Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Contemporary Visual Culture

General data

Course ID: WNHS-HS-WKW
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Contemporary Visual Culture
Name in Polish: Współczesna kultura wizualna
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak

Short description:
Full description: (in Polish)

Wykraczające poza ograniczenie medium, ale też i eksplorując jego specyfikę, jak i obszar sztuki doświadczenie wizualne jest elementem obszaru kultury masowej. Modele wyrastające z doświadczeń modernizmu próbowały sytuować się poza masowością obszaru wizualności, próbując chronić autonomię działań artystycznych, także w sferze wizualności. Neoawangarda i jej późniejsze konsekwencje przyniosła skomplikowaną, wielopłaszczyznową grę pomiędzy doświadczeniem wizualnym, a doświadczaniem sztuki. Ta ostatnia, przynajmniej od czasu konceptualizmu, koncentrując się na ideach znacznie bardziej radykalnie niż wcześniejsze próby podejmowane m.in. przez dadaistów odeszła od znaczenia wyglądu czy fizyczności sztuki. Artysta współczesny sytuując się w szerokim kontekście tradycji historii sztuki, polityki i teorii krytycznych, instytucji i strategii wystawienniczych oraz organizacji życia artystycznego nie zaniechał eksplorowania obszaru wizualności. Podejmując z nim różnego rodzaju gry, wykorzystując jego strategie do własnych, indywidualnych celów, wolnych od dyktatu jednoznaczności celowości masowej kultury wizualnej. Przedmiotem zajęć w pierwszej kolejności ma być pokazanie właśnie owej wieloaspektowej strategii artystycznej. Gry między obszarem wizualności a obszarem sztuki. Punktem wyjścia będą przemiany zachodzące w samej sztuce. Studia nad kulturą wizualną w ograniczonym zakresie formułują uprzywilejowanej rolę obszaru działań artystycznych w doświadczeniu współczesności. Skupienie się na obszarze sztuki, jako kontekście kultury wizualnej będzie próbą pokazania złożoności relacji między doświadczeniem wizualnym a doświadczeniem sztuki. Ważnym elementem zajęć jest poznanie wybranych zagadnień teoretycznych i historiozoficznych, towarzyszących kulturze wizualnej.

Treści merytoryczne:

Ukazanie strategii kultury wizualnej w kontekście historii sztuki, teorii krytycznej, teorii mediów, kultury masowej, polityki, instytucji i organizacji życia artystycznego.

Celem zajęć jest sięgnięcie do teoretycznych koncepcji stanowiących modele dla zrozumienia zachodzących przemian.

Bibliography:
Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

HS2_W03

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy obiektów kultury wizualnej.

HS2_W05

Ma wiedzę na temat specyfiki kultury wizualnej i jej

interpretacji.

HS2_U04

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z

wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów i

specjalistów. Umie stawiać hipotezy w zakresie interpretacji obiektów kultury wizualnej w odniesieniu do istniejących w jej obszarze koncepcji.

HS2_U05

Potrafi w zaawansowanym stopniu posługiwać się językiem

specjalistycznym z zakresu kultury wiuzalnej.

HS2_U07

Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej

wypowiedzi w mowie z zakresu współczesnej kultury wizualnej.

HS2_K01

Docenia wartość wiedzy ekspertów, ale jednocześnie jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie.

Liczba ECTS: 3, w tym:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału

nauczyciela akademickiego

Liczba punktów ECTS: 1

Łączna liczba godzin: 31

- udział w wykładach: 30

- udział w konsultacjach: 1

Praca własna studenta

Liczba punktów ECTS: 2

Łączna liczba godzin: 45

- praca własna z literaturą: 30

- przygotowanie do egzaminu: 15

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin w formie ustnej.

Zakres egzaminu: omówienie problemowej tezy z zakresu problematyki zajęć

Obowiązujący zakres materiału - wykład i literatura obowiązkowa

Uwaga w przypadku zdawania egzaminu on-line, jeżeli wykryte zostaną fragmenty skopiowane z Internetu, praca nie będzie przyjęta.

Ocena bdb. 81-100 pkt

Ocena db. 66-80 pkt

Ocena dst. 51-65 pkt

Zajęcia są obowiązkowe, dopuszcza się 2 nieobecności w ciągu semestru.

Tezy

1. Najważniejsze teoretyczne koncepcje medium od starożytności po współczesność

2. Miejsce obrazu we współczesnej kulturze

3. Visual studies a studia nad kulturą wizualną – koncepcja W. J. T. Mitchella

4. Wolfgang Welsh – koncepcja anestetyki

5. Jean Baudrillard – koncepcja symulakrów i jej znaczenie dla kultury wizualnej

6. Visual studies (studia wizualności) a historia sztuki

7. Zwrot piktorialny – czym jest, czy rzeczywiście zaistniał, jakie są jego przyczyny, konsekwencje zagrożenia

8. Holocaust jako problem współczesnej kultury wizualne

9. Czym jest przemoc ikoniczna

10. Hybrydyzacja jako strategia wizualności

11. Koncepcja „życia” obrazów Mitchella

12. Posthumanizm i postobraz – rozumienie pojęć

13.Postmodernistyczne strategie wizualne – transkulturowość i tożsamość

14. Prowokacja jako narzędzie w kulturze wizualnej

15. Jaka jest relacja między obrazem a rzeczywistością?

16. Kultura wizualna, a historia sztuki

17. Przedmiot i specyfika badań w obszarze kultury wizualnej

Kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest materiał przekazany podczas wykładów oraz poznany samodzielnie przez studenta na podstawie samodzielnej lektury.

