Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Anthropology of ecological crisis

General data

Course ID: WNHS-ODKS-AKEKO
Erasmus code / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) History and archaeology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Anthropology of ecological crisis
Name in Polish: Antropologia kryzysu ekologicznego
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abf2ced7718b74488834ebe74339b85d9%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=227c32aa-47e8-4576-8490-862fa452b4ed&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wykład zakłada wstępną wiedzę z zakresu ekologii, ochrony środowiska i antropologii kulturowej.

Short description: (in Polish)

Wykład podsumowuje wiedzę z zakresu ekologii humanistycznej. Celem wykładu jest ugruntowanie wiedzy o cywilizacyjnym charakterze kryzysu ekologicznego.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

1/ Problematyka przedmiotowej obecności człowieka w zagrożonym środowisku życia (10 godz.)

- charakterystyka zagrożeń środowiska przyrodniczego

- charakterystyka zagrożeń środowiska kulturowego

- semantyczna, epistemologiczna i historyczna identyfikacja akryzysu ekologicznego.

2/ Problematyka podmiotowej obecności człowieka w zagrożonym środowisku życia (10 godz.)

- biologiczny wymiar podmiotowej obecności człowieka w środowisku

- człowiek istotą z natury ryzykowną

- człowiek istotą z natury kulturową

- racjonalny wymiar podmiotowej obecności człowieka w środowisku

- nowożytny program panowania człowieka nad przyrodą.

3/ Problematyka poszukiwania etosu ekologicznego przetrwania ludzkości (10 godz.)

- H. Jonasa postulat fizjocentrycznej zasady przetrwania

- L. Schäfera postulat antropocentrycznej zasady przetrwania

- K. Lorenza postulat etologicznej zasady przetrwania

- antropologiczny postulat kapitalizmu ekologicznego

Bibliography: (in Polish)

Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2003.

Łepko Z., Ekologiczny postulat nauki dla zrównoważonego rozwoju, „Seminare” 27 (2010), ss. 77-86.

Łepko Z., W sprawie polityki dla zrównoważonego rozwoju, „Seminare” 29(2011), ss. 75-88.

Łepko Z., Anthropological Aspects of the Oikos Crisis, in in Joshtrom Isaac Kureethadam, Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski (ed), Return to The OIKOS. Ways to Recover Our Common Home, edited by, LAS, Rome 2016, ss. 25-40.

Bołoz W., Jaromi S., Karaczun Z., Łepko Z., Papuziński A., Sadowski R., Ekofilozoficzne przesłanie encykliki Laudato Si’, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14(2016)4, ss. 109-128.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

Zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki,

w tym w konserwacji zabytków.

Zna terminologię używaną w ochronie przyrody. Rozumie

podstawowe zjawiska przyrodnicze.

Zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr

kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji

i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o

rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

Zna i rozumie elementarne zasady inwentaryzacji i digitalizacji w

instytucjach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i

powiązanych z nimi bibliotekach i archiwach.

W zakresie poszczególnych specjalizacji w obszarze ochrony dóbr

kultury i historii sztuki zna i rozumie elementarne fakty oraz

zależności między nimi.

W zakresie poszczególnych specjalizacji w obszarze ochrony

środowiska zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia oraz zależności

między nimi.

Zna i rozumie elementarne regulacje prawne i dobre praktyki w

zakresie prawa autorskiego, prawa ochrony przyrody, prawa ochrony

zabytków.

Zna i rozumie elementarne fakty, pojęcia i zasad działań

administracyjnych oraz zasady bezpieczeństwa w zarządzaniu

instytucjami związanymi z ochroną szeroko pojętej kultury i ochrony

środowiska.

Ma elementarną wiedzę w zakresie najważniejszych nurtów i

koncepcji filozofii europejskiej od czasów starożytnych po

współczesność oraz rozumie zależności między nimi, a także

rozumie elementarne fakty i pojęcia w obszarze norm etycznych

obowiązujących w ochronie środowiska przyrodniczego oraz

ochronie zabytków.

Umiejętności:

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania zabytków.

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować

właściwą terminologię używaną w ochronie dziedzictwa

kulturowego.

