Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-MPNć
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia pracy naukowej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W05

ODKiŚ1_U04

ODKiŚ1_U09


Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości i umiejętności metodologicznych wynikający z dotychczas zrealizowanego programu studiów.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego. Ponieważ zajęcia prowadzone są w roku akademickim przez co najmniej dwóch wykładowców student ma możliwość poznania zarówno zróżnicowanego zakresu zagadnień metodologicznych z historii sztuki w odniesieniu do różnych epok historycznych, jak również podpatrzenia warsztatu naukowego i organizacji pracy każdego z prowadzących ten przedmiot nauczycieli akademickich.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008.

2. A. D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008.

3. Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J. K. Ostrowski, A. Małkiewicz, Warszawa 1995. [wyd. III]

4. Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

ODKiŚ1_W05 - Ma wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych. Zna i rozumie elementarne fakty oraz zachodzące między nimi zależności.

UMIEJĘTNOŚCI:

ODKiŚ1_U04 - potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności i wiedzę do przygotowania stanu badań z zakresu historii sztuki i ochrony zabytków.

ODKiŚ1_U09 - posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury, a także posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim. Umie przygotować tekst naukowy z poprawnie opracowanym aparatem badawczym, uzupełniony odpowiednio dobranymi ilustracjami.

Metody i kryteria oceniania:

EFEKT ODKiŚ1_W05

na ocenę bardzo dobrą:

1. ma uporządkowaną wiedzę z ochrony dóbr kultury, którą potrafi łączyć z innymi naukami humanistycznymi (w tym z historią sztuki).

na ocenę dobrą:

1. ma wiedzę z ochrony dóbr kultury, którą potrafi okazjonalnie łączyć z innymi naukami humanistycznymi (w tym z historią sztuki).

na ocenę dostateczną:

1. ma podstawową wiedzę z ochrony dóbr kultury, której nie potrafi łączyć z innymi naukami humanistycznymi (w tym z historią sztuki).

EFEKTY ODKiŚ1_U04, ODKiŚ1_U09

na ocenę bardzo dobrą:

1. potrafi w pełni samodzielnie wyszukać potrzebną do opracowywanego zadania bibliografię oraz przeprowadzić jej krytyczną ocenę i syntezę.

2. poprawnie i z dużą swobodą potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, stosując właściwą terminologię z zakresu ochrony dóbr kultury i historii sztuki.

3. posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w trakcie wygłaszania referatu uzupełnionego prezentacją multimedialną oraz przy pisaniu pracy pisemnej z poprawnie opracowanym aparatem badawczym.

na ocenę dobrą:

1. potrafi samodzielnie z niewielką pomocą prowadzącego wyszukać potrzebną do opracowywanego zadania bibliografię oraz przeprowadzić jej krytyczną ocenę i syntezę.

2. w miarę poprawnie posługuje się językiem specjalistycznym, stosując w większości poprawną terminologię z zakresu historii sztuki.

3. posiada względnie zadowalającą umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w trakcie wygłaszania referatu uzupełnionego prezentacją multimedialną oraz przy pisaniu pracy pisemnej z poprawnie opracowanym aparatem badawczym.

na ocenę dostateczną:

1. potrafi z pomocą prowadzącego wyszukać potrzebną do opracowywanego zadania bibliografię i przeprowadzić jej krytyczną ocenę i syntezę.

2. ma trudności w posługiwaniu się językiem specjalistycznym, stosuje poprawnie tylko podstawową terminologię z zakresu ochrony dóbr kultury i historii sztuki.

3. ma trudności w konstruowaniu logicznej wypowiedzi w trakcie wygłaszania referatu uzupełnionego prezentacją multimedialną oraz przy pisaniu pracy pisemnej, której towarzyszy aparat badawczy z licznymi błędami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chrudzimska-Uhera
Prowadzący grup: Katarzyna Chrudzimska-Uhera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zadaniem studentki/studenta jest przygotowanie w formie pisemnej stanu badań nad wybranym tematem z zakresu historii sztuki nowoczesnej i współczesnej, historii krytyki artystycznej. dziejów instytucji kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Tekst musi spełniać wymogi tekstu naukowego (poprawna struktura, podział i prezentacja treści, poprawnie zebrane i wykorzystane źródła oraz literatura przedmiotu, poprawnie zastosowany aparat naukowy, tekst musi być zaopatrzony w przypisy, bibliografię oraz spis ilustracji, ewentualnie katalog).

Cele przedmiotu:

Rozwój umiejętności wyboru, sformułowania i opracowania zagadnienia badawczego . Zapoznanie studentki/studenta ze specyfiką badań źródłowych i metodologii badań nad sztuką nowoczesną i współczesną.

Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości i umiejętności metodologicznych wynikający z dotychczas zrealizowanego programu studiów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wybór, sprecyzowanie i opracowanie zadania poznawczego. Nauczyciel koordynuje postęp prac, dokonuje korekty tekstu.

Metody dydaktyczne ćwiczeniowo-praktyczne i dyskusji:

Wieloetapowa praca nad projektem - zadaniem poznawczym. Przygotowywanie przez studenta referatu, stanowiącego podstawę dyskusji seminaryjnej. Przygotowanie i prezentacja tekstu.

