Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to the History of Art. Architecture

General data

Course ID: WNHS-HS-WdHSAć
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Introduction to the History of Art. Architecture
Name in Polish: Wstęp do historii sztuki. Architektura
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 OR 1.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

art studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

HS1_U02

HS1_U03

HS1_U04

HS1_U05

HS1_U08

Preliminary Requirements:

(in Polish) Znajomość terminologii architektonicznej z poprzedniego semestru.

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

Poznanie terminologii architektonicznej (wykład - semestr zimowy) i nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania opisu dzieła architektury (ćwiczenia - semestr letni).

Full description: (in Polish)

Poznanie w semestrze zimowym terminologii architektonicznej ułatwia zrozumienie wykładów z architektury, literatury poświęconej zagadnieniom architektonicznym oraz pozwala studentowi lepiej przygotować referat na ćwiczenia z Architektury średniowiecznej polskiej, nowożytnej i nowoczesnej.

Natomiast w semestrze letnim znajomość terminologii jest niezbędnym elementem opisu architektonicznego, który z kolei jest jedną z podstawowych umiejętności warsztatu historyka sztuki, wykorzystywaną przy pisaniu prac naukowych, inwentaryzacji i katalogowaniu dzieł sztuki.

Opis ECTS:

WYKŁAD (semestr zimowy):

1. uczestnictwo w wykładzie = 30 godz.

2. przygotowanie się do zaliczenia w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach i w ramach samodzielniej lektury zalecanej literatury = 30 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

ĆWICZENIA (semestr letni):

1. uczestnictwo w ćwiczeniach = 15 godz.

2. przygotowanie się do zaliczenia w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach i w ramach indywidualnych ćwiczeń z opisu architektonicznego = 15 godz.

Razem: 30 godz. : 30 godz. = 1 pkt. ECTS

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa: (1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.)

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

UMIEJĘTNOŚCI:

Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych przy inwentaryzacji zabytków. Potrafi rozpoznać różne typy budynków zabytkowych. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu architektury. Posiada umiejętność konstruowania opisu architektonicznego w języku polskim.

ĆWICZENIA (semestr letni):

1. uczestnictwo w ćwiczeniach = 15 godz.

2. przygotowanie się do zaliczenia w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach i w ramach indywidualnych ćwiczeń z opisu architektonicznego = 15 godz.

Razem: 30 godz. : 30 godz. = 1 pkt. ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Przedmiot prowadzony jest jako wykład w semestrze zimowym, w letnim jako ćwiczenia. W obu semestrach wiedza studenta weryfikowana jest zwykle przez kolokwium pisemne.

W semestrze letnim:

Weryfikacja wiedzy odbywała się poprzez kolokwium pisemne, składające się z czterech zadań przygotowanych w formie prezentacji multimedialnej: zadanie 1 - prawidłowe rozpoznanie zaznaczonych na slajdzie elementów architektonicznych, zadanie 2 - prawidłowe podanie liczby naw i przęseł na podstawie dołączonych planów obiektów sakralnych, zadanie 3 - uporządkowanie kolejności podawanych informacji związanych z opisem architektonicznym, zadanie 4 - opis planu obiektu sakralnego pokazanego na slajdzie.

Student uzyskuje ocenę pozytywną gdy osiągnie minimum 50% punktów.

Practical placement: (in Polish)

Brak.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours, 30 places more information
Coordinators: Marta Wiraszka
Group instructors: Marta Wiraszka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

Poznanie zasad opisu architektonicznego (ćwiczenia - semestr letni).

Full description: (in Polish)

W semestrze letnim znajomość terminologii jest niezbędnym elementem opisu architektonicznego, który z kolei jest jedną z podstawowych umiejętności warsztatu historyka sztuki, wykorzystywaną przy pisaniu prac naukowych, inwentaryzacji i katalogowaniu dzieł sztuki.

Opis ECTS:

ĆWICZENIA (semestr letni):

1. uczestnictwo w ćwiczeniach = 15 godz.

