Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Bachelor's seminar. Selected issues from the history of modern art

General data

Course ID: WNHS-HS-SLWZzHSN
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Bachelor's seminar. Selected issues from the history of modern art
Name in Polish: Seminarium licencjackie. Wybrane zagadnienia z historii sztuki nowożytnej
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups: (in Polish) Seminarium licencjackie
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

art studies

Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

HS1_W03

HS1_W04


HS1_U01

HS1_U02

HS1_U03

HS1_U04

HS1_U05


ODKiŚ1_W05

ODKiŚ1_W06

ODKiŚ1_U04

ODKiŚ1_U09

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wymagania wstępne: sprecyzowane zainteresowania naukowe w zakresie sztuki nowożytnej, a zwłaszcza wieku XVIII i 1. połowy XIX w., orientacja w zakresie warsztatu metodologicznego historyka sztuki.

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: pomoc studentowi w napisaniu i przystąpieniu do obrony pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone przygotowaniu studenta i prowadzeniu nad nim nadzoru merytorycznego nad pracą licencjacką.

W trakcie zajęć odbywa się określenie zainteresowań naukowych i wybór zagadnienia, pomoc w zebraniu literatury i wskazanie w jaki sposób należy jej szukać, także pomoc w przygotowaniu tekstu wraz z materiałem ilustracyjnym. Zadaniem promotora jest koordynacja postępu prac, pomoc w doborze literatury, korekta tekstu i ewentualna redakcja aparatu naukowego (w pierwszym semestrze).

Metody dydaktyczne: dyskusja w gronie uczestników w oparciu o referaty studentów prezentujące wybrane problemy pracy dyplomowej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

A. D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008.

A. D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008.

Literatura dodatkowa:

podawana sukcesywnie, dobrana w zależności od tematu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Seminarium licencjackie prowadzone online przez aplikację MS Teams: 10 pkt (po 5 w każdym semestrze):

1. uczestnictwo w zajęciach 60 godzin.

2. przygotowanie referatu 60 godzin.

3. zebranie literatury i napisanie tekstu 180 godzin.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia: obecność na seminarium, możliwość 2 nieusprawiedliwionych obecności, prezentacja referatu na opracowywany temat (1 do 3 razy w semestrze w zależności od liczby uczestników), oraz zadanej przez wykładowcę literatury,oddanie w semestrze zimowym (do końca sesji zimowej) pierwszego rozdziału pracy z przypisami i literaturą.

W sesji poprawkowej student jest zobowiązany do oddania promotorowi pracy 3 tygodnie przed terminem złożenia pracy do dziekanatu. Przekroczenie tego terminu wiąże się z możliwością niezaliczenia przedmiotu w sesji poprawkowej.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours, 6 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne: znajomość historii sztuki wcześniejszych epok.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours, 6 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alBXJLWFcTT0TQ4YE6HMZwT-1wAORFqFXtmfpBDWdsJs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ee550d68-0baa-404d-9789-5f4ee21c94c6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: pomoc studentowi w napisaniu i przystąpieniu do obrony pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

Określenie zainteresowań naukowych i wybór zagadnienia, zebranie literatury i przygotowanie tekstu wraz z materiałem ilustracyjnym. Zadaniem promotora jest koordynacja postępu prac, pomoc w doborze literatury, korekta tekstu i ewentualna redakcja aparatu naukowego (w pierwszym semestrze).

Metody dydaktyczne: dyskusja w gronie uczestników w oparciu o referaty studentów prezentujące wybrane problemy pracy dyplomowej.

Bibliography: (in Polish)

A. D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008.

A. D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008.

Literatura dodatkowa:

podawana sukcesywnie, dobrana w zależności od tematu.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours, 6 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 10 ECTS (po 5 w każdym semestrze):

1. uczestnictwo w zajęciach 60 godzin.

2. przygotowanie referatu 60 godzin.

3. zebranie literatury i napisanie tekstu 180 godzin.


Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne: znajomość historii sztuki wcześniejszych epok.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours, 6 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 10 ECTS (po 5 w każdym semestrze):

1. uczestnictwo w zajęciach 60 godzin.