Metody oceny:

Zaliczenie na podstawie:

1) obecności (studentka/student ma prawo do maksymalnie trzech nieobecności w semestrze, każda kolejna nieobecność - również usprawiedliwiona uniemożliwia uzyskanie zaliczenia przedmiotu)

2) prezentacji (przynajmniej raz w semestrze)

3) pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego.

Literatura:

Anne D'Alleva,Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J.K.Ostrowski, A.Małkiewicz, wyd. III Warszawa 1995.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Literatura dodatkowa:

dobrana indywidualnie, w zależności od zakresu i specyfiki podjętego tematu badawczego.

Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości i umiejętności metodologicznych wynikający z dotychczas zrealizowanego programu studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zadaniem studentki/studenta jest przygotowanie referatu i pracy w formie pisemnej z zakresu historii sztuki nowożytnej lub ochrony dziedzictwa kulturowego. Tekst musi spełniać wymogi tekstu naukowego.

Pełny opis:

Zajęcia w formie ćwiczeń.

Student wybiera i precyzuje zagadnienie badawcze. Wykładowca koordynuje postępu prac, sugeruje literaturę i dokonuje korekty tekstu.

Praca nad projektem jest wieloetapowa. Przygotowywanie przez studenta referatu, a następnie przygotowanie tekstu.

Literatura:

Anne D'Alleva,Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J.K.Ostrowski, A.Małkiewicz, wyd. III Warszawa 1995.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Ustawa z 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,(dz. U. z dnia 17 września 2003 r.)

J. Purchla J., W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, w: Zarządzanie publiczne, red. J. Hausner, Kraków 2010.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomości historii powszechnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Praca w bezpośrednim kontakcie (aktywne uczestnictwo w zajęciach, konsultacje) = 30 godz.

2. Praca własna (przygotowanie referatu z prezentacją multimedialną i jego wygłoszenie w trakcie zajęć oraz przygotowanie na jego podstawie pracy pisemnej opatrzonej aparatem naukowym) = 30 godz.


Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego. Ponieważ zajęcia prowadzone są w roku akademickim przez co najmniej dwóch wykładowców student ma możliwość poznania zarówno zróżnicowanego zakresu zagadnień metodologicznych z historii sztuki w odniesieniu do różnych epok historycznych, jak również podpatrzenia warsztatu naukowego i organizacji pracy każdego z prowadzących ten przedmiot nauczycieli akademickich.

Literatura:

dobrana indywidualnie, zgodna z zakresem badań

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone są wspólnie dla studentów historii sztuki i odkiś.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zadaniem studentki/studenta jest przygotowanie referatu i pracy w formie pisemnej z zakresu historii sztuki nowożytnej lub ochrony dziedzictwa kulturowego. Tekst musi spełniać wymogi tekstu naukowego.

Pełny opis:

Zajęcia w formie ćwiczeń.

Student wybiera i precyzuje zagadnienie badawcze. Wykładowca koordynuje postępu prac, sugeruje literaturę i dokonuje korekty tekstu.

Praca nad projektem jest wieloetapowa. Przygotowywanie przez studenta referatu, a następnie przygotowanie tekstu.

Literatura:

Anne D'Alleva,Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J.K.Ostrowski, A.Małkiewicz, wyd. III Warszawa 1995.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Ustawa z 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,(dz. U. z dnia 17 września 2003 r.)

J. Purchla J., W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, w: Zarządzanie publiczne, red. J. Hausner, Kraków 2010.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomości historii powszechnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Praca w bezpośrednim kontakcie (aktywne uczestnictwo w zajęciach, konsultacje) = 30 godz.

2. Praca własna (przygotowanie referatu z prezentacją multimedialną i jego wygłoszenie w trakcie zajęć oraz przygotowanie na jego podstawie pracy pisemnej opatrzonej aparatem naukowym) = 30 godz.


Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego. Ponieważ zajęcia prowadzone są w roku akademickim przez co najmniej dwóch wykładowców student ma możliwość poznania zarówno zróżnicowanego zakresu zagadnień metodologicznych z historii sztuki w odniesieniu do różnych epok historycznych, jak również podpatrzenia warsztatu naukowego i organizacji pracy każdego z prowadzących ten przedmiot nauczycieli akademickich.

Literatura:

Dobrana indywidualnie, zgodna z zakresem badań

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone są wspólnie dla studentów historii sztuki i odkiś.

Możliwe jest odbywanie zajęć poza salą wykładową, w terenie i placówkach kultury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godz.

samodzielna lektura i przygotowanie do referatu: 20 godz.

pisanie pracy: 10 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego.

Ponieważ zajęcia prowadzone są w roku akademickim przez co najmniej dwóch wykładowców student ma możliwość poznania zarówno

zróżnicowanego zakresu zagadnień metodologicznych z historii sztuki w odniesieniu do różnych epok historycznych, jak również

podpatrzenia warsztatu naukowego i organizacji pracy każdego z prowadzących ten przedmiot nauczycieli akademickich.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. A. D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008.

2. A. D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2008.

3. Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J. K. Ostrowski, A. Małkiewicz, Warszawa 1995. [wyd. III]

4. Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)