Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Jewish Art in Warsaw, Krakow and Lodz from the 19th century to 1950s. Selected issues.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-TJAWK
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The Jewish Art in Warsaw, Krakow and Lodz from the 19th century to 1950s. Selected issues.
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W06

HS1_U04

HS1_U05

HS1_U06


Skrócony opis:

Wykłady obejmują tematykę związaną z twórczością artystów pochodzenia żydowskiego od połowy XIX do połowy XX wieku w najważniejszych ośrodkach kultury na terytorium Polski – Warszawie, Krakowie i Łodzi – w kontekście poszukiwaniem tożsamości religijnej i narodowej.

Wykład połączony z prezentacją materiału ilustracyjnego, filmowego oraz prezentacjami/referatami studentów na wybrany/zadany temat.

Pełny opis:

Wykłady obejmują tematykę związaną z twórczością artystów pochodzenia żydowskiego od połowy XIX do połowy XX wieku w najważniejszych ośrodkach kultury na terytorium Polski – Warszawie, Krakowie i Łodzi – w kontekście poszukiwaniem tożsamości religijnej i narodowej.

Wykład połączony z prezentacją materiału ilustracyjnego, filmowego oraz prezentacjami/referatami studentów na wybrany/zadany temat.

Zagadnienia poruszane w czasie wykładów:

1. Sztuka żydowska - definicja, podstawowe zagadnienia, terminologia, bibliografia, instytucje.

2. Poszukiwanie tożsamości religijnej/narodowej przed Haskalą na podstawie wybranych zachowanych i niezachowanych obiektów sztuki sakralnej w Warszawie, Krakowie, Łodzi.

3. Haskala - Oświecenie żydowskie. Kraków - Maurycy Gottlieb i jego sztuka. Warszawa – Aleksander Lesser.

4. Sztuka Żydów polskich 1900 do 1939 - nurt tradycji, asymilacja i jej rozterki, syjonizm – Kraków, Łódź, Warszawa.

5. Awangarda w Łodzi – grupa Jung Idysz - ikonografia, działalność, artyści.

6. Sztuka Holocaustu – Kraków, Łódź, Warszawa

7. Odrodzenie środowiska artystów żydowskich po II wojnie światowej – zarys problematyki.

Literatura:

The influence of Jewish culture on the intellectual heritage of Central and Eastern Europe, ed. by T. Obolevitch and J. Bremer, Kraków 2011.

Jewish artists and Central-Eastern Europe: art centers, identity, heritage from the 19th century to the Second World War: the First Congress of Jewish Art in Poland, ed. by J. Malinowski, R. Piątkowska, T. Sztyma-Knasiecka, Warszawa 2010 - 2 articles

N. Styrna, Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939, katalog wystawy / Jewish artists in Kraków 1873-1939, exhibition catalogue, Kraków 2008.

Żydzi polscy, wystawa, czerwiec - sierpień 1989, red. D. Dec [et al.], Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1989.

Insiders and Outsiders: Dilemmas of East European Jewry, de. Cohen R.I., Frankel J., Hoffman S., Oxford-Portland, Oregon, 2010.

Additional literature:

J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, tom 1-2, Warszawa 2003.

Reconstructing Jewish identity in pre-and post-Holocaust literature and culture, L. Aleksandrowicz-Pędich, M. Pakier (eds.), Frankfurt am Main 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

HS1_W02

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki żydowskiej w Krakowie, Łodzi, Warszawie, w kontekście europejskim, zna terminologię i podstawowe aspekty badawcze.

HS1_W06

Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki żydowskiej i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

HS1_U04

Potrafi stosować właściwą terminologię z zakresu sztuki żydowskiej.

HS1_U05

Potrafi wykorzystać terminologię dotyczącą sztuki żydowskiej w formułowaniu logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku angielskim.

HS1_U06

Swoje umiejętności językowe o poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Językowego wzbogacił o nowe terminy i wyrażenia dotyczące sztuki żydowskiej.

Nakład pracy studenta:

30(15) godzin - udział w wykładach

60(30) godzin - przeczytanie artykułu w j. angoelskim i przygotowanie referatu wraz z ilustracjami.

The student has an orderly detailed knowledge of the development of Jewish art in Krakow, Lodz, Warsaw, in the European context, knows the relevant professional vocabulary and basic research methodology.

He has a basic knowledge of selected issues of Jewish art and its links with the humanities.

He/She can use appropriate terminology in Jewish art and use it in the formulation of logical speech and writing in English.

He/She improved his/her language skills at the B2 level of the CEFR for Languages and enriched the linguistic language version with new terms and expressions on Jewish art.

Student workload:

30(15) hours - participation in lectures

60(30) hours - reading an article in English and preparing a paper with illustrations.

Metody i kryteria oceniania:

REQUIREMENTS TO BE FULFILLED TO COMPLETE THE COURSE:

• course attendance – max 55 points / one absence is allowed, further absences „cost” minus 9 points each

• accomplish 1 e-learning task = 45

• Term evaluation – max 100 points

• It icludes 2 elements:

• Attendace – max 55 points

• accomplishing 1 e-learning task – max 45

• Scale of grades: 60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)