictwo w ćwiczeniach przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams: 30 godz.

samodzielna lektura i przygotowanie do referatu: 30 godz.

Wiedza.

Absolwent ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki

europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna

terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii

sztuki.

Umiejętności.

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki

poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych

informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich

krytyczną ocenę i syntezę. Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę

problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów

in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych,

wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in.

w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację

wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik

informacyjno-komunikacyjnych. Student potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować

właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w

mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie

przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i

poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Kompetencje.

Absolwent jest gotowy do współpracy i podejmowania działań na rzecz

środowiska społecznego. Jest również przygotowany do

samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki

poprzez korzystanie m.in. z konsultacji specjalistycznych.

Assessment methods and assessment criteria:

Studenci przygotowują referaty z prezentacją multimedialną, na zadany uprzednio przez wykładowcę temat. Studenci przygotowują referat w oparciu o lektury wskazane przez wykładowcę. Wygłoszony referat następnie jest oceniany przez wykładowcę. Pozytywną ocenę otrzymuje referat omówiony w sposób wyczerpujący, erudycyjny, zilustrowany prezentacją z bogatym materiałem ikonograficznym. Referat, który nie uzyska pozytywnej oceny, może być poprawiony w wersji pisemnej z aparatem naukowym i literaturą.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6e2e39e9a07148e9880082bb92b68ab8%40thread.tacv2/conversations?groupId=59b6920d-44b2-4dd0-83cb-331051d09fd2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description:

Ćwiczenia są poświęcone szczegółowej analizie wybranych problemów ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu.

Full description:

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się szczegółowo z wybranymi problemami ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu. Tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z architekturą i plastyką tego okresu. Studenci poznają twórczość najwybitniejszych rzeźbiarzy europejskich oraz polskich. Przybliżona zostanie twórczość malarzy 1. połowy XIX w. Zostaną omówione główne nurty w architekturze. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wybranym zagadnieniom ikonograficznym związanym ze specyfiką omawianych epok.

Bibliography:

Sztuka świata, t. 7-8, wyd. Arkady.

I. Ciseri, Romantyzm, Warszawa 2009.

K. Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy, Warszawa 2001.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, London 1996.

dalsza literatura podawana na bieżąco, sprofilowana do tematu

Wymagania wstępne:

Znajomość historii sztuki wczesniejszych epok.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Short description: (in Polish)

Ćwiczenia są poświęcone szczegółowej analizie wybranych problemów ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu.

Full description: (in Polish)

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się szczegółowo z wybranymi problemami ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu. Tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z architekturą i plastyką tego okresu. Studenci poznają twórczość najwybitniejszych rzeźbiarzy europejskich oraz polskich. Przybliżona zostanie twórczość malarzy 1. połowy XIX w. Zostaną omówione główne nurty w architekturze. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wybranym zagadnieniom ikonograficznym związanym ze specyfiką omawianych epok.

Bibliography: (in Polish)

Sztuka świata, t. 7-8, wyd. Arkady.

I. Ciseri, Romantyzm, Warszawa 2009.

K. Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy, Warszawa 2001.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, London 1996.

dalsza literatura podawana na bieżąco, sprofilowana do tematu

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość historii sztuki wczesniejszych epok.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 25 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS

30 godzin pracy w sali

15 godzin praca własna

10 godzin przygotowanie do kolokwium

5 godzin konsultacje z wykładowczynią

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia są poświęcone szczegółowej analizie wybranych problemów ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu.

Full description: (in Polish)

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się szczegółowo z wybranymi problemami ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu. Tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z architekturą i plastyką tego okresu. Studenci poznają twórczość najwybitniejszych rzeźbiarzy europejskich oraz polskich. Przybliżona zostanie twórczość malarzy 1. połowy XIX w. Zostaną omówione główne nurty w architekturze. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wybranym zagadnieniom ikonograficznym związanym ze specyfiką omawianych epok.

Bibliography: (in Polish)

Sztuka świata, t. 7-8, wyd. Arkady.

I. Ciseri, Romantyzm, Warszawa 2009.

K. Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy, Warszawa 2001.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, London 1996.

dalsza literatura podawana na bieżąco, sprofilowana do tematu

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość historii sztuki wczesniejszych epok.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)