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować

właściwą terminologię używaną w ochronie dziedzictwa

przyrodniczego.

Potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności i wiedzę w praktycznych

działaniach związanych z ochroną dóbr kultury w tym z

działalnością oświatową i popularyzatorską.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznych działaniach

związanych z ochroną przyrody w tym z działalnością oświatową i

popularyzatorską.

Posiada umiejętność współdziałania ze służbami cywilnymi,

wojskowymi, przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i

urzędnikami państwowymi w zakresie przeciwdziałania sytuacjom

zagrażającym dziedzictwu kulturowemu, także w kontekście

analizowania zjawisk społecznych.

Ma umiejętności językowe w zakresie dóbr kultury i środowiska,

zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego

Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie innych

specjalistów sprawnie podejmować działania na rzecz ochrony

dziedzictwa kulturowego.

Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na

temat dóbr kultury, a także skonstruować logiczne wypowiedzi w

mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat ochrony dóbr

kultury oraz przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i

poprawnie opracowanymi fotografiami.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony

dóbr kultury i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i

konsultacji specjalistycznych w codziennej działalności.

Jest gotowy do samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w

codziennej działalności wynikających ze świadomość

interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

Jest gotowy do brania odpowiedzialności za dziedzictwo minionych

epok.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceny: Kolokwium ustne. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie oraz lektura.

ECTS:

udział w konwersatorium - 30

przygotowanie do konwersatorium - 10

konsultacje - 5

przygotowanie do kolokwium - 15

SUMA GODZIN 60 [60 : 30 = 2]

LICZBA ECTS – 2

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Zbigniew Łepko
Group instructors: Zbigniew Łepko
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład dotyczy antropologicznej wykładni obecności człowieka w środowisku naturalnym. W poszukiwaniu właściwej każdej antropologii odpowiedzi na pytanie o istotę i naturę człowieka w punkcie wyjścia uwzględnia ślady obecności człowieka we właściwym sobie środowisku naturalnym. Konsekwentnie też odpowiada na pytania o rodowód człowieka, jego aktualne miejsce w świecie i jego przyszłość.

Full description: (in Polish)

1/ Problematyka przedmiotowej obecności człowieka w zagrożonym środowisku życia (10 godz.)

- charakterystyka zagrożeń środowiska przyrodniczego

- charakterystyka zagrożeń środowiska kulturowego

- semantyczna, epistemologiczna i historyczna identyfikacja akryzysu ekologicznego.

2/ Problematyka podmiotowej obecności człowieka w zagrożonym środowisku życia (10 godz.)

- biologiczny wymiar podmiotowej obecności człowieka w środowisku

- człowiek istotą z natury ryzykowną

- człowiek istotą z natury kulturową

- racjonalny wymiar podmiotowej obecności człowieka w środowisku

- nowożytny program panowania człowieka nad przyrodą.

3/ Problematyka poszukiwania etosu ekologicznego przetrwania ludzkości (10 godz.)

- H. Jonasa postulat fizjocentrycznej zasady przetrwania

- L. Schäfera postulat antropocentrycznej zasady przetrwania

- K. Lorenza postulat etologicznej zasady przetrwania

- antropologiczny postulat kapitalizmu ekologicznego

Bibliography: (in Polish)

Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2003.

Łepko Z., Ekologiczny postulat nauki dla zrównoważonego rozwoju, „Seminare” 27 (2010), ss. 77-86.

Łepko Z., W sprawie polityki dla zrównoważonego rozwoju, „Seminare” 29(2011), ss. 75-88.

Łepko Z., Anthropological Aspects of the Oikos Crisis, in in Joshtrom Isaac Kureethadam, Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski (ed), Return to The OIKOS. Ways to Recover Our Common Home, edited by, LAS, Rome 2016, ss. 25-40.

Bołoz W., Jaromi S., Karaczun Z., Łepko Z., Papuziński A., Sadowski R., Ekofilozoficzne przesłanie encykliki Laudato Si’, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14(2016)4, ss. 109-128.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wykład zakłada wstępną znajomość problematyki z zakresu ekologii i antropologii kulturowej.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)