2. przygotowanie referatu 60 godzin.

3. zebranie literatury i napisanie tekstu 180 godzin.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne: znajomość historii sztuki wcześniejszych epok.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours, 6 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 10 ECTS (po 5 w każdym semestrze):

1. uczestnictwo w zajęciach 60 godzin.

2. przygotowanie referatu 60 godzin.

3. zebranie literatury i napisanie tekstu 180 godzin.


Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: pomoc studentowi w napisaniu i przystąpieniu do obrony pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone przygotowaniu studenta i prowadzeniu nad nim nadzoru merytorycznego nad pracą licencjacką.

W trakcie zajęć odbywa się określenie zainteresowań naukowych i wybór zagadnienia, pomoc w zebraniu literatury i wskazanie w jaki sposób należy jej szukać, także pomoc w przygotowaniu tekstu wraz z materiałem ilustracyjnym. Zadaniem promotora jest koordynacja postępu prac, pomoc w doborze literatury, korekta tekstu i ewentualna redakcja aparatu naukowego (w pierwszym semestrze).

Metody dydaktyczne: dyskusja w gronie uczestników w oparciu o referaty studentów prezentujące wybrane problemy pracy dyplomowej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

A. D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008.

A. D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008.

Literatura dodatkowa:

podawana sukcesywnie, dobrana w zależności od tematu.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne: znajomość historii sztuki wcześniejszych epok.

Zajęcia wspólne dla HS i ODKiŚ

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours, 6 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 10 ECTS (po 5 w każdym semestrze):

1. uczestnictwo w zajęciach 60 godzin.

2. przygotowanie referatu 60 godzin.

3. zebranie literatury i napisanie tekstu 180 godzin.


Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: pomoc studentowi w napisaniu i przystąpieniu do obrony pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone przygotowaniu studenta i prowadzeniu nad nim nadzoru merytorycznego nad pracą licencjacką.

W trakcie zajęć odbywa się określenie zainteresowań naukowych i wybór zagadnienia, pomoc w zebraniu literatury i wskazanie w jaki sposób należy jej szukać, także pomoc w przygotowaniu tekstu wraz z materiałem ilustracyjnym. Zadaniem promotora jest koordynacja postępu prac, pomoc w doborze literatury, korekta tekstu i ewentualna redakcja aparatu naukowego (w pierwszym semestrze).

Metody dydaktyczne: dyskusja w gronie uczestników w oparciu o referaty studentów prezentujące wybrane problemy pracy dyplomowej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

A. D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008.

A. D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008.

Literatura dodatkowa:

podawana sukcesywnie, dobrana w zależności od tematu.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne: znajomość historii sztuki wcześniejszych epok.

Zajęcia wspólne dla HS i ODKiŚ

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours, 6 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 10 ECTS (po 5 w każdym semestrze):

1. uczestnictwo w zajęciach 60 godzin.

2. przygotowanie referatu 60 godzin.

3. zebranie literatury i napisanie tekstu 180 godzin.


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: pomoc studentowi w napisaniu i przystąpieniu do obrony pracy licencjackiej.

Full description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone przygotowaniu studenta i prowadzeniu nad nim nadzoru merytorycznego nad pracą licencjacką.

W trakcie zajęć odbywa się określenie zainteresowań naukowych i wybór zagadnienia, pomoc w zebraniu literatury i wskazanie w jaki sposób należy jej szukać, także pomoc w przygotowaniu tekstu wraz z materiałem ilustracyjnym. Zadaniem promotora jest koordynacja postępu prac, pomoc w doborze literatury, korekta tekstu i ewentualna redakcja aparatu naukowego (w pierwszym semestrze).

Metody dydaktyczne: dyskusja w gronie uczestników w oparciu o referaty studentów prezentujące wybrane problemy pracy dyplomowej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

A. D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008.

A. D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008.

Literatura dodatkowa:

podawana sukcesywnie, dobrana w zależności od tematu.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne: znajomość historii sztuki wcześniejszych epok.

Zajęcia wspólne dla HS i ODKiŚ

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours, 6 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)