Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Sztuka w kościele. Idee, inspiracje, funkcje i interpretacje

General data

Course ID: WNHS-HS-SKIIFI
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Sztuka w kościele. Idee, inspiracje, funkcje i interpretacje
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

art studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W tym semestrze zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym w formie kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Nazwa grupy: Wykład monograficzny 2021-2022

Link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aUVHv49duN-pn-PzHePhGOOkclwtDDwyzLKxoBf6r6Mk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3e2d7629-8166-447e-9fc4-785788608979&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Full description: (in Polish)

Przedmiotem wykładu monograficznego będzie szeroko rozumiana obecność dzieł sztuki w sakralnym wnętrzu kościoła. W ujęciu chronologicznym będą przedstawione: geneza i rozwój koncepcji wnętrza chrześcijańskiej świątyni oraz obecnych w niej dzieł sztuki sakralnej, postrzeganych jako wypadkowa wzajemnej relacji teologii, liturgii i sztuki. W ich prezentacji i analizie będą łączone zjawiska z zakresu historii sztuki, historii liturgii, historii idei i duchowości . W toku wykładu prezentowane będą wybrane problemy związane z kompozycją bryły i przestrzeni sakralnej budowli, jej części składowych oraz najważniejszego wyposażenia w jego aspektach funkcjonalnych. W analizie omawianych zagadnień główny akcent będzie położony na ich genezie, interpretacji znaczenia symbolicznego oraz ideach inspirujących powstanie nowych form w przestrzeni budowli sakralnej.

Bibliography: (in Polish)

1. J. Nowiński, Sakralna przestrzeń – charakterystyka oraz wybrane treści ideowe i symboliczne, „Seminare” 2011, t. 29, s. 269-283.

2. J. Nowiński, Ara crucis – krucyfiks i ołtarz św. krzyża we wnętrzu średniowiecznych świątyń, „Seminare” 2019, nr 2, s. 157-173.

3. J. Nowiński, Ecclesia est paradisus – interpretacja kościoła jako Raju na Planie z Sankt Gallen z 819 r., „Seminare” 2020, nr 2, s. 127-135.

4. J. Nowiński, Labirynt w średniowiecznych kościołach i klasztorach – droga i symbol drogi; alegoria ludzkiego życia i dążenia do zbawienia, w: Dziedzictwo architektoniczne. Ochrona i badania obiektów zabytkowych, red. E. Łużyniecka, Wrocław 2020, s. 128-141.

5. J. Nowiński, W klasztorze wieść życie pielgrzyma – interpretacja architektury i wnętrza kościoła św. Richariusza w Centuli (St. Riquier) w czasach Angilberta (799-814) w kontekście liturgii stacyjnej i kultu relikwii, „Seminare” 2021, nr 2, s. 143-157.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

STUDENT: Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne; zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze historii sztuki.

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy ekspertów w przypadku napotkanych trudności. Jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie. Jest gotowy do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego, w których jest gotów odgrywać rolę lidera.

ECTS - 2

(1 ECTS = 30 godz)

udział w zajęciach - 30

lektura i przygotowanie pisemnej recenzji - 30 godz.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą oceny będzie udział w zajęciach i przygotowanie na zakończenie pisemnej recenzji wskazanej pozycji wraz z lekturą podanej literatury.

Dopuszczalną jest jedna (1) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Monographic lecture, 30 hours, 25 places more information
Coordinators: Janusz Nowiński
Group instructors: Janusz Nowiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Monographic lecture - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Przedmiotem wykładu monograficznego będzie szeroko rozumiana obecność dzieł sztuki w sakralnym wnętrzu kościoła. W ujęciu chronologicznym będą przedstawione: geneza i rozwój koncepcji wnętrza chrześcijańskiej świątyni oraz obecnych w niej dzieł sztuki sakralnej, postrzeganych jako wypadkowa wzajemnej relacji teologii, liturgii i sztuki.

Full description: (in Polish)

Problematyka poruszana na wykładach:

- Orientacja świątyni,

- mistyka światła w architekturze sakralnej

- Kształtowanie się sakralnej przestrzeni

- pierwsze świątynie chrześcijańskie i symboliczny charakter ich przestrzeni i wyposażenia

- Pierwsze bazyliki - analiza ich przestrzeni i układu funkcjonalnego

- Mauzoleum Grobu Chrystusa

- Naśladownictwa Anastasis i kaplicy Grobu Chrystusa

- Mnisi iroszkoccy we wczesnośredniowiecznej Europie - St. Gallen

- Bazylika w Centuli - St. Riquier; analiza architektury i jej funkcji;

- Jerozolima Umilicus mundi - naśladownictwa w architekturze sakralnej

- Crix in medio ecclesiae

- Ecclesia est Paradisus

Bibliography: (in Polish)

1. J. Nowiński, Sakralna przestrzeń – charakterystyka oraz wybrane treści ideowe i symboliczne, „Seminare” 2011, t. 29, s. 269-283.