Wiedza:

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii; nie posiada znajomości podstawowych problemów współczesnej kultury wizualnej i nie potrafi umieścić ich w układzie historycznym; nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów współczesnej kultury wizualnej.

ocena 3 (dst): student zna podstawowym stopniu terminologię; ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju współczesnej kultury wizualnej.

ocena 4 (db): student zna podstawową terminologię; ma orientację w podstawowych zagadnieniach współczesnej kultury wizualnej i potrafi je, w ogólnym stopniu, umieścić w układzie chronologicznym.

ocena 5 (bdb): student zna terminologię; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień; posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień współczesnej kultury wizualnej i ich chronologii. Jego wiedza oparta jest zarówno o tok wykładów jak i literaturę przedmiotu.

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi omówić podstawowych problemów współczesnej kultury wizualnej, nie potrafi odpowiednio przedstawiać poszczególnych koncepcji i nie potrafi umieścić ich w układzie chronologicznym.

ocena 3 (dst): student potrafi jedynie w ograniczonym stopniu omówić podstawowe problemy współczesnej kultury wizualnej i przedstawić je w układzie chronologicznym.

ocena 4 (db): student potrafi odpowiednio przedstawiać podstawowe problemy współczesnej kultury wizualnej , wykazuje się podstawowym zrozumieniem ich specyfiki, popełnia jednak błędy w przytaczaniu poszczególnych koncepcji, potrafi umieścić je w układzie chronologicznym.

ocena 5 (bdb): student potrafi poprawnie przedstawiać podstawowe problemy współczesnej kultury wizualnej , potrafi formułować samodzielnie wnioski i odnosić się krytycznie do przedstawionego materiału.

Kompetencje:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi samodzielnie analizować poszczególnych problemów problemy współczesnej kultury wizualnej , nie potrafi zapoznać się z podstawową literaturą i terminologią.

ocena 3 (dst): student potrafi jedynie w ograniczonym stopniu posługiwać się podstawowymi terminami, ma problemy z odróżnieniem specyfiki poszczególnych problemów współczesnej kultury wizualnej.

ocena 4 (db): student potrafi samodzielnie przeanalizować wybrane problemy współczesnej kultury wizualnej i poszukiwać dla nich szerszego historycznego kontekstu.

ocena 5 (bdb): student potrafi kompleksowo i krytycznie przedstawić wybrane problemy współczesnej kultury wizualnej , wykracza poza przedstawione w toku wykładów tezy i twierdzenia.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Bartłomiej Gutowski
Group instructors: Bartłomiej Gutowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Informacje znajdują się w sekcji ogólnej.

Full description: (in Polish)

Informacje znajdują się w sekcji ogólnej.

Bibliography: (in Polish)

Lektura podstawowa (obowiązkowa)

• Bal M., Wizualny esencjonalizm i przedmiot kultury wizualnej, „Artium Quaestiones” 2006, nr 17, s. 249-386.

• Mitchell W. J. T., Czego chcą obrazy, Warszawa 2013.

• Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba, Warszawa 2012.

Lektura zalecana (dodatkowa, nieobowiązkowa)

• Leśniak, Współczesne studia nad kulturą wizualną: poststrukturalistyczne klisze i krytyka anachroniczna, „Przegląd kulturoznawczy”, nr 2/2010

• Kultura wizualna w Polsce. Tom 1-2, Warszawa 2017-2018.

• Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, pod red. V. Sajkiewicz, Katowice 2010.

• Sturken, Marita, & Lisa Cartwright, Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture. Oxford 2009.

• Mersch Dieter Teorie mediów, przeł. Ewa Krauss, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010.

• Arnheim R., Myślenie wzrokowe, Gdańsk 2011.

• Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk 2004 (oryginał 1954).

• Bałus W., Efekt widzialności. O swoistości widzenia obrazów, granicach ich odczytywania i antropologicznych aspektach sztuki, Kraków 2013.

• Carroll N., Filozofia sztuki masowej¸ Gdańsk 2013.

• Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012.

• Freedberg D., Potęga wizerunków Studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005

• Hopfinger M., Doświadczenie audiowizualne, Warszawa 2003.

• Kociuba M., Antropologia poznania obrazowego, Lublin 2010.

• Marshall McLuhan, Wywiad dla „Playboya” w: Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, Poznań 2001, s. 327 – 385.

• Mirzoeff N., Imperium obrazów, „Czas Kultury”, 1. 2004, s. 123-138.

• Mirzoeff N., Podmiot kultury wizualnej, „Artium Quaestiones”, nr XVII, 2006, ss. 249-272 (tekst opublikowany także w Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów “Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz)

• Mitchell W. J. T., Nie istnieją media wizualne, „Panoptikum” 2006, nr 5, s. 313-320.

• Mitchell W. J. T., Pokazując widzenie: krytyka kultury wizualnej, „Artium Quaestiones”, 2006 nr 17, s. 273-294.

• Oblicza komunikowania wizualnego cz.1, pod red. Rafała Polaka, Rzeszów 2011. Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, pod red.M. Frąckowiaka, K. Olechnickiego, Warszawa 2011.

• Obraz otwarty. Współczesna topografia wizualności, „Artium Quaestiones”, 2007 nr XVIII

• Pallasmaa J., The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, Chichester 2005.

• Rogoff, Subjects / places / spaces, w: Terra infirma. Geography’s visual culture, London and New York 2000, s. 14-35.

• Sturken M., Lisa Cartwright, Spectatorship, Power, and Knowledge, w: Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, Oxford 2001.

• Teorie komunikacji i mediów, pod red. M. Graszewicza, J. Jastrzębskiego

• Visual Culture Questionnaire, „October” 77, Summer 1996, s. 25-70.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Bartłomiej Gutowski
Group instructors: Bartłomiej Gutowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Bartłomiej Gutowski
Group instructors: Bartłomiej Gutowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)