2. przygotowanie się do zaliczenia w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach i w ramach indywidualnych ćwiczeń z opisu architektonicznego = 45 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa (1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.)

Literatura uzupełniająca - przykłady opisów architektonicznych (1. Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000; 2. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, t. 2 - katalog obiektów, Warszawa 1995; 3. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-16, Warszawa 1994-2015.)

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość terminów poznanych w semestrze zimowym.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours, 50 places more information
Coordinators: Marta Wiraszka
Group instructors: Marta Wiraszka
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a044ec31550394180aa4775e65690996f%40thread.tacv2/conversations?groupId=606c9956-3ce0-412a-942c-ddd8c6d31528&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

Poznanie zasad opisu architektonicznego (ćwiczenia - semestr letni).

Full description: (in Polish)

Poznanie w semestrze zimowym terminologii architektonicznej ułatwia zrozumienie wykładów z architektury, literatury poświęconej zagadnieniom architektonicznym oraz pozwala studentowi lepiej przygotować referat na ćwiczenia z Architektury średniowiecznej polskiej, nowożytnej i nowoczesnej.

Natomiast w semestrze letnim znajomość terminologii jest niezbędnym elementem opisu architektonicznego, który z kolei jest jedną z podstawowych umiejętności warsztatu historyka sztuki, wykorzystywaną przy pisaniu prac naukowych, inwentaryzacji i katalogowaniu dzieł sztuki.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa (1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.)

Literatura uzupełniająca - przykłady opisów architektonicznych (1. Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000; 2. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, t. 2 - katalog obiektów, Warszawa 1995; 3. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-16, Warszawa 1994-2015.)

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość terminologii architektonicznej poznanej w semestrze zimowym.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Marta Wiraszka
Group instructors: Marta Wiraszka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

Poznanie zasad opisu architektonicznego (ćwiczenia - semestr letni).

Full description: (in Polish)

Poznanie w semestrze zimowym terminologii architektonicznej ułatwia zrozumienie wykładów z architektury, literatury poświęconej zagadnieniom architektonicznym oraz pozwala studentowi lepiej przygotować referat na ćwiczenia z Architektury średniowiecznej polskiej, nowożytnej i nowoczesnej.

Natomiast w semestrze letnim znajomość terminologii jest niezbędnym elementem opisu architektonicznego, który z kolei jest jedną z podstawowych umiejętności warsztatu historyka sztuki, wykorzystywaną przy pisaniu prac naukowych, inwentaryzacji i katalogowaniu dzieł sztuki.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa (1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.)

Literatura uzupełniająca - przykłady opisów architektonicznych (1. Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000; 2. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, t. 2 - katalog obiektów, Warszawa 1995; 3. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-16, Warszawa 1994-2015.)

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość terminologii architektonicznej poznanej w semestrze zimowym.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours, 50 places more information
Coordinators: Marta Wiraszka
Group instructors: Marta Wiraszka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu:

Poznanie zasad opisu architektonicznego (ćwiczenia - semestr letni).

Full description: (in Polish)

Poznanie w semestrze zimowym terminologii architektonicznej ułatwia zrozumienie wykładów z architektury, literatury poświęconej zagadnieniom architektonicznym oraz pozwala studentowi lepiej przygotować referat na ćwiczenia z Architektury średniowiecznej polskiej, nowożytnej i nowoczesnej.

Natomiast w semestrze letnim znajomość terminologii jest niezbędnym elementem opisu architektonicznego, który z kolei jest jedną z podstawowych umiejętności warsztatu historyka sztuki, wykorzystywaną przy pisaniu prac naukowych, inwentaryzacji i katalogowaniu dzieł sztuki.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa (1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.)

Literatura uzupełniająca - przykłady opisów architektonicznych (1. Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000; 2. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, t. 2 - katalog obiektów, Warszawa 1995; 3. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-16, Warszawa 1994-2015.)

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość terminologii architektonicznej poznanej w semestrze zimowym.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)