2. J. Nowiński, Ara crucis – krucyfiks i ołtarz św. krzyża we wnętrzu średniowiecznych świątyń, „Seminare” 2019, nr 2, s. 157-173.

3. J. Nowiński, Ecclesia est paradisus – interpretacja kościoła jako Raju na Planie z Sankt Gallen z 819 r., „Seminare” 2020, nr 2, s. 127-135.

4. J. Nowiński, Labirynt w średniowiecznych kościołach i klasztorach – droga i symbol drogi; alegoria ludzkiego życia i dążenia do zbawienia, w: Dziedzictwo architektoniczne. Ochrona i badania obiektów zabytkowych, red. E. Łużyniecka, Wrocław 2020, s. 128-141.

5. J. Nowiński, W klasztorze wieść życie pielgrzyma – interpretacja architektury i wnętrza kościoła św. Richariusza w Centuli (St. Riquier) w czasach Angilberta (799-814) w kontekście liturgii stacyjnej i kultu relikwii, „Seminare” 2021, nr 2, s. 143-157.

Wymagania wstępne: (in Polish)

BRAK

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Monographic lecture, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Janusz Nowiński
Group instructors: Janusz Nowiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Monographic lecture - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiotem wykładu monograficznego będzie szeroko rozumiana obecność dzieł sztuki w sakralnym wnętrzu kościoła. W ujęciu chronologicznym będą przedstawione: geneza i rozwój koncepcji wnętrza chrześcijańskiej świątyni oraz obecnych w niej dzieł sztuki sakralnej, postrzeganych jako wypadkowa wzajemnej relacji teologii, liturgii i sztuki.

Full description: (in Polish)

Przedmiotem wykładu monograficznego będzie szeroko rozumiana obecność dzieł sztuki w sakralnym wnętrzu kościoła. W ujęciu chronologicznym będą przedstawione: geneza i rozwój koncepcji wnętrza chrześcijańskiej świątyni oraz obecnych w niej dzieł sztuki sakralnej, postrzeganych jako wypadkowa wzajemnej relacji teologii, liturgii i sztuki. W ich prezentacji i analizie będą łączone zjawiska z zakresu historii sztuki, historii liturgii, historii idei i duchowości . W toku wykładu prezentowane będą wybrane problemy związane z kompozycją bryły i przestrzeni sakralnej budowli, jej części składowych oraz najważniejszego wyposażenia w jego aspektach funkcjonalnych. W analizie omawianych zagadnień główny akcent będzie położony na ich genezie, interpretacji znaczenia symbolicznego oraz ideach inspirujących powstanie nowych form w przestrzeni budowli sakralnej.

Bibliography: (in Polish)

1. J. Nowiński, Sakralna przestrzeń – charakterystyka oraz wybrane treści ideowe i symboliczne, „Seminare” 2011, t. 29, s. 269-283.

2. J. Nowiński, Ara crucis – krucyfiks i ołtarz św. krzyża we wnętrzu średniowiecznych świątyń, „Seminare” 2019, nr 2, s. 157-173.

3. J. Nowiński, Ecclesia est paradisus – interpretacja kościoła jako Raju na Planie z Sankt Gallen z 819 r., „Seminare” 2020, nr 2, s. 127-135.

4. J. Nowiński, Labirynt w średniowiecznych kościołach i klasztorach – droga i symbol drogi; alegoria ludzkiego życia i dążenia do zbawienia, w: Dziedzictwo architektoniczne. Ochrona i badania obiektów zabytkowych, red. E. Łużyniecka, Wrocław 2020, s. 128-141.

5. J. Nowiński, W klasztorze wieść życie pielgrzyma – interpretacja architektury i wnętrza kościoła św. Richariusza w Centuli (St. Riquier) w czasach Angilberta (799-814) w kontekście liturgii stacyjnej i kultu relikwii, „Seminare” 2021, nr 2, s. 143-157.

Wymagania wstępne: (in Polish)

BRAK

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)