Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia systemów, problemów i idei filozoficznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-HSPiIF
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia systemów, problemów i idei filozoficznych
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a62452134cfc64d478482ea38e1ed6b29%40thread.tacv2/conversations?groupId=7c258eb8-6c6a-441c-92df-1f0cc7b820f0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W09

ODKiŚ1_K01

ODKiŚ1_K02

ODKiŚ1_K03


Skrócony opis:

Wykłady obejmują historię myśli filozoficznej w ujęciu europejskim od początków filozofii nowożytnej (Kartezjusz) po czasy współczesne. Podczas zajęć będziemy omawiać wyłącznie wybrane, najważniejsze zagadnienia. Będziemy śledzić odpowiedzi, jakie padały na fundamentalne pytania: o świat wartości, strukturę bytowa świata, o pochodzenie i naturę zła, o sens bycia, o wartość i możliwość naszego poznania itd. Wraz ze zbliżaniem się do filozofii najnowszej przedstawione zostaną również stanowiska kwestionujące sens tego typu poszukiwań. Wielość zjawisk i tendencji, ważność poszczególnych filozofii uniemożliwia sumaryczne przekazanie ich całościowego obrazu. Dlatego też tak ważne jest uzupełnienie kursu przez zalecane lektury – prócz wskazanych w sylabusie także te polecane na bieżąco w trakcie zajęć.

Pełny opis:

1) Kartezjusza poszukiwanie pewności

2) „Myśląca trzcina” – człowiek u Pascala

3) „Najlepszy z możliwych światów” – teodycea Leibniza

4) Wiek świateł i jego idee

5) Kant: przewrót kopernikański

6) Kant: imperatyw kategoryczny

7) Niemiecki idealizm, Hegla wizja dziejów

8) Marksa materializm dialektyczny, krytyka stosunków społecznych

9) Wola mocy i wieczny powrót – Nietzsche

10) Bojaźń i drżenie – myśl Kierkegaarda

11) Filozof Freud?

12) Husserla redukcja fenomenologiczna

13) Filozofia języka L. Wittgensteina

14) Doświadczenie twarzy wg Emmanuela Levinasa

15) Pytania egzystencjalizmu

16) Postmodernistyczna krytyka metafizyki i podmiotu

Literatura:

Otfried Höffe, Mała historia filozofii

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2 i 3 (wybrane fragmenty)

Frederick Copleston, Historia filozofii, t. 4 I kolejne (wybrane fragmenty)

Anthony Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej

Oraz teksty wskazywane bieżąco na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student(ka):

Ma elementarną wiedzę w zakresie najważniejszych nurtów i koncepcji filozofii europejskiej od czasów starożytnych po współczesność oraz rozumie zależności między nimi, a także rozumie elementarne fakty i pojęcia w obszarze norm etycznych obowiązujących w ochronie środowiska przyrodniczego oraz ochronie zabytków.

Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w codziennej działalności.

Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony środowiska i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w codziennej działalności.

Ma poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo minionych epok.

ECTS:

Udział w wykładach online (MS Teams) 30 godzin

praca własna z literaturą ok. 20 godzin

przygotowanie do egzaminu ok. 20 godzin

SUMA GODZIN ok. 70

LICZBA ECTS 2

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z wykładu wystawiana jest na podstawie egzaminu ustnego. Na ocenę wpływać będzie aktywność na zajęciach oraz obecność.

Obecność na wykładzie online (MS Teams) obowiązkowa (dopuszczalna liczba nieobecności w semestrze - 2). Sytuacje szczególne do rozpatrzenia i wyjaśnienia przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)