Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury materialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-HKMć
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury materialnej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIS1_W03

ODKIS1_W12

ODKIS1_U01

ODKIS1_U02

ODKIS1_U04

ODKIS1_U07

ODKIS1_K01

ODKIS1_K05Skrócony opis:

Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu „Historia kultury materialnej”. Celem ćwiczeń jest prezentacja kultury materialnej m.in. poprzez analizę wybranych przykładów, z praktycznym zaangażowaniem studentów/ek np. w formie prezentacji i czynnego udziału w zajęciach (np. bezpośredni kontakt z dziedzictwem materialnym). Podczas ćwiczeń będzie prezentowana historia kultury materialnej – od pradziejów po czasy współczesne. Ćwiczenia odbywają się w siedzibie uczelni i/lub częściowo mogą być realizowane poza siedzibą uczelni (np. w muzeach lub w miejscach, gdzie istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z dziedzictwem materialnym). Podczas zajęć omawiane będą również przykłady kultury materialnej w oparciu o dostępne materiały on-line. Tematyka zajęć będzie omawiana z uwzględnieniem elementów metodologii badań. Integralną częścią ćwiczeń będzie omawianie form i sposobów prezentacji, a także interpretacji dziedzictwa materialnego.

Pełny opis:

BLOKI TEMATYCZNE

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Podstawowe pojęcia – kultura materialna, dziedzictwo materialne, artefakty itp.

3. Historia i metodologia badań kultury materialnej.

4. Interpretacja materialnych wytworów człowieka z przeszłości

5. Kultura materialna w pradziejach

6. Kultura materialna cywilizacji starożytnych

7. Kultura materialna średniowiecza

8. Kultura materialna w czasach nowożytnych

9. Kultura materialna w kontekście rewolucji przemysłowej

10. Kultura materialna w XX i XX w.

11. Prezentacja wybranych przykładów kultury materialnej – cześć referatowa i dyskusyjna

12. Prezentacja wybranych przykładów kultury materialnej – cześć referatowa i dyskusyjna

13. Prezentacja wybranych przykładów kultury materialnej – cześć referatowa i dyskusyjna

14. Prezentacja dziedzictwa materialnego – od teorii do praktyki

15. Podsumowanie i zaliczenie

Realizacja powyższych bloków tematycznych może inną niż ww. kolejność lub też może polegać na łączeniu zagadnień z poszczególnych bloków.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

P.B. Bahn, C. Renfrew, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa.

J. Baranski, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007.

J. Clifford, O kolekcjonowaniu sztuki i kultury . Przeł Joanna Iracka. PSL-Konteksty 1993, nr 1, s. 11-16

Prokopek M., Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, Warszawa 2018.

F. Tilden, Interpretacja dziedzictwa, 2019, Poznań.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

„Kwartalnik Historii kultury Materialnej” (wybrane artykuły)

"Studia i materiały z historii kultury materialnej" (wybrane artykuły)

* Dodatkowa literatura, rozszerzająca wiedzę w zakresie poszczególnych tematów zostanie podana na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawowa wiedzę o rozwoju sztuki i metodach badawczych stosowanych w naukach historycznych i w archeologii oraz konserwatorstwie. Wie jak stosować nowe technologie w ochronie dóbr kultury.

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczna do interpretowania i analizowania zabytków. umiejętność skonstruowanej logicznie wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim na temat obszarów ochrony dóbr kultury materialnej. Umie sporządzić maszynopis z

aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności konserwatorskiej i ochronnej i we współpracy z innymi instytucjami dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje

skutki konkretnych działań organizacyjnych. Jest świadomy interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury. Rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w codziennej działalności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałubska
Prowadzący grup: Katarzyna Pałubska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu o tej samej nazwie, który prowadzony jest dla studentów pierwszego roku Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska i Historii Sztuki. Celem ćwiczeń jest spojrzenie na kulturę poprzez pryzmat przedmiotów otaczających jednostki i całe społeczności. Ćwiczenia odbywają się częściowo w terenie: w Rynku Starego Miasta,

w Muzeum w Wilanowie oraz w Państwowym Muzeum Archeologicznym, Muzeum Narodowym w

Warszawie i Muzeum Historycznym (Centrum Interpretacji Zabytku) i Stacji Muzeum (daw.

Muzeum Kolejnictwa). Studenci zobowiązani są do przygotowania pracy pisemnej, którą prezentują w obecności grupy i następnie składają do oceny wykładowczyni.

Pełny opis:

Tematy szczegółowe

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Omówienie sylabusów, bibliografii,

kryteriów zaliczenia i metod oceniania.

2. Warunki życia, narzędzia i dzieła człowieka prehistorycznego. Wenus

epoki lodowcowej, malowidła naskalne z terenów Francji i Hiszpanii, itd.

3. Narzędzia człowieka prehistorycznego (zajęcia w PMA).

4. Rewolucja neolityczna na Wschodzie. Rozwój pierwszych miast. Kultura

materialna starożytnej Mezopotamii i Egiptu.

5. Wyposażenie grobów szkieletowych i ciałopalnych (zajęcia w PMA).

6. Kultura materialna Greków i Rzymian.

7. Wazy greckie i etruskie (zajścia w Muzeum w Wilanowie).

8. Kultura materialna średniowiecza.

10. Kultura materialna w czasach nowożytnych

11. Kultura dworska i kultura mieszczańska (zajęcia na Zamku Warszawskim

i w Rynku Starego Miasta).

12. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rozwój nowoczesnej kultury

materialnej.

13. Rola transportu w rozwoju kultury materialnej (zajecia w daw. Muzeum

2

Kolejnictwa w Warszawie <Stacja Muzeum>)

14. Od rewolucji przemysłowej po czasy najnowsze (zajecia w Centralnym

Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi).

15. Zaliczenie zajęć. Test końcowy i wystawienie ocen z prac pisemnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Kultura materialna starozytnej Grecji, K. Majewski (red.), t. 1-3,

Wrocław-Warszawa-Kraków, 1977.

E. Jastrzebowska, Rzym w czasach "Quo vadis", Warszawa 2001.

M. Knobloch, Złotnictwo, Warszawa 1977.

C. Busko (red.), Civitas et villa. Miasto i wies w sredniowiecznej Europie

Srodkowej, Wrocław 2002

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3, Warszawa

1992.

M. Dembinska i Z. Podwinska Historia kultury materialnej Polski w zarysie t. 1-4,

Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

T. Dant, Kultura materialna, Kraków 2007.

Literatura Uzupełniajaca

Kwartalniki Kultury Materialnej (wybrane artykuły).

Studia i materiały z historii kultury materialnej (wybrane rozdziały z niektórych

tomów).

2004.

A. Bender, Tapiserie w w dawnej Rzeczpospolitej, Lublin 2004.

A. W. Frołow, Artystyczna obróbka metali, Warszawa 1989.

T. Jednaszewska, Z. Massowa, Kowalstwo artystyczne i odlewnictwo. Katalog, Malbork 1985.

Teksty zródłowe

Witruwiusz, O architekturze ksiag dziesiec, przekł. K. Kumaniecki, Warszawa 1998.

Herodot, Dzieje, przekł. S. Hammer, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Zapłata
Prowadzący grup: Rafał Zapłata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w bezpośrednim kontakcie / udział bezpośredni 30 godz. – uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie zajęć itp..

Praca własna / 30 godzin – samodzielne przygotowanie się do zaliczenia, samodzielna lektura.

Praca własna / 30 godzin. - przygotowanie i prezentacja referatu,

przygotowanie się do zajęć.

Suma godzin: 90 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)